IBM Add Disk từ DX200 S5 vào AIX và tạo LVM

HoaTD

Internship/Fresher
Mar 10, 2022
11
11
3
19
Ho Chi Minh city
I.Mô tả hệ thống
Trong hệ thống có:
-1 IBM với LPAR được cài hệ điều hành AIX
-1 Fujitsu Storage Eternus DX200 S5
-2 SAN switch
Trong bài lab này, chúng ta sẽ cấu hình add disk từ DX200 vào AIX và tạo LVM.


II.Zoning
1.Xác định WWN của FC trên AIX và DX200
Trên DX200
Chọn Component -> Channel Adapter ->CA (Channel Adapter) dùng để Zoning
33Jie_2uqTv9PnGHNYFl74rV25UqVkcDXaCt4D9epHBosbBoNcvU1HPAUBH_c5pRq7MSFuG3dwRuEJ22tVg2sSwfgujPjJ9t_ooIGIdVcpE66iSgBOryzLxboLKf4tv680URoTimtyY2QVngJy-M6No

Xem thông tin WWN (để tránh nhầm lẫn nên lưu ra một file notepad với alias name mà bạn định đặt trên SAN switch)
KruPJM5SMKoKwUIxNzhDV3wF6alB2YNSVDeiwz_C3QrQvIJVOVjmNK2jeenW4VrWd4olT6etPsk8KHv2Ug-IcvT5DXCmTpcmoJJ1FDR_iGKG2Kda3UtTp6RHx7wKl5Pw4SNVi76UR01uiImyr0Gjuc4

Trên AIX
Dùng lệnh lscfg -vl <fc device> để xem WWN trên AIX
LYLQEBRGsNDoekjKTvid-qYc9SpTjMV5SgCHIFTMLfRmEimnXT4zniz2VuBozUrQoDb4NhjBqL-JOt3G1c6x-P0mfD1jibGCmFxvCHPOdK-82kmrOz_0s-mhFic0XIsgZTfEjQ3WFvi2QipTFxqczGo

Cũng lưu ra file notepad với Alias mà bạn sẽ dùng trong SAN switch.
2.Tạo Alias trên SAN switch
WWN là một dãy số hệ thập lục phân khó nhớ và dễ nhầm lẫn. Bước tạo Alias này giúp ta gán tên cho mỗi WWN để dễ quản lý

vd: Port1 của DX200 có WWN là 11:11:11:11:FF:FF:FF:FF thì mình sẽ đặt cho nó Alias là DX200_CA1_Port1

Chọn Alias -> New Alias -> đặt tên cho Alias và chọn OK
IqpPdYN2VUi-ZA8DLkpAPj4ZoYpmbyzg-4oFnjtilYRBlOSaBWDUiESCqoxla0N8-E2UJ7hHD9xcJ2dm2pyQquh-vTbE1rAkB7DoMHfm0kkax9AgJqMMK4b-bSSj5_MhEc6ywEtAXGW4DX46B4V9rRg

Trong mục Member Selection List, mở rộng WWNs (để xem WWN của các thiết bị đang kết nối vào SAN switch) tìm và chọn đúng WWN mà bạn đã lưu trong file notepad sau đó nhấn dấu mũi tên để add Alias Members.
weZg-X8ydjMs4wEK9_ET8WnoTkj6ZHSMF6vc_tq6gsYd53VAhN1hq9I5b7ISD8yFpcQ-kWN95xXP9bBr6xwUvj15B6o5QRH5__JvUIVeOMxY8Hj9MJSRZU-nqVqJDlta0xY4Qmpdwy12KqqoYAIoYRQ

3.Zoning
Chọn Zone -> New -> Đặt tên cho Zone và chọn OK
jyFU2uJuEEfaGaTCv90xprhCuxGkuyhz64XYMaxy1Fab7e26TO9VotOFExWfflQE_ee56VWFPPpJpOMr7EkQ8O9nzlQ6c_GGfioG1PeJaqSf9VwEnKFbslX7ozOFQpvCvb3v0I5Jd1_7gy-Hbzr8aBk

Trong mục Member Selection List, mở rộng Aliases. Chọn các Alias mà bạn muốn zoning sau đó nhấn dấu mũi tên để add Zone Members.
5brIKYgRW4OvYPIJshpTgwQoozPU7_jm-gx9cBn0p3JnmYh-iuZ6VhMjXAkB8-tWtnBWzmfpBU0L02nNGRgRRZZHshdTaNuwnAb0Glw5-k1aeXPu1g6sKcE5Soz9iqyLANCNmKHcnPgU1gkeljqNWI4

Vào Zone Config, trong Member Selection List, mở rộng các Zones và tìm đến Zone bạn vừa tạo (Lưu ý: nên mở rộng hoàn toàn Zone bạn mới tạo để kiểm tra lại các thông tin về Alias và WWN với file notepad) sau đó nhấn dấu mũi tên để add Zone Config Members.
Cuối cùng là chọn Save Config -> Enable Config
y0X-cL6quLqCvijx1UD5vMF-s1Io7F-hhWxR5oNmDu0H3rNq0OgdSlEgQ7dtcUqTQerhMMWjvOABdaYNr4zxxoPLkm-0iJS1U2jilMJwSIkXf3jhnXNcFQPpvB1uN1Tk7mW9LMB7U6ITfKUo2vKInn8

III.Tạo Volume và add vào AIX
1.Create Host Group
Sau khi đã Zoning, trên DX200 đã có thể kết nối với AIX tuy nhiên vẫn hiển thị theo dạng WWN (của AIX) kết nối với CA Port (của DX200)
DYTYsxHcSN53NTQP8dBUHwlfQIVxQeOFkNaBRkKLZlJNYFOHBV1OuJJoGgfRj6TnOpR1Q_cUb_fWGCrJ3vPnkvrPD-fPGO2Cj3oVGRDLaanHhor7ONjP_oZN0bxxUhEo1_Dv8TsD9MxiCQCSK-xS1rQ

Để dễ quản lý, chúng ta sẽ tạo Host Group (Đặt tên cho WWN của AIX trên DX200)

Chọn Connectivity -> Host Group -> Add FC/FCoE Host Group
y4S8mcItAIqF_tKRqbIcLc_luMtIAIaAhEsd0WrQRa7-F7Q_My6IVQWsNLHbiXXYgFn4r_HXVMvDZRJbWFd0kmSUKI9yuqbRJI7mxnCRQ4D8XImTUVYZrdqppyys1_mfIGOXxG8YPYWCvsYxASE3dlI

Đặt tên cho Host Group tại mục Host Group Name
Tìm kiếm kết nối giữa AIX (WWN) và DX200 (CA Port)
và chọn vào kết nối đó sau đó chọn Add
WPBpySmzqUWFvliQziREFlcHijoiM7ucUZZQ8Fvhu-Ry5rJmzSqJxkvw61ci4dHvRAy1iWbxb4eENelFLg6O0sbSkqmXCDeRwa9MVwUYKXNNGqCikD7dQ98jmwoDWVxaSO8t9x3bFfuR3AGcwaDmQxk

2.Create Volume
Vào RAID Group -> chọn RAID Group dùng để tạo Volume -> Create Volume
5SxWhDFpaIzqb9yh-VxnnFdTtzsuuNexosZObnaZl3HJ_6Vzfg2fRjJgELG3FT4b3QozyoMOC2QEBOX2EQdfYVxyKWc8MTkkocGFRvvFZmTWKIo0EgCzORbsQcUXU2zOWsY6xXKcVoCUEOP3yq1EiQE

Đặt tên và dung lượng tại mục Name và Capacity.
Ở mục Number of Volumes chỉ định số lượng Volume bạn muốn tạo sau đó chọn Create
xQxkDwhMDRNXrjOqHRx8HQpdp8UmM4FkQqP74KhCydpZfHwgiwe1IiZ8qk4h3EGwlm9-hovIr0GRPSLjh4ra2ygk7ezHy1ZIJF-y1nfwfHyFu-iPgG4Q0S3_GuhAS7jlunhV87N0W0K2dVwvpL7npDw

Create LUN Group
Sau khi tạo Volume chúng ta sẽ tạo LUN group.
Vào Connectivity -> LUN Group -> Add LUN Group
xjdgKL6cFy3VuzP16NYS-MbQVYxdYrpaRI8a1iH7496-NyKwqT6XdcW5eDL9vQBHsy8FDZcjJiWTSz--EjZMw0EXyJ3R9tuW4UmSgtJkzDvOJ7s9rCf3xz_gS0hbmFXOhtMZ6__EwIyCkye3Wxfu8J8

Đặt tên cho LUN Groupchọn Add để thêm Volume vừa tạo vào LUN Group sau đó chọn Create
vxCwMJbTmSxqxykZp-R9hf7iT9II5GbHoVOiiUID5eBiI50EMxUUGtQkcVn4k1VBPDyWSMzuQ-wZpr2G3JdnDUP1Jblt1pxErBCPdNMucSCrNuE3RSm-ZNBweelJERLoyynr0woOgXtvLYxreDbhaAE

4.Create Host Affinity
Sau khi được tạo LUN Group sẽ ở trạng thái Inactive
qlMzPJY0y-ogpbfgpTN7HwDLwi0UTqhMjL8uR7pzi5w3Kbs2a0yZK-LrwW6vg7joLLFF4YzWTQ3nRynxU-eyIQ0rpvEBxCD3n1e5ekRAYKr76dPyjHx3MD-SbA50CBkQLY5w0Yx2L211xInnd1O3KkE

Lý do là vì chưa có Host Group và CA Port Group nào được gán cho LUN Group.
Ở bước này chúng ta sẽ gán Host Group và CA Port Group cho LUN Group (Create Host Affinity) giúp máy AIX kết nối với LUN Group.

