Bài 7: Hướng dẫn sử dụng các lệnh cơ bản trên thiết bị Juniper

Tranvantrivn

Internship/Fresher
Jun 19, 2014
21
0
1
Bài 7: Hướng dẫn sử dụng các lệnh cơ bản trên thiết bị Juniper


1- Đặt IP cho cổng manager
Đối với thiết bị độc lập:
PHP:
set interface me0.0 family inet address <ipaddress>
Đối với virtual chassis:
PHP:
set interface vme0.0 family inet address <ipaddress>

2- Update JunOS

PHP:
request system software add ftp://<username>:<password>@<ftpserver_ipaddress>/<tên file junos trên ftp server> no-copy reboot

Ví dụ:
request system software add ftp://admin:admin123@192.168.1.1/ junos-srxsme-12.1X44-D45.2-domestic.tgz no-copy reboot
  • No-copy: sau khi upgrade sẽ xóa file junos trên bộ nhớ để tiết kiệm dung lượng
  • Reboot: sau khi upgrade sẽ tự động reboot lại thiết bị.

3- Cấu hình InterVLAN

Tạo vlan:
PHP:
set vlans <tên vlan> vlan-id <id> l3-interface <tên interface vlan>
Ví dụ:
set vlans vlan5 vlan-id 5 l3-interface vlan.5

Tạo interface vlan:
PHP:
set interface vlan unit <unit-id> family inet address <ip address>
Ví dụ:
set interface vlan unit 5 family inet address 192.168.1.1/24

4- Định tuyến:

Định tuyến tĩnh:
PHP:
set routing option static route <subnet>/<prefix> next-hop <next-hop>
Ví dụ:
set routing option static route 192.168.1.0/24 next-hop 10.1.1.1
set routing option static route 0/0 next-hop 192.168.10.1

Định tuyến OSPF:
PHP:
set protocol ospf <area-id> interface <interface>
Ví dụ:
set protocol ospf area 0 interface ge-0/0/0
set protocol ospf are 1 interface lo0 passive

6- Rename Interface
PHP:
rename interfaces <interface-name> to <interface-name>
Ví dụ:
rename interfaces ge-2/0/0 to ge-0/0/0

7- Các lệnh so sánh và compare

Sau thay đổi cấu hình, dùng lệnh show | compare để xem những thay đổi đã thực hiện

PHP:
show | compare

Mỗi lần commit hệ thống sẽ tạo ra 1 bản sao cấu hình, để so sánh cấu hình hiện tại với cấu hình đã được sao lưu:
PHP:
 show | compare rollback <id>

Cấu hình hiện tại là rollback 0, các cấu hình trước được sắp xếp theo thứ tự gần nhất là từ 1 đến 49.

Ví dụ:
show | compare rollback 1
show | compare rollback 2

8- DHCP

PHP:
set system services dhcp pool <subnet>/<prefix> address-range low <Địa chỉ cấp phát từ> high <địa chỉ cấp đến>
set system services dhcp pool <subnet>/<prefix> name-server <dns server>
set system services dhcp pool <subnet>/<prefix> router <default-gateway>

Ví dụ:
set system services dhcp pool 172.16.7.0/24 address-range low 172.16.7.10
set system services dhcp pool 172.16.7.0/24 address-range high 172.16.7.250
set system services dhcp pool 172.16.7.0/24 name-server 8.8.8.8
set system services dhcp pool 172.16.7.0/24 router 172.16.7.1
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu