root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48

Install HP Data Protector 9 Cell Manager step by step


HP Data Protector là một phần mềm quản lý, cấu hình, lập lịch... backup dữ liệu. Điểm mạnh của HP Data Protector là khả năng tích hợp với các product khác của HP như: HP SAN 3PAR, hệ thống sao lưu Disk to Disk HP StoreOne, hệ thống băng từ Tape Libraries MSL...
HP Data Protector hỗ trợ backup trên nhiều môi trường phức tạp như: backup file system, backup virutal machine trên môi trường ảo hóa như VMware, Hyper-V, hỗ trợ backup Database như Oracle, Mysql, SQL server,...

HP Data Protector hỗ trợ nhiều môi trường và nền tảng như: Windows, Linux và Unix. Ở phần này chúng ta sẽ cài đặt HP Data Protector trên nền Windows.

Chúng ta sẽ cài đặt thành phần lõi của bộ sản phẩm Backup HP Data Protector là Cell Manager trên Windows Server 2012R2.

Install HP Data Protector Cell Manager


Để cài đặt HP Data Protector Cell Manager trên Windows Server 2012R2 chúng ta cần tài khoản Administrator của Windows Server 2012R2.

Trước tiên, login vào windows server windows 2012R2 bằng tài khoản Administrator.

Cho đĩa DVD chứa source cài đặt HP Data Protector vào hoặc chúng ta có thể download file ISO chứa source cài đặt HP Data Protector trên trang chủ của HP.

Dưới đây là thư mục chứa Source cài đặt phần mềm Backup của HP Data Protector version 9.

Click vào file “Autorun.exe” để tiến hành cài đặt HP Data Protector Cell Manager nhé.


Install HP Data Protector 9 (1)


Đây là giao diện cài đặt của HP Data Protector 9.0.

Chọn dòng “Install Data Protector” để cài đặt HP Data Protector.


Install HP Data Protector 9 (2)


Click vào Next để tiếp tục.


Install HP Data Protector 9 (3)


Chọn “I accept the terms in the license agreement” để chấp nhận các điều khoản sử dụng HP Data Protector.


Install HP Data Protector 9 (4)


Chọn “Cell Manager” và chọn Next để cài đặt Cell Manager trên máy này. Như phần lý thuyết đã nói thì Cell Manager dùng để quản lý Backup và các hoạt động restore.


Install HP Data Protector 9 (5)


Cung cấp thông tin username và password dùng để chạy serivce HP Data Protector.

Username bạn đặt có định dạng: domain\user hoặc user@domain.

Ví dụ ở đây tên máy tính cài đặt HP Data Protector là MGMT_SVUIT và không tham gia vào domain. Nên username sử dụng sẽ là Administrator@MGMT_SVUIT.


Install HP Data Protector 9 (6)


Chọn Folder dùng để cài đặt chương trình HP Data Protector.

Mặc định HP Data Protector sẽ được cài đặt trong thư mục C:\Program Files\OmmiBack\ trên Windows Server 2012R2 bản 64-bit.

Chúng ta có thể thay đổi đường dẫn hoặc Folder mà chúng ta muốn. Tuy nhiên, đường dẫn của folder không nên vượt quá 80 ký tự nhé.


Install HP Data Protector 9 (7)


Chọn các thành phần của HP Data Protector mà chúng ta muốn cài đặt.

Khi bạn chọn 1 thành phần nào đó thì bên phải phần “Feature Description” sẽ mô tả cho chúng ta biết tính năng của thành phần đó làm gì.

Ở đây, chúng ta sẽ để mặc định các thành phần quan trọng như “Disk Agent, General Media Agent, User Interface và Installation Server” sẽ cài đặt khi cài HP Data Protector Cell Manager.

Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.


Install HP Data Protector 9 (8)


Cấu hình các options cho Database và ứng dụng khi cài đặt HP Data Protector như username, password và các port để chạy các dịch vụ.

