VMWare [Lab 2.8] Upgrade vCenter

Hugo

Internship/Fresher
Aug 7, 2023
20
1
3
22
891 nguyễn kiệm, gò vấp
Upgrade vCenter

Stage 1. Deploying the New VMware vCenter Server 8.0 Virtual Appliance
Stage 2. Upgrade vCenter Server Appliance 7.0 to 8.0 - Exporting Source vCenter Data

Để upgrade vCenter Server lên 8.0, nếu version 6.5 trước tiên bạn phải upgrade lên verison 6.7 hoặc 7.0 rồi upgrade lên version 8.0 .
Trước tiên upgrade ta cần phải bật service SSH ( port 22) của vCenter Server

Stage 1. Deploying the New VMware vCenter Server 8.0 Virtual Appliance
Tải iso vCenter 8
iso vCenter 8
Ui-a42rw8s7L2UCww_CIWKKRqdACnn2nHk5TZpBf7V_r8Q6oqfYVBNS5uEtuGyGed3K0755T70rCHIUBBchm_Y2OUDlusLkKvK2-kFsifCJ__7J3UyxjA7nPPmZBQyoBjsuHmV9vmajPRQrOURYuA0s


Mount file iso
EFRLXeBl39YohZpzaDLRNT5efa8601OTll7ebiN4o6r9ukfrI_SgWRX3w4md75jH-SPDK-LI-kNxhjjKfcbOdRBqfDS6HsKjXwwTey8f_CQnq6CYLl1q1-5KVLd9vxaeW4BRMoi2dNIX4VI-D3OW8QU


Truy cập vào đường dẫn vcsa-ui-installer\win32 chọn installer để cài đặt
FT1w-EzX3J1AeawgIeHzSQ34TVpFheumbmtqIaLe7-iUa0VhY8H7OpDD77tQbS6KHzfbljgKep2Sj8izLVEWhneyW4mPiTXqAEnr-WOvHPMZjHRBcXeaauX8TASC8pXutEggbgyeA2bTyi2sZ2fPVE0


Chọn upgrade
zoAc8KzhlsrVgeljEpN2w0f7P4I00rKG4HnAd0II2i-3MT9xHC5Jkrad8Br4VKDeOIygwbRqjjV25nGLuZ4nsj8MxCKeepjmP2F_RnpWtJixv5pBIbiW0PEZIL_qCOiM6qPgjmRBKxhfWyl8j-88NuM

Chọn NEXT
pK7YiHmeIUz9__zB0HxfQL_B3jmezIG_yG79JKC9WhXnBfKAaPer_NBMDsdoKkAPwzdi-BfkP1GcGVcJsIG5cSbIhsnY-2pOblZS8ksSVHQ41jxwOdleBJKIX3GPaukLUFvWfjqr1FPxy--GF1snZcU


Tích vào I accept terms of the license agreement. Chọn NEXT
zmDv0_pGZQ-Dej7YqcbQ3Cf9-oHgXiENtHE8HyAzJdJs5A__XMRYeH01lDY9aeccyinDd21J8mLWmkUeQ-ujBMB6HBcvBQ2aqckDw_dcVPw6s-GxL1nD7AYKrMltrPccDwbB17F4en8_Qxj7mjFanZg


Nhập tên miền hoặc ip vcenter mà mình cần upgrade. Chọn NEXT
naZZ_rzBrp67_QEk6PoZIdkRojc9oURfZfoAMOGFAaQDNm0FK8etCLqtw6naqDnWRxh3gTWB4H1M8fonTA4T-VJ6bPMkJ3-CXxtkWs6FcNl2DJZusifFg2dVDsoNciqfq7T5PrVE_pzHHDG7-IcZZLE


Nhập thông tin vCenter cần upgrade và nhập thông tin host để cấp source. Chọn NEXT
YZ8OaVyCJ0OTxbdeb4DtbHUopYHTJLVvjiGY0eUPa4Duk3vVdifu7ttnwFDABHVPYIn8NyArJlOtI6apmYd4w6kMorVRRhpA9a8RU6Rsxww_JzLw5DVpiLZjTXfgZnUY8T-pZfvewJuo_yoYXDXW1dQ

Nhập ip hoặc tên miền nơi mình sẽ deploy vCenter này. Chọn NEXT
8Nn_-LabX9TpmlDrlLl6MPExnc87OkLzQ8dqhbseSQvNwIuO6izcxKvrN4xZ5ftyRfI3ulBmRAyuQpgjis2iqEQryQeaElrcd08uGjWglO-ECQoajPjMIzvmH43nRisq05PY1yd4mCwZsZAwyGMl3Yw

Nhập tên VM vCenter và password. Chọn NEXT
Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng cùng tên với vCenter 7.0 của mình, trước tiên bạn cần đổi tên VM vCenter 7.0 của mình thành một tên khác, nếu không sẽ thất bại.


20HxqscHBv4cNwauJmH7cnwjKoRIPnmzkM4tVVdAtmypzJ3A8QhLLJEQQ-2g8-g1c-LpfKJrmJsVLU9tqABbKnaXlnMFDmhFd48tb640zBjc1HWBIqqC3nFEH2fiISTjW1NXiy07aoxF6Ae4iTiG0J8


Chọn quy mô triển khai vCenter tùy theo mô hình công ty có lớn hay nhỏ. Chọn NEXT
-6AmKv1cxiR7WAZuip8XFH24kentRkuHWK13sSIocMrl8dEzcK4olR1saO8ySuVLDLqveOYnN6_vS6l7WoEuKKfegMcYh_uGpu0ey9ZnuHkpAjqqKbZ91LWKCeMK5sPmUEp02Bosbye7y-hPwPFUM-0


Tích chọn Enable Thin Disk Mode. Chọn NEXT
5KpSJRxmGrOof5rc71AWeSmK2_AX7-EdsvRxRhp7db7q1MH_f4sw1uSw12H4ux2uz636J7UAwPiIfoOPhk7yJzXhCtDwUpOJw-64s9J_EQ0WOs-m75_eeNuJnaBcoU9FcRYYyo5fQ14mfHfZCHgulV4
Nhập network new cho vCenter cần upgrade
3Fp27Ugqb7wls7BOnR8WKckKrBq1eaPTn-4N4B6f-jNLim1tz2M8slh9xPyJmS6RhnoAF1tT9hKsH-Z2HKTgtqDahxIcj2q88r-rERtPXYEGhAAAtG80EjdnDGhgn5L-7EAFUKNUr7zsfn_t4vBvpLQ


Chờ đợi quá trính stage 1 hoàn thành
BMHIC9msOjhZW9mXNbYMpbZzcbNA9M4XfZfgfzNsoFc-QtuWJCRURiNnH6DJiUHKc79D4TJ-iFgdsqciL_R4w-LDlwrWUhnkVRpctbeHIje6nRR47_qGRhakoIJWB1n0WN3w3hypqxDA0awLk2LWfb4


Stage 2. Upgrade vCenter Server Appliance 7.0 to 8.0 - Exporting Source vCenter Data
Stage 1 đã hoàn thành tiếp theo sang stage 2 chọn Continue
gPTtjeGdUo0SZUz8ueXaQ6T8ZC8QrexV4333b2C9FTyhJpiVDSjomeI3IgRZ4b13R0S14zAN0je840hCQ_Wp42swU9MmiXp_bqdEoch-RQfDOSx4t1xQwXx-csT7oshsHPqjh9dcbqLpbFexp97TSrQ

Chọn NEXT
exdtLY_pDQhvWIvVrileheqifynuFRRjjr6k3etu8YaXkVODPKcAGm6JBRlOvGIYsKuobGQR3jLRwrwEfgajwVXUlPLGh237GgDSYZHPGUlvpRyYjElc2LfAl_ou-neCg0F2AkE3rfIVCp29hCB6B1g


Chọn NEXT
3SZvA50pze4O7Qr-4fdMbDD7m7OuibbgsYqFazoHQRHsS_DwDd1rRs0fmVGINAESs4w0K3qKqC4vnqA3IHKCxlBCMh6fle4cSnYkamyOD3iacecWdtmLPsiAZL-cCT6AmZ5DO4cYxwA9iKjwvPuBCjs


Chọn Close
4lLhEL4g1Tg1Pk5zWFK_sGjsw4QMQh9HJyaQ6FKrEr49RDvA_cxClFgQvG9jR3cUTBW3s17tkcFwaGTHc6P9ZV0yc-2oHRoLM0PSM6Nrw6CEUqCNvgada9IhhPsAGF4YVzK-BiGn17ArKULg0IxGtE4


Tại đây bạn có thể chọn dữ liệu gốc của vCenter Server mà bạn muốn sao chép sang vCenter Server mới.
Dựa trên dữ liệu nó sẽ hiển thị cho bạn thời gian ước tính

Chọn NEXT để tiếp tục

IyiItzu1b0uzAsoRsfwPF-rDw4CrU8WlNR7BgsXH5kDX-w5cjjnoYbCPSkXgeFjo69q7OrBaq9bXgg5d_7KmW2hBXV_w_TL6ESa6Szc36bFbz9lz-bYyblCBK2y_uyr0xQSOoEIawKXgHFrRH38eaEw


Bỏ chọn Join the…
Chọn NEXT
uRYyf7knd3R_vTsIXM51T45LyMp3PlmmvcoWc_2XyXYgiAWMKsVfw4iEhcnRqnLNnotQwMzoiDHtCWN1qMV3jbl1kuvYm7zMXAcNF_Bl-JRTdKeHIiZSLa74U7ogrJgI9-4D544cBnDJqWJ3nzSSiCQ


Kiểm tra thông tin một lần nữa
Chọn Finish
dxdMJezNAG_hMLukUwE5yhIizWv1L7HxywHmxJVELBrXIPTE6funaP_Fnp3fx1bgixM0HFOMsJs7dvYvS7vuDfykHxSbjc8LP89J7EMpF5Y4aNrpEkiCrIOR3gHuDWYeyldr-ZQP3FrD3aZNJxBvtWoiWgZJyxuXSj2Ebe6bvb1CKMaDTj8bWRanM0XUkzlF27L_BiDjeX6GdpXQwSBfCuOAjWBTEXVx2tEVsdoLNF2kq1rvRETURB_UHZS_dY_6qyoeour-MAiTb_3afgfBt8X_B9EdnvSLOabcA5a7ttruyo

Chờ quá trình Stage 2 hoàn thành
Vậy là ta đã upgrade thành công
ufpWVEkiq3e6kxjAZp8SQyQ3-xs1xGCNcEHCh37hWwRw9nfnWcVMK62Jm8_S77jyEzkMI3rrCByyTCn5b78E8hrS_Y3o_x1jccDv8pRoOST7br4K8c9HxVVQpNxrhcaDmBBgDIQNxxDU90qiRKwR-00


Chúc các bạn may mắn
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu