[Lab pfsense] Cấu hình NAT trên Pfsense

root

Well-Known Member
Hum bữa tình cờ có bạn trên forum hỏi về vấn đề NAT trên pfsense nên mình làm bài lab này để test chức năng NAT trên pfsense theo sơ đồ của bạn ấy cung cấp cho mình.
Tùy vào từng trường hợp mà chúng ta có thể sử dụng NAT hay Route mode nhé


Mô hình triển khai
Triển khai • Nhấn option 1 để chỉ định nhiệm vụ các interface. Chúng ta sẽ lựa chọn interface nào làm interface WAN, interface nào là interface LAN cho các pc • Ở đây mình sẽ chỉ định “em0” làm interface WAN và “em1” làm interface LAN • Nhấn option 2 để tiến hành cấu hình IP cho các interface WAN và LAN • Cấu hình IP cho interface LAN


 • Username mặc định là “admin” và password default là “pfsense”
 • Interface WAN của pfsense • Interface LAN của pfsense • Cấu hình NAT cho phép các PC trong LAN có thể truy cập internet thông qua interface WAN • Cho phép lớp 10.0.0.0/24 được NAT để đi ra internet • Nhấn “apply” để áp phê cấu hình • Bây giờ qua máy PC chúng ta truy cập internet thử và thành công • Trên PC các bạn có thể xem IP của các client được NAT tương ứng với port nào và đi đâu. 
Top