root

Well-Known Member

Cấu hình IPv6 trên Router Cisco


Lab cấu hình IPv6 trên Router Cisco: Trong bài lab này chúng ta sẽ cài đặt IPv6 trên các interface của Router và các PC trong LAN.
Sau đó chúng ta sẽ cấu hình các giao thức định tuyến động trên các Router trên nền IPv6. Việc cấu hình định tuyến IPv6 không khác gì nhiều với việc cấu hình định tuyến động trên IPv4.


I. Sơ đồ triển khai lab Cấu hình IPv6 trên Router Cisco


1. Sơ đồ
- Đây là mô hình bài lab cấu hình IPv6 trên Router Cisco và cấu hình định tuyến động trên các Router sử dụng IPv6

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(1)

2. Yêu cầu

 • Thiết lập sơ đồ
 • Kết nối các thiết bị theo mô hình vag gán IPv6 theo mô hình
 • Hội tụ mạng lần lượt với các giao thức:
  • Static route
  • RIPng
  • OSPF
  • EIGRP

II. Triển khai Lab cấu hình IPv6 trên Router Cisco

1. Đặt IPv6 theo sơ đồ
- Cấu hình IPv6 trên Router R1.

R1(config)#ipv6 unicast-routing //câu lệnh phải có để chạy IPv6 R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#ipv6 address 12::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/1
R1(config-if)#ipv6 address 13::1/64
R1(config-if)#no shutdown
R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ipv6 address 1:1:1:1::1/64​

- Tương tự chúng ta cấu hình IPv6 trên Router R2
Code:
R2(config)#ipv6 unicast-routing
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ipv6 address 12::2/64
R2(config-if)#no shutdown
R2(config)#interface g0/1
R2(config-if)#ipv6 address 23::2/64
R2(config-if)#no shutdown
R2(config)#interface gigabitEthernet 0/2
R2(config-if)#ipv6 address 22::254/64
R2(config-if)#no shutdown
R2(config)#interface loopback 2
R2(config-if)#ipv6 address 2:2:2:2::2/64
- Cấu hình IPv6 trên Router R3
Code:
R3(config)#ipv6 unicast-routing
R3(config)#interface g0/0
R3(config-if)#ipv6 address 13::3/64
R3(config-if)#no shutdown
R3(config)#interface g0/1
R3(config-if)#ipv6 address 23::1/64
R3(config-if)#no shutdown
R3(config)#interface g0/2
R3(config-if)#ipv6 address 33::3/64
R3(config)#interface loopback 3
R3(config-if)#ipv6 address 3:3:3:3::3/64
- Trên R1 ta ping kiểm tra R2 và R3

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(2)

2. Cấu hình DHCP IPv6 cấp IP cho Lan của Router R2 và R3

- Trên R2 ta cấu hình DHCP cấp IPv6 cho pc
Code:
R2(config)#ipv6 local pool LAN2 22::/48 64
R2(config)#ipv6 dhcp pool LAN2
R2(config-dhcp)#do sh ipv6 dhcp
This device's DHCPv6 unique identifier (DUID): 000300010030F2829601
R2(config-dhcp)#prefix-delegation 33::254/64 000300010030F2829601
R2(config-dhcp)#dns-server 22::254
R2(config-if)#ipv6 dhcp server LAN2

- Trên R3 ta cấu hình DHCP cấp IPv6 cho pc
Code:
R3(config)#ipv6 local pool LAN3 33::/48 64
R3(config)#ipv6 local pool LAN3
R3(config)#ipv6 dhcp pool LAN3
R3(config-dhcp)#do sh ipv6 dhcp

This device's DHCPv6 unique identifier (DUID): 0003000100E0A306BE01

Code:
R3(config-dhcp)#prefix-delegation 33::254/64 0003000100E0A306BE01
R3(config-dhcp)#dns-server 33::254
R3(config-if)#ipv6 dhcp server LAN3
- Kiểm tra trên PC2 của R3 ta thấy pc đã nhận được DHCP

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(3)

3. Cấu hình Static Route IPv6

-
cấu hình định tuyến static route trên các router R1

R1(config)#ipv6 route 23::/64 12::2
R1(config)#ipv6 route 23::/64 13::3
R1(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 12::2
R1(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 13::3
R1(config)#ipv6 route 22::/64 12::2
R1(config)#ipv6 route 33::/64 13::3
R1(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 13::3 128 //cấu hình đường dự phòng với AD=128
R1(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 12::2 128
R1(config)#ipv6 route 22::/64 13::3 128
R1(config)#ipv6 route 33::/64 12::2 128​

- cấu hình định tuyến static route trên các router R2
Code:
R2(config)#ipv6 route 13::/64 12::1
R2(config)#ipv6 route 13::/64 23::3
R2(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 12::1
R2(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 23::3
R2(config)#ipv6 route 33::/64 23::3
R2(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 23::3 128
R2(config)#ipv6 route 3:3:3:3::/64 12::1 128
R2(config)#ipv6 route 33::/64 12::1 128

