STORAGE Cài đặt và vận hành Fujitsu Eternus SAN storage

diephan

Moderator
I. Khởi tạo ban đầu

Fujitsu ETERNUS Storage (Entry Model: DX100, DN200) được trang bị 02 Controller Module (CM).
Mỗi CM có 01 cổng RMT và 01 cổng MNT.

RMT: khởi tạo ban đầu và hỗ trợ thiết bị.
MNT: kết nối vào hệ thống quản lý vận hành.

35.jpg


Link tài liệu chi tiết Initialize Setup Guide:

https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/p3ag-4512-en.pdf

Link tài liệu chi tiết Fujitsu ETERNUS Manuals List:

Khởi động thiết bị.
Xác định CM#0 phía sau (có đèn MST sáng xanh).
Kết nối vào cổng mạng RMT của CM#0.

36.jpg

37.jpg


-Truy cập vào địa chỉ: http://192.168.1.1
-Default username/password: root/root
-Đặt địa chỉ IP cho công mạng MNT

38.jpg


II. Kiểm tra thông tin, thu thập log của thiết bị

1. Kiểm tra thông tin thiết bị
- Truy cập vào thiết bị, kiểm tra giao diện chung

39.jpg


- Vào các Navigation (Overview, Voume, RAID Group, Thin Provisioning, Connectivity, Commectivity, Component, System) kiểm tra thông tin chi tiết.


2. Thu thập log của thiết bị
- Chọn System > Event/Dump > Export/Delete Log.

40.jpg

-Chọn Time Range (nếu có) và chọn Export
-Sau khi xuất dữ liệu log, click Download. Sau khi tải xong file (*.zlg), click Finish.

III. Cấu hình chức năng SAN

Link tài liệu chi tiết Fujitsu ETERNUS User's Guide Setting:
https://sp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/P2X0-1261-EN.pdf

Nội dung tóm tắt bên dưới:

  • Cấu hình RAID Group.
  • Cấu hình Volume.
  • Cấu hình Host Group, Port Group, LUN Group.
  • Cấu hình Host Affinity.

1. Cấu hình RAID group


- Vào RAID Group, chọn Create.
- Cấu hình RAID Group theo thông tin cấu hình mong muốn.


41.jpg


2. Cấu hình Volume

- Vào Volume, chọn Create.
- Cấu hình Volume mong muốn từ RAID Group đã tạo.

42.jpg


3. Cấu hình Host Group, Port Group, LUN Group

- Vào Connectivity.
- Cấu hình Host Group từ các Host kết nối đến thiết bị.

44.jpg


- Cấu hình Port Group từ các Port có của thiết bị.

45.jpg


- Cấu hình LUN Group từ các Volume đã tạo.


46.jpg


4. Cấu hình Afinity
- Vào Connectivity, chọn Create Host Affinity.
- Browse đến các Host Group/ Port Group/ LUN Group cho vào Host Affinity mong muốn.
- Trong cùng Host Affinity, server từ Host Group có thể truy cập đến các volume trong LUN Group thông qua các port ở Port Group
47.jpg
 
Top