cortex xdr agent

  1. gani

    Cortex XDR [LAB 04] Install the Cortex XDR agent with Sofware Installation (GPO)

    CẤU HÌNH GPO TRÊN DOMAIN CONTROLLER SERVER ĐỂ INSTALL HÀNG LOẠT CORTEX XDR AGENT Bước 1: Tạo Group User và Add user vào Group Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra group user để cho phép software install trên group đó Tiếp theo ta sẽ assign các user cần install Cortex XDR Agent vào group Bước 2: Cấu...
  2. gani

    Cortex XDR [LAB 02] Install the Cortex XDR Agent for Windows

    A. Cài đặt Cortex XDR Agent cho hệ điều hành Windows Bước1: Truy cập vào gateway để tải gói cài đặt Agent Ví dụ https://poptech.xdr.sg.paloaltonetworks.com/ Vào Endpoints => chọn Endpoint Management => chọn Agent Installations Bước 2: Chọn Create. Bước 3: Điền tên cho agent => chọn Windows...
Top