root

Well-Known Member

Configure DHCP-Replay on AVAYA ERS 3500


- Trên Avaya ERS 3500 series hỗ trợ tính năng DHCP replay để giúp các thiết bị ở VLAN khác nhau có thể gửi gói tin broadcast DHCP discover tới DHCP server nằm ở một VLAN khác.
- Thông thường các gói tin DHCP discover là các gói tin broadcast nên sẽ chặn khi đi từ broadcast domain này sang broadcast domain khác (VLAN này sang VLAN khác). Tính năng DHCP replay cho phép chuyển các gói tin broadcast DHCP replay này sang gói tin Unicast để đi đến DHCP server. Từ đây DHCP server thuộc VLAN khác sẽ cấp DHCP cho PC thuộc VLAN khác nó.


- Các bạn tham khảo bài lab cấu hình VLAN ở bài lab trước để làm bài lab này nhé.
- Video Configure AVAYA 3500 Series (VLAN and DHCP replay configuration)


- Sơ đồ lab cấu hình DHCP Reply trên Switch AVAYA ERS 3500.

configure dycp replay on AVAYA ERS 3500(1)


1/ Configure VLAN on AVAYA ERS 3500


- các bạn xem lại bài lab trước để cấu hình tạo vlan, đặt ip cho vlan, gán port vào vlan…

Code:
3510GT-PWR+(config)#vlan create 10 name SVUIT_ADMIN type port
3510GT-PWR+(config)#vlan create 20 name SVUIT_STAFF type port
3510GT-PWR+(config)#interface vlan 10
3510GT-PWR+(config-if)#ip address 10.123.10.250 255.255.255.0
3510GT-PWR+(config-if)#interface vlan 20
3510GT-PWR+(config-if)#ip address 10.123.20.250 255.255.255.0
3510GT-PWR+(config)#vlan members add 10 1
3510GT-PWR+(config)#vlan members add 20 2
3510GT-PWR+(config)#ip routing

2/ Configure DHCP Reply on AVAYA ERS 3500


- Để các PC thuộc VLAN 20 có thể nhận IP từ DHCP server (nằm ở VLAN10) thì chúng ta cần cấu hình DHCP reply trên AVAYA ERS 3500 để cho phép gói tin dhcp discover thuộc VLAN 20 có thể đi đến DHCP server.

- Để cấu hình DCHP relay on AVAYA ERS 3500 chúng ta cần enable DHCP reply trên vlan 20 và cấu hình chỉ gói tin DHCP discover đi đến DHCP server.

- Sử dụng các lệnh dưới đây.
  • (config-if)#ip dhcp-reply. Dùng để enable dhcp replay trên interface vlan

  • (Config)# ip dhcp-relay fwd-path 172.16.20.250 172.16.10.10 enable. Cho phép gói tin broadcast của DHCP discover từ VLAN 20 đi đến DHCP server.
Code:
3510GT-PWR+(config-if)#ip dhcp-relay
3510GT-PWR+(config)#ip dhcp-relay fwd-path 172.16.20.250 172.16.10.10 enable
- Sử dụng PC gắn vào port 2 thuộc VLAN 20 trên Switch AVAYA 3500 để kiểm tra xem có nhận DHCP từ DHCP server ở VLAN 10 không.
- Như hình dưới cho thấy PC đã nhận được IP thuộc VLAN 20 do DHCP server 172.16.10.10 cấp.


configure dycp replay on AVAYA ERS 3500(2)
 
Last edited:
Top