hpe

  1. diephan

    VMware [LAB 2] Kết nối HPE StoreVirtual volume với VMware vSphere

    How to mapping HPE StoreVirtual volume to VMware vSphere Datastore Các bước thực hiện: 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA 2. Cấu hình Management Group 3. Cấu hình server cluster 4. Kết nối Volume với Vmware vSphere 5. Tạo Datastore 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA Đăng nhập vào trang chủ HPE và...
  2. sac69.com

    IT News Hewlett Packard Enterprise tiếp tục chia tách một lần nữa

    Hewlett Packard Enterprise tiếp tục chia tách một lần nữa Hewlett-Packard (HP) vừa thông báo hãng sẽ tiếp tục chia tách Hewlett Packard Enterprise ra thành 2 bộ phận riêng biệt. Năm 2014, Hewlett-Packard (HP) tuyên bố chia tách ra thành 2 công ty con hoạt động độc lập với nhau. Hewlett...
Top