Lab 2.1 Cấu hình Static Route trên Router Juniper

root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48
I. Mô hình
- Mô hình

Drawing2.jpg


- Yêu cầu
 • Các PC trong LAN ping được tới Router Juniper
 • Router Juniper cấu hình default route để ping được ra internet
 • PC trong LAN truy cập internet thành công
II. Triển khai
1. Cấu hình IP cho Router Juniper

// Đặt tên cho Router
root> configure
root#set system host-name svuit-vSRX

// Cấu hình IP interface ge-0/0/0
root@svuit-vSRX#set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 172.16.1.200/24

// Cấu hình IP interface ge-0/0/1
root@svuit-vSRX#set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 192.168.10.254/24

root@svuit-vSRX#commit

- Kiểm tra lại cấu hình vừa rồi
Code:
[COLOR=#ff0000][B]root@svuit-vSRX# show interfaces[/B][/COLOR]
[COLOR=#ff0000][B]ge-0/0/0[/B][/COLOR] {
  unit 0 {
    family inet {
[COLOR=#ff0000][B]      address 172.16.1.200/24;[/B][/COLOR]
    }
  }
}
[COLOR=#ff0000][B]ge-0/0/1[/B][/COLOR] {
  unit 0 {
    family inet {
[COLOR=#ff0000]      address 192.168.10.254/24;[/COLOR]
    }
  }
}


[edit]
Hoặc

Code:
[COLOR=#ff0000][B]root@[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]svuit-vSRX[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000][B]# run show interfaces terse[/B][/COLOR]
Interface        Admin Link Proto  Local         Remote
ge-0/0/0        up  up
[B][COLOR=#ff0000]ge-0/0/0.0       up  up  inet   172.16.1.200/24[/COLOR][/B]
gr-0/0/0        up  up
ip-0/0/0        up  up
lsq-0/0/0        up  up
lt-0/0/0        up  up
mt-0/0/0        up  up
sp-0/0/0        up  up
sp-0/0/0.0       up  up  inet
                  inet6
sp-0/0/0.16383     up  up  inet   10.0.0.1      --> 10.0.0.16
                      10.0.0.6      --> 0/0
                      128.0.0.1      --> 128.0.1.16
                      128.0.0.6      --> 0/0
ge-0/0/1        up  up
[COLOR=#ff0000][B]ge-0/0/1.0       up  up  inet   192.168.10.254/24[/B][/COLOR]
dsc           up  up
gre           up  up
ipip          up  up
irb           up  up
lo0           up  up
lo0.16384        up  up  inet   127.0.0.1      --> 0/0
lo0.16385        up  up  inet   10.0.0.1      --> 0/0
                      10.0.0.16      --> 0/0
                      128.0.0.1      --> 0/0
                      128.0.0.4      --> 0/0
                      128.0.1.16     --> 0/0
lo0.32768        up  up
lsi           up  up
mtun          up  up
pimd          up  up
pime          up  up
pp0           up  up
ppd0          up  up
ppe0          up  up
st0           up  up
tap           up  up
vlan          up  down


[edit]
- Router ping ra internet chưa thành công. Vì chưa thực hiện định tuyến
Code:
[COLOR=#ff0000][B]root@[/B][/COLOR][B]svuit-vSRX[/B][COLOR=#ff0000][B]# run ping 8.8.8.8[/B][/COLOR]
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: No route to host
ping: sendto: No route to host
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss


[edit]
root@Juniper#
- Cấu hình default Route trên Router Juniper

root@svuit-vSRX# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 172.16.1.254
root@svuit-vSRX#commit

- Kiếm tra bảng định tuyến

Code:
root@[B]svuit-vSRX[/B]# [B][COLOR=#ff0000]show routing-options[/COLOR][/B]
static {
[COLOR=#ff0000]  route 0.0.0.0/0 next-hop 172.16.1.254;[/COLOR]
}


[edit]
Code:
root@[B]svuit-vSRX[/B]#[COLOR=#ff0000][B] run show route[/B][/COLOR]


inet.0: 5 destinations, 5 routes (5 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both


[COLOR=#ff0000]0.0.0.0/0[/COLOR]     *[Static/5] 00:29:47
          > [COLOR=#ff0000]to 172.16.1.254 via ge-0/0/0.0[/COLOR]
172.16.1.0/24   *[Direct/0] 00:37:20
          > via ge-0/0/0.0
172.16.1.200/32  *[Local/0] 00:37:20
           Local via ge-0/0/0.0
192.168.10.0/24  *[Direct/0] 02:02:46
          > via ge-0/0/1.0
192.168.10.254/32 *[Local/0] 02:02:46
           Local via ge-0/0/1.0


[edit]
- Và Router ping ra internet thành công

Code:
[B][COLOR=#ff0000]root@[/COLOR][/B][B]svuit-vSRX[/B][B][COLOR=#ff0000]# run ping 8.8.8.8[/COLOR][/B]
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=49 time=72.780 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=50 time=64.434 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 2 packets received, 33% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 64.434/68.607/72.780/4.173 ms
- PC và Router ping lẫn nhau chưa được. Vì int ge-0/0/0 được thuộc vùng trust nên không cho phép ping.
Code:
[B][COLOR=#ff0000]PC1[/COLOR][/B]> ping 192.168.10.254
192.168.10.254 icmp_seq=1 timeout
192.168.10.254 icmp_seq=2 timeout
192.168.10.254 icmp_seq=3 timeout
192.168.10.254 icmp_seq=4 timeout
192.168.10.254 icmp_seq=5 timeout
Code:
[COLOR=#ff0000][B]root@[B]svuit-vSRX[/B]# run ping 192.168.10.10[/B][/COLOR]
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10): 56 data bytes
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10): 56 data bytes
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10): 56 data bytes
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
14 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
- Cấu hình interface ge-0/0/1 vào zone INSIDE (do bạn tự đặt tên) và cho phép ping

root@svuit-vSRX#set security zones security-zone Inside interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic system-services ping

