[LAB01] Upgrade firmware và bootloader cho Allied Telesis switch

gani

Administrator
Chuẩn bị firmware và bootloader
1625459240871.png


Thực hiện upgrade firmware và bootloader
Load file vào USB
1625459244455.png


upgrade firmware
Copy firmware từ USB vào flash switch
awplus#copy usb flash
Enter source path with file name[]:x510-5.4.9-2.2.rel


Cấu hình boot bằng firmware mới
awplus(config)#boot system flash:/x510-5.4.9-2.2.rel


Boot lại thiết bị và kiểm tra
awplus#reboot
awplus#show boot


bootloader
reboot thiết bị, ấn ctrl B trong quá trình boot
1625459261874.png


Khi menu bootloader mở, gõ 3.
1625459267213.png


Tại dấu nhắc, nhập Y để tiếp tục.
1625459271689.png


Tại dấu nhắc, nhập 6 để tải từ USB.
1625459275908.png


Kiểm tra xem tệp bin đúng được liệt kê. Nếu đúng, gõ 1
1625459281388.png


Kiểm tra version
awplus#show system
1625459285705.png

Vậy là hoàn tất hóa trình upgrade.
 

Attachments

Top