Backup và Restore cấu hình trên Router & Switch của Juniper bằng FTP server

Backup và Restore cấu hình trên Router & Switch của Juniper bằng FTP server


2014-12-21_162345.png

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chức năng Backup và Restore cấu hình trên Router & Switch của Juniper, rất hữu dụng cho nhân viên quản trị khi chúng ta cần thay đổi cấu hình trên thiết bị Juniper

1. Backup Configuration file on FTP server
Code:
[INDENT][SIZE=3][B]SwitchJuniper#[/B][COLOR=#ff0000]edit system archival configuration[/COLOR]
{master:0}[edit system archival configuration]

[B]SwitchJuniper#[/B] [COLOR=#ff0000]set archive-sites [/COLOR][URL="ftp://username;password@192.168.1.4"][COLOR=#ff0000]ftp://username;password@192.168.1.4[/COLOR][/URL]
{master:0}[edit system archival configuration]

[B]SwitchJuniper#[/B][COLOR=#ff0000]set transfer-on-commit[/COLOR][/SIZE][/INDENT]
//Kiểm tra cấu hình

Code:
{master:0}[edit system archival configuration]
[B]SwitchJuniper#[/B][COLOR=#ff0000]show[/COLOR][INDENT]transfer-on-commit;
archive-sites {
    "ftp://username;password@192.168.1.4";
}

{master:0}[edit system archival configuration]

[B]SwitchJuniper#[/B][COLOR=#ff0000]top[/COLOR]
[B]SwitchJuniper#[/B][COLOR=#ff0000]commit[/COLOR][/INDENT]
Lúc này khi chúng ta cấu hình và thực hiện lệnh commit sẽ có một file cấu hình backup tự động lên máy chủ SRV_FTP: 192.168.1.4

//Kiểm tra trên máy chủ FTP
File backup có dạng:
SwitchJuniper_juniper.conf.gz_20141105_132621

2. Restore Configuration file From FTP server
Code:
[INDENT][B]SwitchJuniper#[/B][COLOR=#ff0000]edit system archival configuration[/COLOR]
{master:0}[edit system archival configuration]

[B]SwitchJuniper#[/B] [COLOR=#ff0000]load merge [/COLOR][URL="ftp://username;password@192.168.1.4/"][COLOR=#ff0000]ftp://username;password@192.168.1.4/[/COLOR][/URL][COLOR=#ff0000]switchJuniper_juniper.conf.gz_20141105_132621[/COLOR]
Load complete
{master:0}[edit system archival configuration]

[B]SwitchJuniper#[/B][COLOR=#ff0000]top[/COLOR]
[B]SwitchJuniper#[/B][COLOR=#ff0000]commit[/COLOR][/INDENT]
- Các bạn có thể thay lệnh "load merge" bằng "load replace"

- username;password ( ":"; là tài khoản đăng nhập vào FTP server)

Chúc các bạn thành công
 
Top