Mặc định, HP Data Protector sẽ sử dụng username và password mà chúng ta đã cung cấp ở trên cho Internal Database service và Application Server ở đây.

Dưới đây là những port mặc định mà HP Data Protector sẽ sử dụng để chạy các service.


Install HP Data Protector 9 (9)


HP Data Protector detect thấy có Windows Firewall đang chạy nên nó sẽ yêu cầu chúng ta mở các port trên Window Firewall để cho phép HP Data Protector kết nối đến các service của nó.

Để mở các port default của HP Data Protector chúng ta check vào menu “Initially, enable newly registered Data Protector binaries to open ports as needed”

Sau đó chọn “Next” để tiếp tục cài đặt.


Install HP Data Protector 9 (10)


Ở đây sẽ hiển thị thông tin tóm tắt danh sách các thành phần của HP Data Protector mà chúng ta sẽ cài đặt.

Sau khi xem xong chúng ta chọn “Install” để tiến hành cài đặt các thành phần của HP Data Protector trong danh sách này.


Install HP Data Protector 9 (11)


Quá trình cài đặt các thành phần của HP Data Protector có thể sẽ mất vài phút.


Install HP Data Protector 9 (12)


Sau khi cài đặt các thành phần của HP Data Protector xong thì nó sẽ hiển thị bảng trạng thái cài đặt cho chúng ta như dưới đây.

Chọn “Next” để tiếp tục bước cài đặt tiếp theo.


Install HP Data Protector 9 (13)


Như vậy, chúng ta vừa cài đặt thành công HP Data Protector Cell Manager trên Windows Server 2012R2.


Install HP Data Protector 9 (14)
 
Last edited:

Install HP Data Protector 9 Cell Manager step by step


HP Data Protector là một phần mềm quản lý, cấu hình, lập lịch... backup dữ liệu. Điểm mạnh của HP Data Protector là khả năng tích hợp với các product khác của HP như: HP SAN 3PAR, hệ thống sao lưu Disk to Disk HP StoreOne, hệ thống băng từ Tape Libraries MSL...
HP Data Protector hỗ trợ backup trên nhiều môi trường phức tạp như: backup file system, backup virutal machine trên môi trường ảo hóa như VMware, Hyper-V, hỗ trợ backup Database như Oracle, Mysql, SQL server,...

HP Data Protector hỗ trợ nhiều môi trường và nền tảng như: Windows, Linux và Unix. Ở phần này chúng ta sẽ cài đặt HP Data Protector trên nền Windows.

Chúng ta sẽ cài đặt thành phần lõi của bộ sản phẩm Backup HP Data Protector là Cell Manager trên Windows Server 2012R2.

Install HP Data Protector Cell Manager


Để cài đặt HP Data Protector Cell Manager trên Windows Server 2012R2 chúng ta cần tài khoản Administrator của Windows Server 2012R2.

Trước tiên, login vào windows server windows 2012R2 bằng tài khoản Administrator.

Cho đĩa DVD chứa source cài đặt HP Data Protector vào hoặc chúng ta có thể download file ISO chứa source cài đặt HP Data Protector trên trang chủ của HP.

Dưới đây là thư mục chứa Source cài đặt phần mềm Backup của HP Data Protector version 9.

Click vào file “Autorun.exe” để tiến hành cài đặt HP Data Protector Cell Manager nhé.


Install HP Data Protector 9 (1)


Đây là giao diện cài đặt của HP Data Protector 9.0.

Chọn dòng “Install Data Protector” để cài đặt HP Data Protector.


Install HP Data Protector 9 (2)


Click vào Next để tiếp tục.


Install HP Data Protector 9 (3)


Chọn “I accept the terms in the license agreement” để chấp nhận các điều khoản sử dụng HP Data Protector.


Install HP Data Protector 9 (4)


Chọn “Cell Manager” và chọn Next để cài đặt Cell Manager trên máy này. Như phần lý thuyết đã nói thì Cell Manager dùng để quản lý Backup và các hoạt động restore.


