Cortex XDR [LAB 02] Install the Cortex XDR Agent for Windows

gani

Administrator
A. Cài đặt Cortex XDR Agent cho hệ điều hành Windows

Bước1: Truy cập vào gateway để tải gói cài đặt Agent
Ví dụ https://poptech.xdr.sg.paloaltonetworks.com/
Vào Endpoints => chọn Endpoint Management => chọn Agent Installations
1641548579551.png


Bước 2: Chọn Create.
1641548662321.png


Bước 3: Điền tên cho agent => chọn Windows =>chọn Agent muốn cài đặt =>chọn Standalone Installer. => Create
1641548896202.png


Đợi quá trình tạo gói Agent
1641548934088.png

Sau khi tạo thành công
1641549033239.png


Bước 4: chọn file cần tải => chọn bản 64 hoặc 32 bit cần cài => chọn download msi.
1641549100971.png


Bước 5: Đăng nhập vào windows cần cài đặt, copy file cài đặt vào thư mục đổi tên file theo nhu cầu EDR Agent Windows_x64.msi. Bắt đầu Install
1641549242941.png


Bước 6: Next
1641549273948.png


Bước 7: Chọn I accept => Chọn Next.
1641549311525.png


Bước 8: Chọn Install.
1641549328446.png


Quá trình cài đặt diễn ra
1641549337405.png


Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt
1641549413299.png


Icon Cortex XDR sau khi cài đặt thành công
1641549588250.png


B. Đăng nhập giao diện Cortex XDR Endpoint

Bước 1: Chọn Console để vào giao diện Endpoint
1641549492194.png


Bước 2: Chọn Check In Now để kết nối ngay lập tức tới server portal => các tab trạng thái đang chạy khi chọn các tab
1641550078589.png


Bước 3: Có thể chỉnh sửa ngôn ngữ tại phần SETTINGS
1641550410296.png
 

Attachments

Top