- Kiểm tra zones

Code:
root@[B]svuit-vSRX[/B]# [B][COLOR=#ff0000]show security zones[/COLOR][/B]
security-zone trust {
  tcp-rst;
}
[COLOR=#ff0000][B]security-zone untrust[/B][/COLOR] {
  screen untrust-screen;
  interfaces {
    [I][COLOR=#ff0000] ge-0/0/0.0[/COLOR][/I] {
      host-inbound-traffic {
        system-services {
          http;
          https;
          ssh;
          telnet;
          dhcp;
        }
      }
    }
  }
}
[B][I][COLOR=#ff0000]security-zone INSIDE[/COLOR][/I][/B] {
  interfaces {
   [I][COLOR=#ff0000] ge-0/0/1.0[/COLOR][/I] {
      host-inbound-traffic {
        system-services {
          [COLOR=#ff0000] ping[/COLOR];
        }
      }
    }
  }
}


[edit]
- Như vầy PC và Router có thể ping lẫn nhau

Code:
[COLOR=#ff0000][B]PC1[/B][/COLOR]> ping 192.168.10.254
84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=1 ttl=64 time=46.937 ms
84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.935 ms
84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.808 ms
84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.840 ms
84 bytes from 192.168.10.254 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.332 ms
Code:
[B][COLOR=#ff0000]root@[/COLOR][/B][B]svuit-vSRX[/B][B][COLOR=#ff0000]# run ping 192.168.10.10[/COLOR][/B]
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=0 ttl=64 time=10.140 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.733 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 5.733/7.937/10.140/2.203 ms
 
3. Cấu hình PC truy cập internet
- Mình sẽ cho interface ge-0/0/0 vào 1 zones mới OUTSIDE cho các bạn dễ hình dung
- Vì mỗi interface chỉ được thuộc 1 Zone duy nhất, nên mình sẽ cấu hình loại bỏ interface ge-0/0/0 ra khỏi Zone unstructs mặc định của nó.

Code:
[COLOR=#ff0000][B]root@svuit-vSRX# show security zones[/B][/COLOR]
security-zone trust {
  tcp-rst;
}
[COLOR=#ff0000]security-zone untrust [/COLOR]{
  screen untrust-screen;
  interfaces {
    [COLOR=#ff0000] ge-0/0/0.0[/COLOR] {
      host-inbound-traffic {
        system-services {
          http;
          https;
          ssh;
          telnet;
          dhcp;
        }
      }
    }
  }
}


[edit]
- Và add nó vào Zone OUTSIDE của mình

//loại bỏ interface ge-0/0/0 ra khỏi Zone unstructs
root@svuit-vSRX#delete security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0

//add interface ge-0/0/0 vào Zone OUTSIDE của mình
root@svuit-vSRX#set security zones security-zone OUTSIDE interfaces ge-0/0/0


- Kiểm tra lại các bạn sẽ thấy
Code:
root@Juniper# commit
commit complete


[edit]
root@Juniper# show security zones
security-zone trust {
  tcp-rst;
}
security-zone untrust {
  screen untrust-screen;
}
[COLOR=#ff0000][B]security-zone INSIDE[/B][/COLOR] {
  interfaces {
    [COLOR=#ff0000] ge-0/0/1.0 [/COLOR]{
      host-inbound-traffic {
        system-services {
          ping;
        }
      }
    }
  }
}
[B][COLOR=#ff0000]security-zone OUTSIDE[/COLOR][/B] {
  interfaces {
[COLOR=#ff0000]    ge-0/0/0.0;[/COLOR]
  }
}


[edit]

- Tiếp theo là bạn cần 1 security policy cho phép INSIDE truy cập OUTSIDE

root@svuit-vSRX#set security policies from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE policy INSIDE-INSIDE match source-address any
root@svuit-vSRX#set security policies from-zone Inside to-zone Outside policy INSIDE-INSIDE match destination-address any
root@svuit-vSRX#set security policies from-zone Inside to-zone Outside policy INSIDE-INSIDE match application any
root@svuit-vSRX#set security policies from-zone Inside to-zone Outside policy INSIDE-INSIDE then permit

- Kiểm tra lại Security POlicy của Router

Code:
root@svuit-vSRX# show security policies
from-zone trust to-zone trust {
  policy default-permit {
    match {
      source-address any;
      destination-address any;
      application any;
    }
    then {
      permit;
    }
  }
}
from-zone trust to-zone untrust {
  policy default-permit {
    match {
      source-address any;
      destination-address any;
      application any;
    }
    then {
      permit;
    }
  }
}
from-zone untrust to-zone trust {
  policy default-deny {
    match {
      source-address any;
      destination-address any;
      application any;
    }
    then {
      deny;
    }
  }
}
[COLOR=#ff0000]from-zone INSIDE to-zone OUTSIDE[/COLOR] {
  policy INSIDE-INSIDE {
    match {
      source-address any;
      destination-address any;
      application any;
    }
    then {
      permit;
    }
  }
}


[edit]
- Kết quả PC truy cập internet thành công

Code:
PC1> ping 8.8.8.8
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=48 time=75.228 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=48 time=63.502 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=48 time=61.618 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=48 time=70.183 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=48 time=68.123 ms

p/s: cho thêm cái static-route vào con Modum nhà bạn vì ở đây mình sử dụng Route. Không dùng NAT nhé

2014-11-23_151405.jpg
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu