iscsi

  1. diephan

    VMware [LAB 2] Kết nối HPE StoreVirtual volume với VMware vSphere

    How to mapping HPE StoreVirtual volume to VMware vSphere Datastore Các bước thực hiện: 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA 2. Cấu hình Management Group 3. Cấu hình server cluster 4. Kết nối Volume với Vmware vSphere 5. Tạo Datastore 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA Đăng nhập vào trang chủ HPE và...
  2. diephan

    VEEAM [LAB 1.3] Create a VT Libraries for Veeam backups

    Ngoài Catalyst Store và NFS share như các bài lab trước mình đã giới thiệu, HPE StoreOnce cũng hỗ trợ tính năng Virtual Tape Library (VTL) thông qua port FC hoặc port iSCSI. VTL được mô phỏng giống như một Physical Tape Library, với tính năng khử trùng lặp tốt việc sử dụng VTL trước khi đưa dữ...
Top