Upgrade Junos OS on an EX switch By WinSCP

gani

Administrator
Bước 1: Enable FTP, SSH bằng lệnh sau:

root# set system services ftp
root# set system services ssh

Bước 2: Kiểm tra thời gian trên thiết bị như sau:
1643088785683.png


Nếu thời gian trên thiết bị chưa chính xác thì cần cấu hình lại.
Ví dụ cần cấu hình thời gian cho thiết bị là 22:19 20/10/2019 thì dùng lệnh bên dưới
1643088821621.png


Bước 3: Tài liệu này hướng dẫn upgrade bằng WinSCP, như sau:
  • Đăng nhập vào thiết bị bằng WinSCP bằng account đã được cấp quyền (thường dùng root)
1643088852094.png

1643088886490.png


Bước 4: Tiến hành upgrade OS bằng lệnh > request system software add [path]

root>request system software add /var/tmp/jinstall-ex-4300-17.3R3-S4.2-signed.tgz
NOTICE: Validating configuration against jinstall-ex-4300-17.3R3-S4.2-signed.tgz .
NOTICE: Use the 'no-validate' option to skip this if desired.
Verify the signature of the new package
Verified jinstall-ex-4300-17.3R3-S4.2.tgz signed by PackageProductionRSA_2019
WARNING: A reboot is required to install the software
WARNING: Use the 'request system reboot' command immediately

1643088906105.png


Bước 5: Sau khi đã kiểm tra xong thì cần khởi động lại thiết bị như hướng dẫn > request system reboot

Theo dõi tiến trình upgrade bên dưới

root@:RE:0% reboot
OWaiting (max 60 seconds) for system process `vnlru' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `vnlru_mem' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `bufdaemon' to stop...done
Waiting (max 60 seconds) for system process `syncer' to stop...
Syncing disks, vnodes remaining...10 8 8 8 1 1 1 1 1 0 0 0 0 done

syncing disks... All buffers synced.
Uptime: 1h0m24s
recorded reboot as normal shutdown
Rebooting...

U-Boot 2011.06 (Jan 10 2014 - 02:08:51)

……
Checking package integrity...
Running requirements check first for jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2...
Running pre-install for jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2...
Installing jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2 in /tmp/installer.tmp/pa4833.02/jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2.x4833...
Running post-install for jbundle-ex-4300-17.3R3-S4.2...
Verified SHA1 checksum of fips-mode-powerpc-17.3R3-S4.2.tgz
Verified SHA1 checksum of jboot-ex-17.3R3-S4.2.tgz
Verified SHA1 checksum of jcrypto-ex-17.3R3-S4.2.tgz
Adding jcrypto-ex-17.3R3-S4.2.tgz...
mkdir: /jail: No such file or directory
Adding py-base-powerpc-17.3R3-S4.2.tgz...
Adding py-extensions-powerpc-17.3R3-S4.2.tgz...
Rebooting to complete the installation. Please wait...


U-Boot 2011.06 (Jan 10 2014 - 02:08:51)
….
Mounted jcrypto-ex package on /dev/md4...
Verified manifest signed by PackageProductionEc_2019 method ECDSA256+SHA256
Verified jcrypto-ex-17.3R3-S4.2 signed by PackageProductionEc_2019 method ECDSA256+SHA256
Mounted jdocs-ex package on /dev/md6...
Verified manifest signed by PackageProductionEc_2019 method ECDSA256+SHA256
Verified jdocs-ex-17.3R3-S4.2 signed by PackageProductionEc_2019 method ECDSA256+SHA256
Sun Oct 20 22:41:01 UTC 2019


Amnesiac (ttyu0)

login:


Bước 6: Kiểm tra version thiết bị sau khi upgrade
1643088925540.pngDONE - chúc một ngày tốt lành. Mọi góp ý, thắc mắc xin vui lòng để lại bình luận ạ :D
 
Last edited:
Top