datastore

  1. diephan

    VMware [LAB 2] Kết nối HPE StoreVirtual volume với VMware vSphere

    How to mapping HPE StoreVirtual volume to VMware vSphere Datastore Các bước thực hiện: 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA 2. Cấu hình Management Group 3. Cấu hình server cluster 4. Kết nối Volume với Vmware vSphere 5. Tạo Datastore 1. Cài đặt HPE StoreVirtual VSA Đăng nhập vào trang chủ HPE và...
  2. diephan

    VEEAM Veeam Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore

    Khắc phục Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore Khi thực hiện test hiệu năng backup với Veeam thì nhận được thông báo sau: Resource not ready: Active snapshots limit reached for datastore. Mặc dù ở đây số lượng proxy veeam được cung cấp có thể được dùng để backup...
Top