Lab 2.2 Cấu hình Qualified to Hop trên Juniper

root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48
I. Mô hình
- Mô hình- Yêu cầu
 • Cấu hình IP và định tuyến như trong sơ đồ
 • Cấu hình để các client bên trong ra được internet qua ISP1
 • Khi interface ge-0/0/0 trên Router JunOS gặp sự cố thì client vẫn đi internet bình thường thông qua ISP-2
II. Triển khai
1. Cấu hình IP và Route trên 2 Router ISP
- Ở đây mình sẽ dùng 2 Router 3745 IOS của Cisco để làm 2 Router ISP

// Cấu hình IP, Route trên Router ISP 1
ISP_1(config)#int f0/0
ISP_1(config-if)#ip address dhcp
ISP_1(config-if)#no shut

ISP_1(config)#int f0/1
ISP_1(config-if)#ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
ISP_1(config-if)#no shut
ISP_1(config-if)#exit

ISP_1(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.1.1.1

// Cấu hình IP, Route trên Router ISP 2
ISP_2(config)#int f0/0
ISP_2(config-if)#ip address dhcp
ISP_2(config-if)#no shut

ISP_2(config)#int f0/1
ISP_2(config-if)#ip address 10.2.2.254 255.255.255.0
ISP_2(config-if)#no shut
ISP_2(config-if)#exit

ISP_2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.2.2.1

2. Cấu hình IP trên JunOS
- Nếu cần bạn có thể sử dụng lệnh sau để đưa cấu hình Router Juniper về cấu hình mặc định ban đầu của nó

root# load factory-default

- Cấu hình IP cho các interface và đưa các interface vào các ZONE phù hợp
// Cấu hình interface ge-0/0/0 nằm trong zone OUTSIDE-1
root# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24
root# delete security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0
root# set security zones security-zone OUTSIDE-1 interfaces ge-0/0/0 host-inbound-traffic system-services ping

// Cấu hình interface ge-0/0/1 nằm trong zone OUTSIDE-2
root# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.2.2.1/24
root# set security zones security-zone OUTSIDE-2 interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic system-services ping

// Cấu hình interface ge-0/0/1 nằm trong zone INSIDE
root# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 192.168.10.1/24
root# set security zones security-zone INSIDE interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic system-services ping

- Cấu hình policy cho phép zone INSIDE truy cập ra OUTSIDE-1 và OUTSIDE-2

root# set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE-1 policy INSIDE-OUTSIDE1 match source-address any
root# set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE-1 policy INSIDE-OUTSIDE1 match destination-address any
root# set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE-1 policy INSIDE-OUTSIDE1 match application any
root# set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE-1 policy INSIDE-OUTSIDE1 then permit


root# set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE-2 policy INSIDE-OUTSIDE2 match source-address any
root# set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE-2 policy INSIDE-OUTSIDE2 match destination-address any
root# set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE-2 policy INSIDE-OUTSIDE2 match application any
root# set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE-2 policy INSIDE-OUTSIDE2 then permit

- Cấu hình Static Route trên JunOS

// Đường số 1 sẽ làm đường chính - Primary
root# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.1.254

// Đường số 2 sẽ làm đường phụ, chức năng là backup cho đường chính - Backup
root# set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 10.2.2.254 preference 6

3. Kiểm tra
- Kiểm tra cấu hình định tuyến trên JunOS

Code:
root# [COLOR=#ff0000][B]show routing-options[/B][/COLOR]
static {
  route 0.0.0.0/0 {
    [COLOR=#ff0000]next-hop 10.1.1.254[/COLOR];
    [COLOR=#ff0000]qualified-next-hop 10.2.2.254[/COLOR] {
     [COLOR=#ff0000] preference 6[/COLOR];
    }
  }
}
- Kiểm tra bảng định tuyến của JunOS

Code:
root# run show route


inet.0: 7 destinations, 8 routes (7 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both


[COLOR=#ff0000]0.0.0.0/0[/COLOR]     *[[COLOR=#ff0000]Static/5[/COLOR]] 00:01:39
          > [COLOR=#ff0000]to 10.1.1.254 via ge-0/0/0.0[/COLOR]
          [[COLOR=#ff0000]Static/6[/COLOR]] 00:56:09
          > [COLOR=#ff0000]to 10.2.2.254 via ge-0/0/1.0[/COLOR]
10.1.1.0/24    *[Direct/0] 00:01:39
          > via ge-0/0/0.0
10.1.1.1/32    *[Local/0] 00:01:39
           Local via ge-0/0/0.0
10.2.2.0/24    *[Direct/0] 03:24:40
          > via ge-0/0/1.0
10.2.2.1/32    *[Local/0] 03:24:40
           Local via ge-0/0/1.0
192.168.10.0/24  *[Direct/0] 02:04:33
          > via ge-0/0/2.0
192.168.10.1/32  *[Local/0] 02:04:33
           Local via ge-0/0/2.0
- Thực hiện tracert route trên Router JunOS các bạn thấy nó đi qua Router ISP 1

