Lab 2.2 Cấu hình IP và DHCP pfsense bằng web

root

Well-Known Member
- Bài lab này mình sẽ triển khai 3 interface cho Pfsense gồm: 2 interface WAN và 1 interface LAN để bài Lab sau chúng ta có thể thực hiện load balancing gateway trên pfsense
- mô hình lab


1. Cấu hình interface
- Trên pfsense đã nhận 3 interface


- Cấu hình eM0 và eM1 làm interface WAN, còn interface eM2 làm interface LAN


- các bạn đặt IP cho interface LAN tương tự như bài lab 2.1 với IP: 10.1.1.100/24. Sau đó các bạn login vào pfsense bằng giao diện web để cấu hình IP và gateway cho các interface WAN
- Cấu hình IP và gateway cho interface WAN 1

- Tương tự cấu hình IP và gateway cho interface WAN 2 nối với router R2


- Vầy là đã cấu hình xong IP và gateway cho các interface của pfsense
2. Cấu hình DHCP

- Cấu hình DHCP cho client trong LAN
- PC trong LAN dùng "ipconfig /renew" để nhận IP từ DHCP thành công và đi được internet

 
Top