VMware Unmount datastore lockfile vmdk

l3g0n

Super Moderator
Tổng quan về trường hợp:
Khi muốn Unmount và delete 1 Datastore ra khỏi host esxi nhưng lại nhận được thông báo: "Cannot unmount volume 'Datastore Name: securityzone VMFS uuid: 686f616e672079656d' because file system is busy. Correct the problem and retry the operation." Thông báo không thể unmount volume Datastore securityzone VMFS UUID 686f616e672079656d bởi vì File System is busy.

1649773727337.png


Vì một lý do nào đó file trong Datastore này đã bận (1. còn VM đang hoạt động trên đó. 2. File trên đó đang được dùng bởi 1 thành phần nào đó)
- Trường hợp 1 còn VM đang hoạt động trên datastore, với trường hợp này, chỉ cần off hết VM trong đó, sau đó unmount datastore đó thôi.
- Trường hợp 2, check trên tag VMs nhưng không thấy VM nào cả, với trường hợp này có thể file dữ liệu cũ trên đó đang được sử dụng bởi 1 process nào đó -> Lockfile -> Không thể unmount, delete datastore

1649773939262.png

1649774135101.png


Check file trong datastore có bị lock ko.
ssh vào host esxi -> dùng lệnh vmkvsitools lsof | grep [VM name]
1649775337582.png

Như vậy 2 file NICE_APP_2-flat.vmdkNICE_APP_2-ctk.vmdk đang bị lock bởi service vpxa với process 2099902

Check lại 1 lần nữa trên Files datastore
1649775021288.png


Cuối cùng đã tìm được file bị lock trong datastore. kill process đang lock file đó
dùng lệnh: kill -9 2099902
1649775747982.png


Sau khi kill hết process đang lock file, chúng ta có thể unmount datastore đó rồi.
Đây là kết quả sau khi unmount datastore bị lockfile vmdk.
1649776299992.png


Sau đây là Tóm tắt tổng kết khi gặp case lockfile vmdk trên vmfs datastore:

1.
Thấy lỗi khi unmount datastore "Cannot unmount volume 'Datastore Name: securityzone VMFS uuid: 686f616e672079656d' because file system is busy. Correct the problem and retry the operation."
2. Một số tệp cũ trên datastore có thể đang gây ra sự cố (Lockfile in process)
3. Kiểm tra những file trên datastore có bị lock hay không bằng lệnh: vmkvsitools lsof | grep [VM name]
4. Dùng lệnh kill -9 [process lockfile] để kill tiến trình lockfile
5. Unmount datastore vmfs
 
Top