Một số lệnh kiểm tra server khi bị tấn công DDOS

magicvn

Member
+Kiểm tra sốconnection trên port 80:

Code:
netstat -n | grep :80 |wc -l
+Kiểm tra sốlượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV:
Code:
netstat -n | grep:80 | grep SYN_RECV|wc -l
+Hiển thị tấtcả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗiIP:
Code:
netstat -an|grep:80 |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq -c|sort -rn
+Nếu muốnkiểm tra IP nào mở nhiều SYN thì thêm vào:
Code:
netstat -an|grep:80|grep SYN |awk '{print $5}'|cut -d":" -f1|sort|uniq-c|sort -rn
+Đối vớiserver có nhiều IP, để kiểm tra IP nào đang bị tấncông:
Code:
netstat -plan |grep :80 | awk '{print $4}'| cut -d: -f1 |sort |uniq -c
+Hiển thị tấtcả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗiIP:
Code:
Cách 1:    netstat-an | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":"-f1 | sort | uniq -c
Cách 2:    netstat-an | grep ':80' | awk '{print $5}' | sed s/'::ffff:'// | cut -d":"-f1 | sort | uniq -c |sort|awk ' {print $2 "\t" $1 }'
+Hiển thị sốlượng mỗi loại kết nối
Code:
netstat -an |grep :80 | awk '{print $6}' | sort | uniquniq -c

61 ESTABLISHED
13 FIN_WAIT1
17 FIN_WAIT2
1 LISTEN
25 SYN_RECV
298 TIME_WAIT

Hiển thị tấtcả các IP đang kết nối và số lượng kết nối từ mỗiIP
Code:
watch "netstat-an | grep ':80' | awk '{print \$5}' | sed s/'::ffff:'// | cut-d\":\" -f1 | sort | uniq -c"

watch "netstat-an | grep :80 | awk '{print \$6}' | sort | uniq -c"
 
Top