Lab 01 Cấu hình Juniper SRX làm router WAN

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Tổng quan:

Sơ đồ:Yêu cầu:

+Cấu hình cho Juniper SRX làm router WAN (Chạy PPPoE)
+Dynamic NAT cho Inside và DMZ ra Internet
+Static NAT cho bên ngoài truy cập http vào Web Server​I. Cấu hình cơ bản:


1.1 Cấu hình password root:

set system root-authentication plain-text-password
New password:xxxxxx
Retype new password:xxxxxx1.2 Cấu hình hostname:

set system host-name hcm-svuit-vsrx


1.3 Cấu hình login banner:

set system login message "Webcome to SVUIT.\n Lab Juniper SRX\n"


1.4 Cấu hình timezone:

set system time-zone GMT+7


1.5 Cấu hình name-server:

set system name-server 8.8.8.8
set system name-server 4.2.2.21.6 Tạo user quản trị:

set system login user svuit uid 2000
set system login user svuit class super-user
set system login user svuit authentication plain-text-password
New password:xxxxxx
Retype new password:xxxxxx

Lưu ý ở đây mình tạo user svuit có full quyền quản trị (tương đương với user root)​


II. Bật các dịch vụ:

2.1 SSH, TELNET
set system services ssh
set system services telnet2.2 WEB MANAGEMENT

Cấu hình chỉ cho truy cập vào web-management từ interface ge-0/0/1.0 (chỉ cho phép truy cập từ Inside)

set system services web-management http interface ge-0/0/1.0
set system services web-management https system-generated-certificate
set system services web-management https interface ge-0/0/1.0
set system services web-management session idle-timeout 602.3 Cấu hình DHCP cho Client Inside:

Cấu hình cho các Client trong Inside nhận DHCP từ Jupiter SRX

set system services dhcp pool 10.1.1.0/24 address-range low 10.1.1.192 high 10.1.1.250
set system services dhcp pool 10.1.1.0/24 name-server 8.8.8.8
set system services dhcp pool 10.1.1.0/24 name-server 4.2.2.2
set system services dhcp pool 10.1.1.0/24 router 10.1.1.1III. Cấu hình địa chỉ IP:

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.2.2.1/24

Lưu ý: Interface ge-0/0/0 dùng để cấu hình PPPoE ko được phép gán IP.
Nếu đã gán IP, thì phải xóa đi…​


IV. Cấu hình PPPoE:

set interfaces ge-0/0/0 mac aa:bb:cc:dd:ee:ff (Cấu hình Clone Mac Address nếu bạn dùng Internet FPT)
set interfaces ge-0/0/0 unit 0 encapsulation ppp-over-ether

set interfaces pp0 traceoptions flag all
set interfaces pp0 unit 0 point-to-point
set interfaces pp0 unit 0 ppp-options pap default-password svuit_com
set interfaces pp0 unit 0 ppp-options pap local-password svuit_com
set interfaces pp0 unit 0 ppp-options pap local-name sgdsl-123456-123
set interfaces pp0 unit 0 ppp-options pap passive

set interfaces pp0 unit 0 pppoe-options underlying-interface ge-0/0/0.0
set interfaces pp0 unit 0 pppoe-options client

set interfaces pp0 unit 0 no-keepalives
set interfaces pp0 unit 0 family inet mtu 1492
set interfaces pp0 unit 0 family inet negotiate-address


V. Cấu hình default route:

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop pp0.0 metric 0VI. Cấu hình Dynamic NAT:

Cấu hình Dynamic NAT cho phép Inside và DMZ truy cập Internet

set security nat source rule-set NAT_Outside from zone Inside
set security nat source rule-set NAT_Outside from zone DMZ
set security nat source rule-set NAT_Outside to zone Outside
set security nat source rule-set NAT_Outside rule src-interface match source-address 0.0.0.0/0
set security nat source rule-set NAT_Outside rule src-interface match destination-address 0.0.0.0/0
set security nat source rule-set NAT_Outside rule src-interface then source-nat interfaceVII. Cấu hình Static NAT:

Cấu hình Static NAT cho phép bên ngoài truy cập http vào Web server đặt trong zone DMZ

set security nat destination pool WEBSERVER address 10.2.2.200/32 port 80

set security nat destination rule-set Web_NAT from zone Outside
set security nat destination rule-set Web_NAT rule Rule_Web_NAT match source-address 0.0.0.0/0
set security nat destination rule-set Web_NAT rule Rule_Web_NAT match destination-address 100.100.100.100/32
set security nat destination rule-set Web_NAT rule Rule_Web_NAT match destination-port 80
set security nat destination rule-set Web_NAT rule Rule_Web_NAT then destination-nat pool WEBSERVER
VIII. Cấu hình Zone:

8.1 Zone Inside:

Tạo zone Inside và gán Interface ge-0/0/1.0 vào zone, chỉ cho phép các traffice ping, dhcp, http, https,ssh,telnet

set security zones security-zone Inside interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services ping
set security zones security-zone Inside interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services dhcp
set security zones security-zone Inside interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services http
set security zones security-zone Inside interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services https
set security zones security-zone Inside interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services ssh
set security zones security-zone Inside interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services telnet


