IBM [Lab 3.5] Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu khi ta remove hdisk và add lại hdisk

pn799

Administrator
Nội dung

Ở những bài Lab trước chúng ta đã cài đặt VG,LV và tạo Folder test tốc độ
Ở phần Lab này chúng ta sẽ test tiếp phần toàn vẹn dữ liệu
Kịch bản test như sau: Sẽ remove hdisk2 ra khỏi hệ điều hành AIX(trên hdisk2 có cài đặt VG và LV trên đó, có dữ liệu nằm trên /u02 đã mount vào)
Sau khi remove hdisk2 và kiểm tra lại xong bước tiếp theo ta sẽ Add hdisk2 vào lại AIX sau đó kiểm tra dữ liệu trên thư mục /u02.

Bước đầu tiên: Kiểm tra thông tin thư mục /u02 bằng lệnh df-g
Ta thấy folder /u02 đang mount vào logical Volumedisk2lv
Screenshot_1.png


Logical Volume hdisk2lv được tạo trên ổ cứng hdisk2
Screenshot_2.png


Kiểm tra dữ liệu đang chưa trên folder /u02
Screenshot_3.png


Tiến hành unmount thư mục /u02 ra khỏi LV disk2lv
Screenshot_4.png


Tiếp theo là off VG chứa LV disk2lv bằng lệnh : varyoffvg hdisk2vg
Screenshot_5.png


Kiểm tra
Screenshot_6.png


Tiếp theo sẽ Export VG
Screenshot_7.png


Tiến hành remove hdisk2 và kiểm tra xem Hdisk2 còn trên AIX hay không
Screenshot_8.png


Tiếp theo vào thiết bị SAN delete Host LUN hdisk2 ra khỏi LUN GROUP, mục đích là coi như ta đã xóa hoàn toàn hdisk2 ra khỏi AIX
Screenshot_9.png


Screenshot_10.png


Vào AIX tiến hành Detect lại Hardware để kiểm tra bằng lệnh cfgmgr
Screenshot_11.pngSau khi kiểm tra không có phần vùng hdisk2 tồn tại ta tiến hành add lại Host LUN 2 vào Host Group
Screenshot_12.png


Screenshot_13.png


Sau khi add xong host LUN ==> vào AIX detect harware ==> Nhìn thấy hdisk2 đã OK.
Screenshot_14.png


Kiểm tra các VG và tiến hành importvg hdisk2vg hdisk2
Sau đó ON Volume group bằng lệnh: varyonvg hdisk2vg
Screenshot_15.png


Mount folder /u02 vào lại Logical Volume disk2lv
Sau đó kiểm ta dữ liệu bên trong.

Screenshot_16.png


Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài lab kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu thì mà ta gỡ phần vùng host LUN ra khỏi AIX.
 
Last edited:
Top