root

Well-Known Member

Cấu hình DHCP trên Router Cisco


Ở bài lý thuyết "Tìm hiểu về DHCP" chúng ta đã tìm hiểu được khái niệm và cách hoạt động của DHCP server.
Trong phần này chúng ta sẽ làm Lab cấu hình DHCP trên Router cisco để thực hành các lý thuyết đã đọc trong phần lý thuyết.
Tuy nhiên, trong thực tế người từ thường sử dụng DHCP trên Server để quản lý việc cấp phát và thu hồi IP chặt chẽ, dễ dàng hơn.

I. Mô hình Lab cấu hình DHCP trên Router Cisco


- Đây là mô hình bài lab cấu hình DHCP trên Router để cấp IP cho các PC trong LAN.

cau hinh DHCP tren Router Cisco (1)

II. chuẩn bị
Đấu nối dây theo sơ đồ, dùng các cáp thẳng để đấu nối các thiêt bị theo sơ đồ

III. Triển khai cấu hình DHCP trên Router Cisco


1. Cấu hình Router cấp IP động
- Trên Router- Cấu hình cơ bản cho Router : đặt IP

Code:
Router(config)#interface f0/0
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
- Bật dịch vụ DHCP
Code:
Router(config)#service dhcp
- Tạo 1 pool để cấp IP cho client
Router(config)#ip dhcp pool Network_10 <-- đặt tên cho pool cấp IP
Router(dhcp-config)#network 10.0.0.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.0.1
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

- Tạo 1 dãi IP để loại trừ. Ip này sẽ không được cấp cho client, nó dùng cho các server ...

Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.10 // dải IP này sẽ không được cấp cho các client
- Để xem lại cấu hình DHCP

Router(config)#show ip dhcp binding

cau hinh DHCP tren Router Cisco (2)

- Trên PC 1
  • Dùng lệnh để xóa Ip và xin cấp DHCP
C:\Documents and Settings\pc1> ipconfig /release
C:\Documents and Settings\pc1> ipconfig /renew

cau hinh DHCP tren Router Cisco (3)


2. Cấu hình Router cấp IP cố định cho client
- Trên Client: lấy Mac của pc 2 : 00-50-56-3D-7A-3C
- Trên Router:

  • ta chuyển Mac client lại để phù hợp với cấu hình của các thiết bị Cisco yếu cầu Mac dạng AAAA.BBBB.CCCC.DDDD
  • để chuyển ta thêm 01 vào đầu Mac client
  • 00-50-56-3D-7A-3C --> 0100.5056.3D7A.3C
Code:
Router(config)#ip dhcp pool PC2
Router(dhcp-config)#host 10.0.0.100 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#client-identifier 0100.5056.3D7A.3C
Router(dhcp-config)#default-router 10.0.0.1
Router(dhcp-config)#dns-server 10.0.0.1
- Xem lại cấu hình DHCP trên Router

cau hinh DHCP tren Router Cisco (4)
- Các viết Lab tham khảo thêm
  1. [Lab 5.3] Config DHCP relay agent and static routes
  2. [Lab 6.1] Config RIPv2 and DHCP relay agent
  3. [Lab 9] Cấu hình inter vlan trên Router Cisco
- Các bài lý thuyết tham khảo:
  1. [Bài 16] Tìm hiểu và cấu hình DHCP trên Cisco
  2. [Bài 17] Cấu hình VLAN trunking và VTP Cisco
  3. [Bài 18] Cisco Multilayer Switch Network Diagram
Tổng hợp các bài viết lý thuyết và LAB chương trình CCNA của CISCO.

 
Last edited:

daohai.ict

New Member
bạn cho mình hỏi mình làm như hướng dẫn nhưng khi show ip dhcp bingding thì không hiện gì cả.
cảm ơn bạn
 
Top