module 5

  1. diephan

    CEH Lab 5.2: CGI Scanning with Nikto

    Lab 5.2: Hướng dẫn sử dụng CGI Scanning with Nikto Nikto là một máy quét web mã nguồn mở (GPL) thực hiện các kiểm tra toàn diện đối với các máy chủ web cho nhiều mục, bao gồm hơn 6700 tệp / chương trình có nguy cơ nguy hiểm, kiểm tra các phiên bản lỗi thời của hơn 1200 máy chủ và các vấn đề cụ...
  2. diephan

    CEH Lab 5.1: Vulnerability Scanning using Nessus Vulnerability Scanning Tool

    Nessus Professional là một giải pháp đánh giá để xác định các lỗ hổng, sự cố cấu hình và phần mềm độc hại mà kẻ tấn công sử dụng để xâm nhập mạng. Nó thực hiện đánh giá lỗ hổng, cấu hình và đánh giá sự tuân thủ chính sách. Nó hỗ trợ các công nghệ khác nhau như hệ điều hành, thiết bị mạng, trình...
Top