Cách để reset SIC cho Checkpoint Security Gateway

HanaLink

Moderator
RESET SIC CHECKPOINT SECURITY GATEWAY THÔNG QUA COMMAND

Bước 1: Kết nối vô phần dòng lệnh của Security Gateway (thông qua SSH hoặc dây Console)

Bước 2: Đi đến Menu của Checkpoint thông qua câu lệnh cpconfig:
1670223856351.png


Bước 3: Chọn option thứ 5 (Secure Internal Communication)
1670223950229.png


Bước 4: Đọc kỹ thông tin và chọn y để tiến hành reset lại SIC:
1670224010642.png


Bước 5: Nhập Activation Key mà bạn muốn thay đổi và bấm Enter để xác nhận, khi hiện ra dòng lệnh sau thì bạn đã thay đổi thành công SIC:
1670224091723.png


Bước 6: Bạn chọn option Exit để tiến trình khởi động lại thiết bị và nhận SIC mới:
1670224264634.png
 
Top