root

Well-Known Member

Configuring LACP between Cisco(Etherchannel) and Avaya ERS (MLT)


Multilink Trunk – MLT: Nếu như Cisco có công nghệ EtherChannel thì Avaya cũng có cong nghệ tương tự với cái tên AVAYA Multilink Trunking (viết tắt là MLT).
Multilink Trunk – MLT: là công nghệ giúp Switch Avaya gom nhiều port vật lý lại thành 1 port ảo. Mục đích của MLT là tăng băng thông đồng thời tăng khả năng dự phòng cho những đường uplink khác.

Bài lab này mình sẽ hướng dẫn cấu hình group các port trên Switch của AVAYA ERS 3500 bằng Multilink trunking với port group trên Cisco Switch 2960 sử dụng EtherChannel.
- Các bài Lab cấu hình Avaya ERS.
  1. [Lab 1.1] Avaya ERS 3500 vlan configuration
  2. [Lab 1.2] Configure DHCP Replay on AVAYA ERS 3500
  3. [Lab 2.1] 802.1Q VLAN trunking between Avaya and Cisco
- Video Lab hướng dẫn cấu hình


- Chúng ta sẽ sử dụng giao thức LACP trong Multilink trunking trên AVAYA ERS 3500 và LACP trong EtherChannel trên Cisco Switch 2960.

- Sơ đồ bài lab cấu hình trunking LACP on AVAYA and Cisco

LACP between Avaya and Cisco (1)

1/ Configure Multilink trunking on AVAYA ERS 3500


- Tạo VLAN và cấu hình VLAN trên AVAYA ERS 3500 (các bạn tham khảo các bài lab trước nhé).

Code:
3510GT-PWR+(config)#vlan create 10 name SVUIT_ADMIN type port
3510GT-PWR+(config)#vlan members remove 1 1
3510GT-PWR+(config)#vlan members add 10 1
3510GT-PWR+(config)#interface vlan 10
3510GT-PWR+(config-if)#ip address 10.123.10.250 255.255.255.0
3510GT-PWR+(config)#ip routing
- Cấu hình port trunk trên 2 port FastEthernet 7 và 8 trên AVAYA ERS 3500.
Code:
3510GT-PWR+(config)#vlan ports 7,8 tagging tagall
- Add các VLAN trên Switch AVAYA ERS 3500 được phép đi qua đường trunk
Code:
3510GT-PWR+(config)#vlan members add 10 45,46
- Cấu hình LACP trên port 7, 8 của Swith ERS 3500. Trên Cisco để group 2 port lại chúng ta sử dụng lệnh channel-group id. Khi 2 port có cùng id group thì sẽ được gom lại để tạo thành 1 port ảo.

- Trên AVAYA để group 2 port lại thành 1 group thì 2 port đó phải có cùng LACP key id. Vì vậy, khi group 2 port 7,8 thành một port ảo chúng ta phải đặt cùng 1 Lacp key id.

- Sử dụng LACP ở mode active và bật thương lượng LACP lên.

Code:
3510GT-PWR+(config)#interface fastEthernet 7,8

3510GT-PWR+(config-if)#lacp key 10

3510GT-PWR+(config-if)#lacp mode active

3510GT-PWR+(config-if)#lacp timeout-time short

3510GT-PWR+(config-if)#lacp aggregation enable

2/ Cấu hình EtherChannel trên Cisco Switch 2960.
- Tạo VLAN và cấu hình VLAN trên Switch 2960.
Code:
Switch_Cisco(config)#vlan 10

Switch_Cisco(config-vlan)#name SVUIT-ADMIN

Switch_Cisco (config)#interface range f0/1-2

Switch_Cisco (config-if-range)#switchport mode access

Switch_Cisco (config-if-range)#switchport access vlan 10

Switch_Cisco (config-if-range)#exit

Switch_Cisco (config)#interface vlan 10

Switch_Cisco (config-if)#ip address 172.16.10.251 255.255.255.0

Switch_Cisco (config-if)#no shut

Cấu hình EtherChannel trên Cisco Switch 2960 sử dụng LACP mode active.

Code:
Switch(config)#interface range f0/23-24

Switch(config-if-range)#channel-protocol lacp

Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode active

- Cấu hình port-channel chạy trunking để trunking với port group bởi 2 port 7,8 trên AVAYA ERS 3500 chạy Multilink Trunking
Code:
Switch(config)#interface port-channel 1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1,10

3/ Test LACP Between Avaya ERS 3500 and Cisco Switch 2960


- Kiểm tra LACP trunking giữa Avaya ERS 3500 và Cisco Switch 2960.
Trên Avaya ERS 3500 kiểm tra Multilink Trunk trên 2 port 7 và 8. Chúng ta thấy LACP đang được active trên cả 2 port 7 và 8.
Code:
#show lacp port 7,8.
LACP between Avaya and Cisco (2)


- Kiểm tra Multilink Trunking trên AVAYA ERS 3500.
Code:
#show mlt
LACP between Avaya and Cisco (3)

- Kiểm tra LACP neighbor trên Cisco Switch 2960.
Code:
#show lacp neighbor
LACP between Avaya and Cisco (4)


- Bây giờ giả sử 1 link trong port group trunking giữa AVAYA ERS 3500 và Cisco Switch 2960 bị đứt. Mình sẽ shutdown port f0/23 trên Switch 2960 để xem gói tin từ PC1 đang gắn trên VLAN 10 của Switch 2960 ping đến PC2 gắn vào port 1 thuộc VLAN 10 của AVAYA ERS 3500 xem bị rớt bao nhiêu gói tin

Code:
Switch_Cisco (config)#switchport f0/23

Switch_Cisco (config-if)#shutdown
- PC đã bị rớt 7 gói tin ICMP

LACP between Avaya and Cisco (5)


- Traffic lúc này của PC sẽ được dồn qua đường còn lai f0/24

LACP between Avaya and Cisco (6)
 
Last edited:
Top