upgrade junos os

  1. gani

    Upgrade Junos OS on an EX switch By WinSCP

    Bước 1: Enable FTP, SSH bằng lệnh sau: root# set system services ftp root# set system services ssh Bước 2: Kiểm tra thời gian trên thiết bị như sau: Nếu thời gian trên thiết bị chưa chính xác thì cần cấu hình lại. Ví dụ cần cấu hình thời gian cho thiết bị là 22:19 20/10/2019 thì dùng...
Top