Linux [Redhat Linux] Cấu hình LVM new disk cho RedHat Linux

l3g0n

Super Moderator
Bài này mình sẽ hướng dẫn LVM cho 1 disk mới cho hệ điều hành Redhat Linux
Các bước thực hiện:
1. Kiểm tra Server đã nhận disk mới
2. Khởi tạo New Physical Volume
3. Khởi tạo New Volume group
4. Khởi tạo Logical Volume
5. Mount Logical volume để sử dụng

6. Khai báo mount vào file /etc/fstab để khi khởi động lại không bị mất mount1. Kiểm tra Server đã nhận disk mới

Code:
# lsblk
1684381592492.png

1684381630223.png

Như vậy disk mới được thêm vào là disk /dev/sdb

2. Khởi tạo New Physical Volume
Code:
# pvcreate /dev/sdb
1684381748208.png


3. Khởi tạo New Volume group
Trong bài này mình sẽ tạo vg với tên là datavg
Code:
# vgcreate datavg /dev/sdb
1684381915896.png


4. Khởi tạo Logical Volume
Tạo Logical volume theo dung lượng cụ thể nào đó, ví dụ lệnh bên dưới sẽ tạo ra 1 logical volume 2Gb dung lượng:
Code:
# lvcreate -L 2G -n new_logical_volume new_vol_group
Sử dụng lệnh sau để sử dụng toàn bộ dung lượng đang FREE của volume group:
Code:
# lvcreate -l 100%FREE -n datalv datavg
1684382170078.png

Sau khi tạo xong logical volume, bước tiếp theo là khởi tạo file system để logical volume sử dụng để mount dữ liệu.
Code:
# mkfs.gfs -p lock_nolock -j 1 /dev/datavg/datalv
1684382491979.png

Nếu hệ thống báo ko tìm thấy command mkfs.gfs2, install package gfs2-utils để sử dụng. Có thể tham khảo tạo repo local trên OS redhat 8 theo link này.
1684383014467.png

5. Mount Logical volume để sử dụng
Code:
# mkdir /mnt/yh
# mount /dev/mapper/datavg-datalv /mnt/yh
1684383205884.png

6. Khai báo mount vào file /etc/fstab để khi khởi động lại không bị mất mount
Mở file /etc/fstab
Code:
#vi /etc/fstab
chèn thêm:
Code:
/dev/mapper/datavg-datalv    /mnt/yh    gfs2  defaults    0 0
1684383394687.png


khởi động lại, kiểm tra mount path.
1684383500037.png

Như vậy sau khi khởi động lại vẫn còn mount.
 

Attachments

Top