Code:
root# [COLOR=#ff0000][B]run traceroute 8.8.8.8[/B][/COLOR]
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 40 byte packets
 1 10.1.1.254 ([COLOR=#ff0000]10.1.1.254[/COLOR]) 38.861 ms 18.279 ms 11.295 ms
 2 * * *
 3 *^C
- Client ping ra internet thành công

Code:
PC1> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=126 time=81.457 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=126 time=67.304 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=126 time=46.943 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=126 time=51.639 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=126 time=43.099 ms

- PC tracert route 8.8.8.8 cho kết quả đi internet thông qua ISP-1- Ngừng traffic đi qua interface ge-0/0/0 trên JunOS

root# deactivate interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24
root#commit

- Nếu các bạn gặp lỗi sau

Code:
root# commit
[edit security zones security-zone OUTSIDE-1]
 'interfaces ge-0/0/0.0'
  Interface ge-0/0/0.0 must be configured under interfaces
error: configuration check-out failed


[edit]
- Thì các bạn gõ thêm lệnh sau vào

root# delete security zones security-zone OUTSIDE-1 interfaces ge-0/0/0.0
root# deactivate interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24
root# commit
commit complete

[edit]

- Kiểm tra lại
Code:
root# [COLOR=#ff0000][B]show interfaces[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B]inactive[/B][/COLOR]: ge-0/0/0 {
  unit 0 {
    family inet {
      address 10.1.1.1/24;
    }
  }
}
ge-0/0/1 {
  unit 0 {
    family inet {
      address 10.2.2.1/24;
    }
  }
}
ge-0/0/2 {
  unit 0 {
    family inet {
      address 192.168.10.1/24;
    }
  }
}
Code:
root> [COLOR=#ff0000][B]show interfaces ge-0/0/0 detail[/B][/COLOR]
Physical interface: ge-0/0/0, Enabled, Physical link is Up
 Interface index: 134, SNMP ifIndex: 507, Generation: 137
 Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Link-mode: Full-duplex, Speed: 1000mbps,
 BPDU Error: None, MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled,
 Source filtering: Disabled, Flow control: Enabled, Auto-negotiation: Enabled,
 Remote fault: Online
 Device flags  : Present Running
 Interface flags: SNMP-Traps Internal: 0x4000
 Link flags   : None
 CoS queues   : 8 supported, 8 maximum usable queues
 Hold-times   : Up 0 ms, Down 0 ms
 Current address: 00:0c:29:93:15:2b, Hardware address: 00:0c:29:93:15:2b
 Last flapped  : 2014-11-30 11:52:00 UTC (03:12:21 ago)
 Statistics last cleared: Never
 Traffic statistics:
  Input bytes :        141492          0 bps
  Output bytes :        600912          0 bps
  Input packets:         1435          0 pps
  Output packets:         2368          0 pps
 Active alarms : None
 Active defects : None
 Interface transmit statistics: [B][COLOR=#ff0000]Disabled[/COLOR][/B]
- Kiểm tra lại các cấu hình định tuyến trong file cấu hình

Code:
root# [COLOR=#ff0000][B]show routing-options[/B][/COLOR]
static {
  route 0.0.0.0/0 {
    next-hop 10.1.1.254;
    qualified-next-hop 10.2.2.254 {
      preference 6;
    }
  }
}


[edit]
- Bây giờ bảng định tuyến chỉ còn lại 1 default-route

Code:
root# [COLOR=#ff0000][B]run show route[/B][/COLOR]


inet.0: 5 destinations, 5 routes (5 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both


[COLOR=#ff0000]0.0.0.0/0     *[Static/6] 00:40:14[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]          > to 10.2.2.254 via ge-0/0/1.0[/COLOR]
10.2.2.0/24    *[Direct/0] 03:08:45
          > via ge-0/0/1.0
10.2.2.1/32    *[Local/0] 03:08:45
           Local via ge-0/0/1.0
192.168.10.0/24  *[Direct/0] 01:48:38
          > via ge-0/0/2.0
192.168.10.1/32  *[Local/0] 01:48:38
           Local via ge-0/0/2.0


[edit]
- Thực hiện tracert route trên router JunOS bạn sẽ thấy

Code:
root# run traceroute 8.8.8.8
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 40 byte packets
 1 [COLOR=#ff0000]10.2.2.254 (10.2.2.254) 31.393 ms 21.991 ms 7.691 ms[/COLOR]
[COLOR=#ff0000] 2 192.168.80.2 (192.168.80.2) 22.972 ms 21.780 ms 27.070 ms[/COLOR]
 3 * * *
 4 * * *
 5 * * *
 6 *^C
[edit]
- Thực hiện Tracert route trên client các bạn sẽ thấy nó sẽ đi ra internet thông qua ISP-2

 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu