Lab 2.3 Cấu hình Load balancing Gateway trên Pfsense

root

Well-Known Member
I. Mô hình
1. Mô hình2. Yêu cầu
- PC trong LAN khi truy cập interface thì pfsense sẽ thực hiện load banlancing gateway trên 2 interface WAN
- Sơ đô IP

Pfsenseem0: WAN 1, IP: 192.168.10.10/24, gateway 192.168.10.254
em1: WAN 2, IP: 192.168.20.10/24, gateway 192.168.20.254
em2: LAN, IP: 10.1.1.10/24
Router R1f0/0: DHCP
f0/1: IP 192.168.10.254/24
Router R2f0/0: DHCP
f0/1: IP 192.168.20.254/24
PCdhcp


II. Triển khai

1. Cấu hình IP, Gateway
- Pfsense: về cấu hình IP và DHCP trên pfsense các bạn xem ở bài lab 2.2 tai đây http://svuit.com/showthread.php?614-Lab-2-2-Cấu-hình-IP-và-DHCP-pfsense-bằng-web
- Router R1: Cấu hình IP và NAT để mạng bên trong ra internet
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address dhcp
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#int f0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown


R1(config)#access-list 1 permit any
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip nat outside
R1(config-if)#int f0/1
R1(config-if)#ip nat inside


- Router R2: Cấu hình tương tự Router R1

R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip address dhcp
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#int f0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown

R2(config)#access-list 1 permit any
R2(config)#ip nat inside source list 1 interface f0/0 overload
R2(config)#int f0/0
R2(config-if)#ip nat outside
R2(config-if)#int f0/1
R2(config-if)#ip nat inside

2. Cấu hình load balancing
- chọn system routing để bạn có thể thấy pfsense hiện đang có 2 đường kết nối WAN- Group 2 interface WAN đó thành 1 interface WAN ảo.


- Đặt tên interface WAN ảo này (loadBalancing) và chú ý Tier của 2 interface WAN vật lý phải giống nhau- Cấu hình Rule để các PC trong LAN ra interface bằng interface WAN ảo vừa tạo ở trên- Vầy là cấu hình xong, bây giờ bạn có thể xem trang thái của gateway
 

root

Well-Known Member
3. Kiểm tra
- Trên PC bạn thử xem film trên ytube, hoặc download ... để xem traffic trên pfsense xử lý như thế nào- Trên pfsense bạn có thể xem traffic của PC được load balancing trên cả 2 interface WAN


- Như bạn thấy traffic của PC được load balancing trên cả 2 interface WAN

- Bây giờ trên Router R1 mình sẽ shutdown f0/1 bạn sẽ thấy 1 đường kết nối WAN đã bị down


- Nhưng PC vẫn ra internet bình thường thông qua WAN 2- Bây giờ mình thử shutdown f0/0 của R1 và no shutdown f0/1. Bạn thấy 2 WAN đã hiện online


- Tuy nhiên đường kết nối WAN qua R1 đã bị down vì f0/0 của R1 down, nhưng PC trong LAn vẫn ra internet được thông qua đường WAN 2 qua Router R2

 
Top