- cấu hình định tuyến static route trên các router R3
Code:
R3(config)#ipv6 route 12::/64 13::1
R3(config)#ipv6 route 12::/64 23::2
R3(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 13::1
R3(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 23::2
R3(config)#ipv6 route 22::/64 23::2
R3(config)#ipv6 route 1:1:1:1::/64 23::2 128
R3(config)#ipv6 route 2:2:2:2::/64 13::1 128
R3(config)#ipv6 route 22::/64 13::1 128
- Kiểm tra bảng định tuyến R1

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(4)

- Từ R1 ping mạng 23::/64 và Loopback R2

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(5)


4. Cấu hình RIPng IPv6

- Cấu hình RIPng IPv6 trên Router R1

R1(config)#no ipv6 route 2:2:2:2::/64 //tắt đinh tuyến Static Route
R1(config)#no ipv6 route 3:3:3:3::/64
R1(config)#no ipv6 route 22::/64
R1(config)#no ipv6 route 23::/64
R1(config)#no ipv6 route 33::/64
R1(config)#ipv6 router rip 1 // bật static route trên router
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable // bật static route trên interface
R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable
R1(config)#int loopback 1
R1(config-if)#ipv6 rip 1 enable​

- Cấu hình RIPng IPv6 trên Router R2
Code:
R2(config)#no ipv6 route 1:1:1:1::/64
R2(config)#no ipv6 route 3:3:3:3::/64
R2(config)#no ipv6 route 13::/64
R2(config)#no ipv6 route 33::/64
R2(config)#ipv6 router rip 1
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable
R2(config)#int g0/1
R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable
R2(config)#int loopback 2
R2(config-if)#ipv6 rip 1 enable

- Cấu hình RIPng IPv6 trên Router R3
Code:
R3(config)#no ipv6 route 1:1:1:1::/64
R3(config)#no ipv6 route 2:2:2:2::/64
R3(config)#no ipv6 route 12::/64
R3(config)#no ipv6 route 22::/64
R3(config)#ipv6 router rip 1
R3(config)#int g0/0
R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable
R3(config)#int g0/1
R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable
R3(config)#int loopback 3
R3(config-if)#ipv6 rip 1 enable

- Kiểm tra bảng định tuyến của R1

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(6)

- Từ pc2 ping R1

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(7)


5. Cấu hình OSPF IPv6

- Cấu hình OSPF IPv6 trên R1

R1(config)#no ipv6 router rip 1
R1(config)#ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1 //cần có router-id để chạy OSPF
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int loopback 1
R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0​

- Cấu hình OSPF IPv6 trên R2
Code:
R2(config)#ipv6 router ospf 20
R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)#exit
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int g0/1
R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int g0/2
R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int loopback 2
R2(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
- Cấu hình OSPF IPv6 trên R3
Code:
R3(config)#ipv6 router ospf 20
R3(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
R3(config-rtr)#exit
R3(config)#int g0/0
R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
R3(config-if)#exit
R3(config)#int g0/1
R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
R3(config-if)#exit
R3(config)#int g0/2
R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
R3(config-if)#exit
R3(config)#int loopback 2
R3(config-if)#ipv6 ospf 20 area 0
- Kiểm tra bảng định tuyến R1

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(8)

6. Cấu hình EIGRP IPv6

- Cấu hình EIGRP IPv6 trên Router R1

R1(config)#no ipv6 router ospf 10
R1(config)#ipv6 router eigrp 1
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
R2(config-rtr)#no shutdown //Trong EIGRP mặc định là shutdown nên ta cần no shut EIGRP

Code:
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#int loopback 1
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1

R1(config-rtr)#exit
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#int g0/1
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1
R1(config-if)#exit
R1(config)#int loopback 1
R1(config-if)#ipv6 eigrp 1

- Cấu hình EIGRP IPv6 trên Router R2
Code:
R2(config)#no ipv6 router ospf 10
R2(config)#ipv6 router eigrp 1
R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)#no shutdown
R2(config-rtr)#exit
R2(config)#int g0/0
R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
R2(config-if)#exit
R2(config)#int g0/1
R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
R2(config-if)#exit
R2(config)#int loopback 1
R2(config-if)#ipv6 eigrp 1
- Cấu hình EIGRP IPv6 trên Router R3
Code:
R3(config)#no ipv6 router ospf 10
R3(config)#ipv6 router eigrp 1
R3(config-rtr)#router-id 3.3.3.3
R3(config-rtr)#no shutdown
R3(config-rtr)#exit
R3(config)#int g0/0
R3(config-if)#ipv6 eigrp 1
R3(config-if)#exit
R3(config)#int g0/1
R3(config-if)#ipv6 eigrp 1
R3(config-if)#exit
R3(config)#int loopback 1
R3(config-if)#ipv6 eigrp 1
- Kiểm tra bảng định tuyến

cau hinh IPv6 tren Router Cisco(9)
 
Last edited:

root

Well-Known Member
hi bạn,

Đã upload xong hình bài lab này. CHúc bạn làm lab vui vẻ

Thanks,
 
Top