8.0.4

  1. gani

    Splunk Install Agent Splunk on Windows - Part 2

    Install Agent Splunk on Windows - Cài đặt Agent Splunk cho Windows Phần 2: Cài đặt Agent Splunk 8.0.4 Chuẩn bị môi trường: Tải Agent version 8.0.4: Tại Đây Tiến hành cài đặt: Chọn Check this box to accept the License Agreement, sau đó chọn Customize Options. Chọn thư mục cài...
Top