8.2 Zone DMZ:

Tạo zone DMZ và gán Interface ge-0/0/2.0 vào zone, chỉ cho phép các traffice ping, http, https,ssh,telnet

set security zones security-zone DMZ interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic system-services ping
set security zones security-zone DMZ interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic system-services http
set security zones security-zone DMZ interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic system-services https
set security zones security-zone DMZ interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic system-services ssh
set security zones security-zone DMZ interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic system-services telnet


8.3 Zone Outside:

Tạo zone Outside gán Interface ge-0/0/0.0 , pp0.0 (interface kết nối PPPoE) vào zone

set security zones security-zone Outside interfaces pp0.0
set security zones security-zone Outside interfaces ge-0/0/0.0


Lưu ý: mỗi interface chỉ được gắn với một zone, mặc định interface đã ge-0/0/0.0 được gán cho zone untrust
nên bạn phải gỡ bỏ interface ge-0/0/0.0 ra khoi zone untrust trước khi gán nó cho zone Outside.

delete security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0


Mặc định đã có các zones và policy sau:

==================================
root> show security zones


Security zone: trust
Send reset for non-SYN session TCP packets: On
Policy configurable: Yes
Interfaces bound: 0
Interfaces:

Security zone: untrust
Send reset for non-SYN session TCP packets: Off
Policy configurable: Yes
Screen: untrust-screen
Interfaces bound: 1
Interfaces: ge-0/0/0.0

Security zone: junos-host
Send reset for non-SYN session TCP packets: Off
Policy configurable: Yes
Interfaces bound: 0
Interfaces:
root> show security policies

Default policy: deny-all

From zone: trust, To zone: trust
Policy: default-permit, State: enabled, Index: 4, Scope Policy: 0, Sequence number: 1
Source addresses: any
Destination addresses: any
Applications: any
Action: permit

From zone: trust, To zone: untrust
Policy: default-permit, State: enabled, Index: 5, Scope Policy: 0, Sequence number: 1
Source addresses: any
Destination addresses: any
Applications: any
Action: permit

From zone: untrust, To zone: trust
Policy: default-deny, State: enabled, Index: 6, Scope Policy: 0, Sequence number: 1
Source addresses: any
Destination addresses: any
Applications: any
Action: deny


IX. Cấu hình Policy:

9.1 Inside to Outside

Tạo policy cho phép truy cập từ Inside ra Outside

set security policies from-zone Inside to-zone Outside policy Inside_Outside match source-address any
set security policies from-zone Inside to-zone Outside policy Inside_Outside match destination-address any
set security policies from-zone Inside to-zone Outside policy Inside_Outside match application any
set security policies from-zone Inside to-zone Outside policy Inside_Outside then permit


9.2 Inside to WEB

Tạo policy cho pehps truy cập từ Inside vào DMZ

set security policies from-zone Inside to-zone DMZ policy Web_Inside_DMZ match source-address any
set security policies from-zone Inside to-zone DMZ policy Web_Inside_DMZ match destination-address any
set security policies from-zone Inside to-zone DMZ policy Web_Inside_DMZ match application junos-http
set security policies from-zone Inside to-zone DMZ policy Web_Inside_DMZ match application junos-https
set security policies from-zone Inside to-zone DMZ policy Web_Inside_DMZ then permit


9.3 Outside to WEB

Tạo policy chop phép truy cập từ Ouside vào Web Server đặt trong DMZ

set security policies from-zone Outside to-zone DMZ policy Web_Outside_DMZ match source-address any
set security policies from-zone Outside to-zone DMZ policy Web_Outside_DMZ match destination-address any
set security policies from-zone Outside to-zone DMZ policy Web_Outside_DMZ match application junos-http
set security policies from-zone Outside to-zone DMZ policy Web_Outside_DMZ match application junos-https
set security policies from-zone Outside to-zone DMZ policy Web_Outside_DMZ then permit

 
Last edited:
Một số lệnh kiểm tra cấu hình:

Show thông tin các Interface:
Show thông tin bảng định tuyến:
Show thông tin NAT:
Show thông tin cấp DHCP:
Client trong inside nhận IP từ DHCP,
Truy cập Internet,
Truy cập Website nội bộ trong vùng DMZ

Từ Inside truy cập vào Web-Management:


 
Last edited:
Bạn giúp mình với :
- Mình tạo 1 interface trên router như sau:
set interfaces ge-0/0/1 unit 20 vlan-id 20
set interfaces ge-0/0/1 unit 20 family inet address 192.168.1.1/24
- Mình có 1 máy client đặt địa chỉ ip 192.168.1.30, tại máy client mình telnet 192.168.1.1 thì vào được router
- Mình muốn cấm không cho client telnet vào 192.168.1.1 được không ? và làm như thế nào ?
Mong bạn giúp mình, cám ơn nhiều.
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu