waf

  1. gani

    Citrix The Web App Firewall wizard - WAF

    Cấu hình WAF - Web Aplication Firewall 1. WAF là gì? Tường lửa ứng dụng web WAF (Web Application Firewall) được thiết kế để kiểm soát truy cập từ một mạng không tin cậy đến mạng tin cậy và ngược lại. Mọi luồng dữ liệu đi qua tường lửa được kiểm soát theo chính sách bảo mật định sẵn. Trong...
Top