hsrp cisco

  1. N

    CCNA Lab 7.0 Cấu hình HSRP Cisco

    Lab 7.0 Cấu hình HSRP Cisco HSRP – Hot Standby Router Protocol là một giao thức cung cấp tính năng dự phòng cho Router Cisco hay Switch Layer 3. Trong một hệ thống, khi một Router xảy ra các vấn đề như bị down, đứt đường hay cũng có thể là mất địa chỉ ip,.. ta cần hệ thống vẫn hoạt động bình...
  2. root

    CCNA [Bài 22] Tìm hiểu giao thức HSRP

    Tìm hiểu giao thức HSRP HSRP - Hot Standby Router Protocol là một giao thức chuẩn của Cisco cung cấp tính sẵn sàng cho hệ thống mạng. HSRP hoạt động dựa trên việc tạo ra một gateway ảo. Gateway ảo đóng vai trò làm gateway cho các PC trong hệ thống mạng LAN. - Trước tiên, phần này chúng ta sẽ...
Top