tool

  1. diephan

    CEH Lab 5.1: Vulnerability Scanning using Nessus Vulnerability Scanning Tool

    Nessus Professional là một giải pháp đánh giá để xác định các lỗ hổng, sự cố cấu hình và phần mềm độc hại mà kẻ tấn công sử dụng để xâm nhập mạng. Nó thực hiện đánh giá lỗ hổng, cấu hình và đánh giá sự tuân thủ chính sách. Nó hỗ trợ các công nghệ khác nhau như hệ điều hành, thiết bị mạng, trình...
Top