RegExp

root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48
- RegEx (Regular Expression) là một biểu thức thường được dùng để mô tả một mẫu chuỗi (string pattern).
- Cú pháp khai báo regex trong JavaScript
var tên_biến= /mẫu_chuỗi/cách_tìm;
- Cách tìm:
 • i: không phân biệt chữ hoa chữ thường
ví dụ: /The/i gồm "the" và "The" và "tHe"

 • g: tìm tất cả các chuỗi thỏa so mẫu
Mặc định trong js, chỉ tìm phần tử đầu tiên , khi dùng flag "g" JS sẽ tìm tất cả trong chuỗi

 • m: tìm trên nhiều dòng (JavaScript1.5+)
​- Các dạng ký tự dùng trong so sánh mẫu

 • \ loại bỏ các ký tự đặc biệt trong so mẫu ( những ký tự
 • {n}: chính xác n lần
ví dụ: /d{5}/ tìm những số có 5 chữ số

 • {n,}: nhiều hơn n lần.
ví dụ: /d{5,}/ tìm những số có 5 chữ số trở lên

 • {n,m}: n đến m lần
ví dụ: /d{5,9}/ tìm những số có 5 đến 10 chữ số
- Tìm chính xác ký tự

 • \d những ký tự số (dạng ngắn của [0-9]).
 • \D không phải là ký tự số (dạng ngắn của [^0-9]).
- Các lớp ký tự trong regex:
 • [xyz]: Tìm một ký tự bất kỳ nằm trong tập ký tự giữa cặp dấu ngoặc vuông
 • [x-z]: Tìm một ký tự bất kỳ nằm trong tập ký tự từ x đến z
 • [^xyz]: Tìm một ký tự bất kỳ không thuộc tập ký tự giữa cặp dấu ngoặc vuông.
​- Gộp nhóm các biểu thức
 • (): Tìm kiếm một nhóm các ký tự bên trong cặp dấu ngoặc và lưu vào chuỗi kết quả.
Nguồn: http://sinhvienit.net/forum/xu-ly-mau-chuoi-regular-expression-trong-javascript.36238.html
PHP:
<?php
ini_set("display_errors",0);
?>
<html>  
<head>
  <script type="text/javascript">      
      function fucksock(){        
         // lay gia tri cua o socks        
         var list = window.document.proxy.socks.value;        
         // RegExp: \d: tim cac so tu 1 den 8 chu so.        
         // RegExp /g: tim den khi het chuoi        
         var filt = list.match(/\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}([.])\d{1,3}([:])\d{1,5}/g);        
         window.document.proxy.socks.value=filt;      
      }    
  </script>  
</head>  
<body>    
  <form name="proxy" action="" method="post">      
     <textarea name="info" cols="70" rows="20"><?php echo $_POST['socks'] ?></textarea>      
     <textarea name="socks" cols="70" rows="20"></textarea>      
     <br />      
     <input value="Filter Socks" type="submit" name="filter" onclick="fucksock();">        
  </form>  
</body>
</html>
 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu