Bài 1 : Mảng 2 chiều và con trỏ

root

Well-Known Member
Bài 1: nhập một mảng hai chiều (m x n) từ bàn phím.


  • Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên mỗi cột.
  • Tìm các số chia hết cho 2 trong mảng có cùng chỉ số hàng, chỉ số cột.


Bài 2: nhập một mảng hai chiều (m x n) từ bàn phím.


  • Trong mảng a có bao nhiêu phần tử bằng phần tử lớn nhất.
  • Tìm số nguyên tố lớn nhất trên mỗi hàng, và chỉ số hàng, cột của chúng.

tham khảo :http://vietsource.net/forum/threads...ai-chieu-mang-nhieu-chieu-Vietsource-net.html
 
Top