bài tập cơ bản

root

Well-Known Member
 • Bài 1 : tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số:
 • Bài 2 : Chương trình kiểm tra một số nguyên có phải là số nguyên tố hay không.
 • Bài 3 : Viết chương trình đếm số chữ số của một số nào đó, Ví dụ: 21432 trả về: 5 vì có 5 chữ số.
 • Bài 4 : Viết chương trình đảo ngược của 1 số: ví dụ nhập 123 -> trả về 321.


Hướng dẫn : http://www.vn-zoom.com/f174/bai-tap-co-ban-ve-lap-trinh-c-1582246.html
 

StarWar

Member
\\ Tim uoc chung lon nhat va boi chung nho nhat


Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
int UCLN(int a ,int b)
{
  while(a != b)
  {
    if(a > b)
      a = a - b;
    else
       b = b - a;
  }
  return a;
}
 
int BCNN(int a, int b)
{
  return a*b/UCLN(a,b);
}
void main()
{
  int a, b,i;
  for(i=1;1<=9;i++)
  {
  printf("\nNhap a: ");
  scanf("%d", &a);
  printf("\nNhap b: ");
  scanf("%d", &b);
 
  int uc = UCLN(a,b);
  printf("\n=>Uoc Chung Lon Nhat %d, %d là: %d ",a,b,uc);
  printf("\n");
 
  int bc = BCNN(a,b);
  printf("\n=>Boi Chung Nho Nhat %d, %d là: %d ",a,b,bc);
  printf("\n");
  getch();
  }
}
 

StarWar

Member
//Kiem tra mot so co phai la so nguyen to hay khong

Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	int x,i,dem=0;
	printf("Nhap so can kiem tra: ");
	scanf("%d",&x);
	  for(i=1;i<=x;i++)
		{
    if(x%i == 0)
      dem=dem+1;
		}
	if(dem==1 || dem==2)
		printf("\nSo %d la so nguyen to\n",x);
	else
		printf("\nSo %d khong phai la so nguyen to\n",x);
		
	getch();
}
 
Last edited:

StarWar

Member
//Dem chu so
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	int n,i;
	printf("Nhap so n= ");
	scanf("%d",n);
	while(n!=0)
		
		{	
			n=n/10;
			i=i+1;
		}
	printf("So chu so la i= %d",i);
	getch();
}
 
Last edited:

StarWar

Member
//Dao nguoc so
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	int n,m;
	printf("Nhap so can dao nguoc ");
	scanf("%d",n);
	while(n!=0)
	{
		m=m*10+n%10;
		n=n/10;
	}
	printf("So dao nguoc la %d",m);
	getch();
}
 
Top