Vào Connectivity -> Create Host Affinity
G5O-DXzx1BzEeb0VFTM4fn_lFqsIzh1wTF1WB8jX9qTQ2WWhJxj6-YyMZhjksDi5fWLKr0nrTuwvQpca6iAulqxWahfpq6rtLVQBSu6-gZM18rHQ3grbaWke6sRnTdteHdYi18qDqvyoodCtHfo71Us

Browse để chọn Host Group, CA Port Group và LUN Group và chọn Create
W3qot_1_tudd8qJtW-hSFJp2LVxv95PqthJ2AZoju3LAPFCXmNAtgej07LEEkkBYVfbUMsWhz0zMvjtiOLTg24LFxsqOGyE13VlPBcyPsJiT-qkUEtblaOzFyMbLy3RsA5lLOixMuHxBtBhg_2wc54Q

Sau khi đã hoàn tất, chúng ta lên máy AIX để kiểm tra.
Dùng SSH truy cập vào máy AIX
gYoqLZK5_u_ujg9mqGVawqeizw9r2gbhPwpnL_X3mmYCBOHd11xpem3-_KSH7DsgsmWCftu_F1Kq_HoJfxUDWBdMlzyrDMDYYqRknRVSs4F1--SgxGJWZWbhwaJgoIKI_WQxRZONcY9qTVaq5DKptBQ

Trong hình có thể thấy ban đầu xài lệnh lsdev -Cc disk thì có 22 hdisk kết nối.
Sau khi dùng lệnh cfgmgr để scan lại và chạy lệnh lsdev -Cc disk thì có 23 hdisk.
Hdisk 23 chính là LUN Group được của DX200 vừa được add vào.

IV.LVM (Logical Volume Manager)
1.Tạo Volume Group
Cú pháp:
mkvg -y <Tên VG> <hdisk để tạo VG>

mkvg: tạo Volume Group
-y: Tên VG sẽ tạo ra
VD:
mkvg -y Test_vg hdisk23
Tạo VG có tên Test_vg, dùng hdisk23 để tạo

2.Tạo Logical Volume
Cú pháp:
mklv -y <Tên LV> -t <type LV> <VG name để tạo LV> <Dung Lượng>


mklv: tạo Logical Volume
-y:Tên LV sẽ tạo ra
-t: File type

VD:
mklv -y Test_lv -t jfs2 backup_vg 2046G
Tạo LV có tên Test_lv, định dạng jfs2, dùng Test_vg để tạo, dung lượng 2046G
3.Mount
Cú pháp:
crfs -v jfs2 -d <LV name> -m <Thư mục được mount>

crfs: Thêm file system
-v: Type file
-d: Device hoặc logical volume để tạo file system
-m: thư mục được mount tới
VD:
crfs -v jfs2 -d Test_lv -m /Test
Tạo file system định dạng jfs2 từ LV (Test_LV) và mount vào thư mục /Test
 
Last edited by a moderator:
Theo mình biết khi mount bình thường tới hệ thống AIX thì sau khi restart OS thì path mount sẽ bị mất. Vậy có cách nào để restart không bị mất path không?
Chào bạn, lý do mount bị mất sau khi restart OS là do sau khi mount chúng ta phải cấu hình trong filesystems để hệ thống tự động mount mỗi khi được khởi động bạn nhé.
Bạn truy cập vào /etc/filesystems
Bạn có thể tham khảo ở bài viết này: https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=files-filesystems-file
 
xin chào ad,

Em đang có trường hợp là em add disk vào trong volume group được rồi nhưng vẫn chưa thấy dung lượng tăng lên thì phải làm sao ạ? AIX 7.2 (Con NIM server)
Lệnh em add:

extendvg rootvg diskname
extendvg -f NIMVG hdisk1
 
xin chào ad,

Em đang có trường hợp là em add disk vào trong volume group được rồi nhưng vẫn chưa thấy dung lượng tăng lên thì phải làm sao ạ? AIX 7.2 (Con NIM server)
Lệnh em add:

extendvg rootvg diskname
extendvg -f NIMVG hdisk1
Chào bạn
Lệnh extendvg có hạn chế là không thể chạy trên các volume được snapshot (bạn có thể tham khảo ở tài liệu: https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=e-extendvg-command mục Restrictions)
Còn chỗ dung lượng chưa lên thì mình chưa hiểu ý bạn là VG chưa tăng dung lượng hay là LV chưa tăng dung lượng.
-Nếu là VG chưa tăng dung lượng thì bạn có thể đọc qua phần Volume Group (tham khảo: https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=concepts-volume-groups) và sử dụng thêm lệnh chvg (tham khảo: https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.1?topic=c-chvg-command)
-Nếu là LV chưa tăng dung lượng thì bạn dùng thêm lệnh extendlv nhé (tham khảo: https://www.ibm.com/docs/en/aix/7.2?topic=e-extendlv-command)
 

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu