Lab 4.5 Cấu hình Virtual host trên Nginx

root

Well-Known Member
I. Mô hình


II. Cấu hình
1. Trên DNS server
- Ở đây bạn có thể sử dụng Windows làm DNS cũng được. Do Linux nhẹ nên mình sẽ dùng Linux làm DNS server và kết hợp được với các bài lab trước
- Tạo 2 zone "svuit.com" và "svuit.org"
[root@ns1 named]# vi /etc/named.conf


//================== zone svuit.com =================//
zone "svuit.com" IN {
type master;
file "svuit.db1";
allow-transfer { 10.2.2.20;};
};

zone "2.2.10.in-addr.arpa" {
type master;
file "2.2.10.in-addr.arpa.db1";
allow-transfer { 10.2.2.20;};
};

//================== zone svuit.org ================//
zone "svuit.org" IN {
type master;
file "svuit.db2";
allow-transfer { 10.2.2.20;};
};

zone "2.2.10.in-addr.arpa2" {
type master;
file "2.2.10.in-addr.arpa.db2";
allow-transfer { 10.2.2.20;};
};
//========================================================//
- Cấu hình phân giải thuận "svuit.db1" và "svuit.db2"
Code:
[root@ns1 named]# [B]vi /var/named/svuit.db1 [/B]

$TTL  86400
@    IN   SOA   ns1.svuit.com. root   (
    43       ; serial (d. adams)
    3H       ; refresh
    15M       ; retry
    1W       ; expiry
    1D )      ; minimum
        IN   NS   ns1.svuit.com.
        IN   NS   ns2.svuit.com.
        IN   MX 10  server3
server3 1D   IN   A    10.2.2.3
ns1   1D   IN   A    10.2.2.2
ns2   1D   IN   A    10.2.2.20
server1 1D   IN   A    10.2.2.1
www   1D   IN   CNAME  server3
mail  1D   IN   CNAME  server3
ftp   1D   IN   CNAME  server3
Code:
[root@ns1 named]#[B] vi /var/named/svuit.db2[/B]

$TTL  86400
@    IN   SOA   ns1.svuit.org. root   (
    43       ; serial (d. adams)
    3H       ; refresh
    15M       ; retry
    1W       ; expiry
    1D )      ; minimum
        IN   NS   ns1.svuit.org.
        IN   NS   ns2.svuit.org.
        IN   MX 10  server3
server3 1D   IN   A    10.2.2.3
ns1   1D   IN   A    10.2.2.2
ns2   1D   IN   A    10.2.2.20
server1 1D   IN   A    10.2.2.1
www   1D   IN   CNAME  server3
mail  1D   IN   CNAME  server3
ftp   1D   IN   CNAME  server3
- Phân giải nghịch
Code:
[root@ns1 named]# [B]vi 2.2.10.in-addr.arpa.db1[/B]
$TTL 86400
@    IN   SOA   ns1.svuit.com. root. (
           3 ; serial
           28800 ; refresh
           7200 ; retry
           604800 ; expire
           86400 ; ttk
           )

@    IN   Ns   ns1.svuit.com.
@    IN   Ns   ns2.svuit.com.
1    IN   PTR   server1.svuit.com.
2    IN   PTR   ns1.svuit.com.
20   IN   PTR   ns2.svuit.com.
3    IN   PTR   server3.svuit.com.
Code:
[root@ns1 named]# [B]vi 2.2.10.in-addr.arpa.db2
[/B]
$TTL 86400
@    IN   SOA   ns1.svuit.org. root. (
           3 ; serial
           28800 ; refresh
           7200 ; retry
           604800 ; expire
           86400 ; ttk
           )

@    IN   Ns   ns1.svuit.org.
@    IN   Ns   ns2.svuit.org.
1    IN   PTR   server1.svuit.org.
2    IN   PTR   ns1.svuit.org.
20   IN   PTR   ns2.svuit.org.
3    IN   PTR   server3.svuit.org.
- Khởi động lại dịch vụ named và tắt firewall
[root@ns1 named]# service named restart
[root@ns1 named]# service iptables stop

2. Cấu hình Virtual host
- Virtual host là tính năng giúp tạo ra nhiều host trên 1 máy chủ web với các doamin name khác nhau.
- Ví dụ
 • svuit.com sẽ có host lưu trong /etc/svuit.com/
 • svuit.org có host lưu trong /etc/svuit.org/
- Để thực hiện được điều này, mỗi host cần 1 file chứa các thông tin về server name, đường dẫn …

2.1 Tạo virtual host svuit.com
[root@svuit conf.d]# mkdir /etc/svuit.com/[root@svuit svuit.com]# cp /etc/svuit.org/default.conf /etc/svuit.com/
[root@svuit svuit.com]# vi svuit.com.conf

server {
listen 80;
server_name www.svuit.com;

#charset koi8-r;
#access_log /var/log/nginx/log/host.access.log main;

location / {
root /etc/svuit.com;
index index.html;
}
- Tạo file index.html
[root@svuit svuit.com]# vi index.html

<h1> Welcome to Svuit.com </h1>
- Tạo 1 Symbolic link
root@svuit svuit.org]# ln -s /etc/svuit.com/svuit.com.conf /etc/nginx/conf.d/svuit.com.conf

2.2 Tạo virtual host svuit.org
- Tượng tự như svuit.com mìn sẽ tạo ra virtual host svuit.org
[root@svuit conf.d]# mkdir /etc/svuit.org/[root@svuit svuit.com]# cp /etc/svuit.org/default.conf /etc/svuit.org/
[root@svuit svuit.com]# vi svuit.com.conf

server {
listen 80;
server_name www.svuit.org;

#charset koi8-r;
#access_log /var/log/nginx/log/host.access.log main;

location / {
root /etc/svuit.org;
index index.html;
}
- Tạo file index.html
[root@svuit svuit.com]# vi index.html

<h1> Welcome to Svuit.org </h1>
- Tạo 1 Symbolic link
root@svuit svuit.org]# ln -s /etc/svuit.org/svuit.org.conf /etc/nginx/conf.d/svuit.org.conf


- Khởi động lại server nginx, tắt firewall (hoặc mở port 80 cho nó)
service nginx restart
service iptables stop


3. Test
- Bạn dùng PC trỏ DNS về DNS server 10.2.2.2 và thực hiện truy cập webserver với 2 domain "svuit.com" và "svuit.org". Ban sẽ thấy 2 domain chạy qua 2 host khác nhau nên load file index.html khác nhau

 
Top