RegExp

root

Well-Known Member
- RegEx (Regular Expression) là một biểu thức thường được dùng để mô tả một mẫu chuỗi (string pattern).
- Cú pháp khai báo regex trong JavaScript
var tên_biến= /mẫu_chuỗi/cách_tìm;
- Cách tìm:
 • i: không phân biệt chữ hoa chữ thường
ví dụ: /The/i gồm "the" và "The" và "tHe"

 • g: tìm tất cả các chuỗi thỏa so mẫu
Mặc định trong js, chỉ tìm phần tử đầu tiên , khi dùng flag "g" JS sẽ tìm tất cả trong chuỗi

 • m: tìm trên nhiều dòng (JavaScript1.5+)
​- Các dạng ký tự dùng trong so sánh mẫu

 • \ loại bỏ các ký tự đặc biệt trong so mẫu ( những ký tự
 • {n}: chính xác n lần
ví dụ: /d{5}/ tìm những số có 5 chữ số

 • {n,}: nhiều hơn n lần.
ví dụ: /d{5,}/ tìm những số có 5 chữ số trở lên

 • {n,m}: n đến m lần
ví dụ: /d{5,9}/ tìm những số có 5 đến 10 chữ số
- Tìm chính xác ký tự

 • \d những ký tự số (dạng ngắn của [0-9]).
 • \D không phải là ký tự số (dạng ngắn của [^0-9]).
- Các lớp ký tự trong regex:
 • [xyz]: Tìm một ký tự bất kỳ nằm trong tập ký tự giữa cặp dấu ngoặc vuông
 • [x-z]: Tìm một ký tự bất kỳ nằm trong tập ký tự từ x đến z
 • [^xyz]: Tìm một ký tự bất kỳ không thuộc tập ký tự giữa cặp dấu ngoặc vuông.
​- Gộp nhóm các biểu thức
 • (): Tìm kiếm một nhóm các ký tự bên trong cặp dấu ngoặc và lưu vào chuỗi kết quả.
Nguồn: http://sinhvienit.net/forum/xu-ly-mau-chuoi-regular-expression-trong-javascript.36238.html
PHP:
<?php
ini_set("display_errors",0);
?>
<html>  
<head>
  <script type="text/javascript">      
      function fucksock(){        
         // lay gia tri cua o socks        
         var list = window.document.proxy.socks.value;        
         // RegExp: \d: tim cac so tu 1 den 8 chu so.        
         // RegExp /g: tim den khi het chuoi        
         var filt = list.match(/\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}([:])\d{1,5}/g);        
         window.document.proxy.socks.value=filt;      
      }    
  </script>  
</head>  
<body>    
  <form name="proxy" action="" method="post">      
     <textarea name="info" cols="70" rows="20"><?php echo $_POST['socks'] ?></textarea>      
     <textarea name="socks" cols="70" rows="20"></textarea>      
     <br />      
     <input value="Filter Socks" type="submit" name="filter" onclick="fucksock();">        
  </form>  
</body>
</html>
 
Top