Renew certificate VPN GlobalProtect

pluto

Moderator
Renew certificate VPN GlobalProtect

Trong quá trình sử dụng, tính năng VPN GlobalProtect thông báo lỗi như sau:
1624181716536.png

1624181723569.png

Nguyên nhân: Certificate dành cho VPN GlobalProtect đã hết hạn( thời gian mặc định là 365 ngày). Tiếp theo, bài viết sau đây hướng dẫn Renew Certificate sau khi Certificate cũ đã hết hạn.


1.Renew Certificate
Truy cập Web UI của PAN, chọn DEVICE > Certificate Management > Certificates:
1624181746801.png
Chọn Certificates đã hết hạn, sau đó chọn Renew:
1624181769923.png
Nhập số ngày của Certificates(mặc định 365) , sau đó chọn OK:
1624181788088.png
Đã Renew Certificates thành công, chọn OK để tiếp tục:
1624181803446.png
Tiếp theo, thực hiện tương tự đối với Certificates đã hết hạn còn lại:
1624181820092.png

1624181831808.png

1624181835467.png
2.Commit
Sau khi renew Certificates, tiến hành Commit bằng cách click vào icon Commit trong hình dưới đây:
1624181848006.png

Chọn Change Summary để review lại các thay đổi trước khi Commit:
1624181863065.png

Sau khi review lại các cấu hình trước khi Commit, chọn Close để tiếp tục:
1624181872599.png
Chọn Commit:
1624181884027.png

Đợi quá trình Commit hoàn thành:
1624181895111.png


Commit cấu hình thành công, chọn Close để hoàn thành quá trình Commit:
1624181910969.png
3.Check Certificate và Refresh VPN GlobalProtect

Sau đó, truy cập Portal GlobalProtect, kiểm tra thời gian của Certificates, như vậy đã Renew Certificates thành công:
1624181940791.png
Đối với các GlobalProtect đã sử dụng Certificates đã hết hạn từ trước, chọn Refresh Connection để sự dụng Certificates mới:
1624181955634.png
Sau đó tiến hành đăng nhập lại, như vậy đã đăng nhập thành công:
1624181970830.png
 
Top