Chapter 16.2 Cấu hình IPSEC VPN

root

Well-Known Member
I. Quy trình xây dựng đường hầm IPSEC-VPN
- Xây dựng IPSEC VPN trải qua 2 giai đoạn
1. IKE phase 1:
- Đàm phán về Policy
- Đàm phán về Diffie hellman
- Xác thực peer
- Xây dựng đường hầm ISAKMP sử dụng 1 trong 2 mode :
1.1 Main mode : Thường dùng cho Site-to-site. Sử dụng tất cả 6 thông điệp nói chuyện qua lại. 6 thông điệp đó trải qua 3 bước làm việc gồm :
- Bước 1 : Thống nhất Policy giống nhau (encryption, pre-share key…
 • DES: Kiểu mã hóa
 • MD5: Thuật toán băm MD5 để xác thực
 • Pre-share: Thống nhất sử dụng Pre-share key để xác thực
 • DH1: Sử dụng Diffie Hellman group 1 để trao đổi khóa
 • Lifetime: Quy đinh thời gian sống của đường hầm




 • Bước 2 : Sử dụng DH để sinh ra key chung
 • Bước 3 : Chứng thực . Có thể dùng
  • Pre-share key
  • RSA signatures
  • RSA encrypted nonces.
=> Tới đây đường hầm bidirectional (2 chiều) đã được thiết lập

1.2 Agressive mode
: Sử dụng 3 thông điệp. Thường dùng chi client-to-site


2. IKE Phase 2

- Xây dựng đường hầm IPSEC thì dùng Quick mode : Đường hầm IPSEC là đường hầm 1 chiều



II. Cấu hình IPSEC site-to-site
1. Các bước cấu hình VPN site-to-site
- Như ở trên thì IPSEC VPN sẽ phải cấu hình qua 2 phase.
- Để cấu hình VPN site-to-site bạn cần trải qua 5 bước cấu hình



1.1 Interesting traffic:
Là traffic cần bảo vệ để đi vào được hầm. ví dụ như gói tin ra internet thì đi bình thường, gói tin đi từ Host A qua Host B mới cần được bảo vệ gọi là Interesting traffic
- Đảm bảo ACL cho phép các traffic của IPSEC-VPN đi qua
 • ESP port 50
 • AH port 51
 • UDP port 500 (ISAKMP)
1.2 Phase 1
- Tạo các Policy để xây dựng đường hầm ISAKMP

 • Kiểu mã hóa
 • Thuật toán băm MD5 để xác thực
 • Kiểu xác thực
 • Group DH sử dụng để trao đổi khóa
 • Lifetime: Quy đinh thời gian sống của đường hầm
1.3 Cấu hình transform set
- Cấu hình transform set để mã hóa dữ liệu
- Transform set dùng để thương lượng trong suốt quá trình IKE phase 2. Bạn có thể cấu hình nhiều transform set
- Transform set là sự kết hợp giữa:
 • Cơ chế cho việc chứng thực: chính sách AH
 • Cơ chế cho việc mã hóa: chính sách ESP
 • Chế độ IPSec (phương tiện truyền thông cùng với đường hầm bảo mật)
- Transform set được trao đổi trong suốt quá trình trao đổi quick mode ở phase 2 IKE, cả 2 Router sẽ thực hiện tìm kiếm transform set giống nhau ở cả 2 bên. IPsec chỉ chọn 1 transform set duy nhất cho mỗi bên SA
- Khi 1 transform set giống nhau được tìm thấy thì nó sẽ sử dụng để bảo vệ dữ liệu trên đường truyền.
1.4 Crypto ACLs:
- Dùng để mô tả traffic nào cần được bảo vệ và traffic nào thì không cần
1.5 Crypto Map
- Tạo đường hầm IPSEC tạo chính sách tên mymap để:
 • Áp policy vào đường hầm
 • Khai báo peer (IP của đầu VPN bên kia)
- Cuối cùng là apply vào interface. Và thực hiện cấu hình IPSEC-VPN tương tự với peer bên kia

2. Config


2.1. Đảm bảo traffic VPN không bị ACLs block
RouterA#show access-lists
access-list 102 permit ahp host 172.30.2.2 host 172.30.1.2
access-list 102 permit esp host 172.30.2.2 host 172.30.1.2
access-list 102 permit udp host 172.30.2.2 host 172.30.1.2 eq isakmp
2.2 Cấu hình IKE phase 1
- Thiết lập các chính sách
RouterA(config)#crypto isakmp policy 110
RouterA(config–isakmp)#authentication pre-share
RouterA(config–isakmp)#encryption des
RouterA(config–isakmp)#group 1
RouterA(config–isakmp)#hash md5
RouterA(config–isakmp)#lifetime 86400

2.3 Cấu hình transform-sets

RouterA(config)#crypto ipsec transform -set mine esp-des

2.4 Cấu hình crypto ACLs
- Xác định traffic cần được bảo vệ và ACLs được sử dụng là kiểu Extended
 • permit: Mã hóa
 • deny: không mã hóa
RouterA(config)#access-list 110 permit tcp 10.0.1.0 0.0.0.255 10.0.2.0 0.0.0.255

2.5 Cấu hình IPsec crypto Maps
- Xác định peer-VPN

RouterA(config)#crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
RouterA(config-crypto-map)#match address 110
RouterA(config-crypto-map)#set peer 172.30.2.2 default
RouterA(config-crypto-map)#set peer 172.30.3.2
RouterA(config-crypto-map)#set pfs group1
RouterA(config-crypto-map)#set tranform-set mine
RouterA(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 86400

- Cuối cùng là apply lên interface

RouterA (config)#interface serial0/1
RouterA (config -if)#crypto map mymap

- Các bạn thực hiện cấu hình hoàn toàn tương tự trên Router bên kia

3. Show and test
- Các lệnh show
//Xem các policy IKE
show crypto isakmp policy

// Xem transform-set đã cấu hình
show crypto ipsec transform-set

// xem crypto-map
show crypto map

- Kiểm tra trạng thái IPSEC
RouterA#show crypto ipsec sa
Interface: Serial0/1
Crypto map tag: mymap, local addr. 172.30.1.2
local ident (addr/mask/prot/port): (172.30.1.2/255.255.255.255/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (172.30.2.2/255.255.255.255/0/0)
current_peer: 172.30.2.2
PERMIT, flacs={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 21, #pkts encrypt: 21, #pkts digest 0
#pkts decaps: 21, #pkts decrypt: 21, #pkts verify 0

#send errors 0, #recv errors 0
local crypto endpt.: 172.30.1.2, remote crypto endpt.: 172.30.2.2
path mtu 1500, media mtu 1500
current outbound spi: 8AE1C9C
 
Top