Install HP Data Protector 9 (5)


Cung cấp thông tin username và password dùng để chạy serivce HP Data Protector.

Username bạn đặt có định dạng: domain\user hoặc user@domain.

Ví dụ ở đây tên máy tính cài đặt HP Data Protector là MGMT_SVUIT và không tham gia vào domain. Nên username sử dụng sẽ là Administrator@MGMT_SVUIT.


Install HP Data Protector 9 (6)


Chọn Folder dùng để cài đặt chương trình HP Data Protector.

Mặc định HP Data Protector sẽ được cài đặt trong thư mục C:\Program Files\OmmiBack\ trên Windows Server 2012R2 bản 64-bit.

Chúng ta có thể thay đổi đường dẫn hoặc Folder mà chúng ta muốn. Tuy nhiên, đường dẫn của folder không nên vượt quá 80 ký tự nhé.


Install HP Data Protector 9 (7)


Chọn các thành phần của HP Data Protector mà chúng ta muốn cài đặt.

Khi bạn chọn 1 thành phần nào đó thì bên phải phần “Feature Description” sẽ mô tả cho chúng ta biết tính năng của thành phần đó làm gì.

Ở đây, chúng ta sẽ để mặc định các thành phần quan trọng như “Disk Agent, General Media Agent, User Interface và Installation Server” sẽ cài đặt khi cài HP Data Protector Cell Manager.

Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.


Install HP Data Protector 9 (8)


Cấu hình các options cho Database và ứng dụng khi cài đặt HP Data Protector như username, password và các port để chạy các dịch vụ.

Mặc định, HP Data Protector sẽ sử dụng username và password mà chúng ta đã cung cấp ở trên cho Internal Database service và Application Server ở đây.

Dưới đây là những port mặc định mà HP Data Protector sẽ sử dụng để chạy các service.


Install HP Data Protector 9 (9)


HP Data Protector detect thấy có Windows Firewall đang chạy nên nó sẽ yêu cầu chúng ta mở các port trên Window Firewall để cho phép HP Data Protector kết nối đến các service của nó.

Để mở các port default của HP Data Protector chúng ta check vào menu “Initially, enable newly registered Data Protector binaries to open ports as needed”

Sau đó chọn “Next” để tiếp tục cài đặt.


Install HP Data Protector 9 (10)


Ở đây sẽ hiển thị thông tin tóm tắt danh sách các thành phần của HP Data Protector mà chúng ta sẽ cài đặt.

Sau khi xem xong chúng ta chọn “Install” để tiến hành cài đặt các thành phần của HP Data Protector trong danh sách này.


Install HP Data Protector 9 (11)


Quá trình cài đặt các thành phần của HP Data Protector có thể sẽ mất vài phút.


Install HP Data Protector 9 (12)


Sau khi cài đặt các thành phần của HP Data Protector xong thì nó sẽ hiển thị bảng trạng thái cài đặt cho chúng ta như dưới đây.

Chọn “Next” để tiếp tục bước cài đặt tiếp theo.


Install HP Data Protector 9 (13)


Như vậy, chúng ta vừa cài đặt thành công HP Data Protector Cell Manager trên Windows Server 2012R2.


Install HP Data Protector 9 (14)
Anh cho em xin bộ cài của HP Data Protector 9 được không ạ?
 
Anh cho em xin bộ cài của HP Data Protector 9 được không ạ?
Chào bạn. Bộ cài HP Data Protector 9 nó đã cũ rồi không còn phù hợp với môi trường hiện tại nên tụi mình không còn nữa. Thay vào đó thì có những giải pháp như Veeam Backup hỗ trợ rất tốt cho hệ thống ảo hóa cũng như hạ tầng cho doanh nghiêp có thể tham khảo tại đây Veeam Backup Hoặc giải pháp Commvault thông tin tham khảo Commvault. 2 giải pháp ở trên nằm trong Top Garner trong những năm gần đây giải pháp Backup cho doanh nghiệp.
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu