IBM [Lab 3.4] Kiểm tra tốc độ đọc/ghi trong 2 folder đã tạo

pn799

Administrator
Nội dung
1. Tạo folder /u02 trên hdisk2 và /u03 trên hdisk3,4
2. kiểm tra tốc độ đọc/ghi trên 2 folder vừa tạo

Thực hiện
1. Tạo folder /u02 trên hdisk2 và /u03 trên hdisk3,4
Screenshot_27.1.png
Screenshot_27.2.png
Screenshot_28.png
Screenshot_29.png
Screenshot_30.png
Để kiểm tra tốc độ được ghi trước tiên cần chuẩn bị file có dung lượng khoảng vài GB để test.​
Ở Lab này mình dùng File từ máy mình copy vào thư mục /u02 bằng phần mềm WinSCP.​
Do AIX chỉ giới hạn copy file dưới 1GB nên nếu muốn copy file dung lượng lớn bận cần vào đường dẫn /etc/security/limits edit lại phần fsize=-1​
Sau đó tiến hành Reboot lại AIX​
Screenshot_4.png
Screenshot_2.png
Kiểm tra tốc độ:
Screenshot_5.png
Screenshot_6.png
Như vậy tốc độ đọc.ghi file giữa 2 folder trung bình trên 150MB/s.
 

Attachments

Last edited:
Top