BBcode Video Youtube cho vbb 4x

root

Leader IT/Architect
Dec 31, 2012
1,153
72
48
BBcode Video Youtube cho vbb 4 cực chuẩn
-
Hướng dẫn:
Admincp -> custom BB codes -> add New BB code

 • Title: YouTube BB Code
 • Tag: youtube
 • Replacement:
Code:
[COLOR=#007700][FONT=times new roman]<[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]center[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]><[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]object style[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"height: 350px; width: 740px"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]><[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]param name[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"movie" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]value[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"http://www.youtube.com/v/{param}?version=3"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]><[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]param name[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"allowFullScreen" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]value[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"true"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]><[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]param name[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"allowScriptAccess" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]value[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"always"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]><[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]embed src[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"http://www.youtube.com/v/{param}?version=3" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]type[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"application/x-shockwave-flash" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]allowFullScreen[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"true" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]width[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"640" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]height[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"390" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]allowScriptAccess[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"never" [/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]allowNetworking[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]=[/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=times new roman]"internal"[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]></[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]object[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]></[/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=times new roman]center[/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=times new roman]> 
[/FONT][/COLOR]

 • Example: [YOUTUBE]ID VIDEO YOUTUBE[/YOUTUBE]
 • Description: Player YouTube Videos
 • Use {Option}: No
 • Remove Tag If Empty: Ðồng ý
 • Tắt BB Code trong BB Code Không
 • Disable Smilies Within This BB Code Không
 • Disable Word Wrapping Within This BB Code Không
 • Disable Automatic Link Parsing Within This BB Code Ðồng ý
- Demo: [YOUTUBE*]4yY7SC5fuW0[/YOUTUBE]
( Bỏ dấu * đi nhé, ID lấy ở ytube phần http://youtu.be/4yY7SC5fuW0)


[YOUTUBE]4yY7SC5fuW0[/YOUTUBE]


- BBcode mặc định của vbb 4, nếu chưa sửa chữa gì thì các bạn copy đoạn code sau dán đè vào code cũ tại:

Thêm chức năng: Full Screen, DisallowScriptAccess

Style(Giao Diện) -> Edit Templates -> BB Code Layout Templates -> BBcode video
Code:
[FONT=times new roman]<vb:if condition="$provider == 'hulu'"><object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="512" height="296" data="http://www.hulu.com/embed/{vb:raw code}"> <param name="movie" value="http://www.hulu.com/embed/{vb:raw code}" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <!--[if IE 6]> <embed width="512" height="296" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.hulu.com/embed/{vb:raw code}" /> <![endif]--></object><vb:elseif condition="$provider == 'youtube'" /><center><object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="720" height="420" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" data="http://www.youtube.com/v/{vb:raw code}?version=4&fs=1"> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/{vb:raw code}?version=4&fs=1" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <!--[if IE 6]> <embed width="720" allowScriptAccess="never" allowFullScreen="true" allowNetworking="internal" height="420" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/{vb:raw code}&showinfo=0&fs=1" /> <![endif]--></object></center><vb:elseif condition="$provider == 'vimeo'" /><object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id={vb:raw code}"> <param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id={vb:raw code}" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <!--[if IE 6]> <embed allowscriptaccess="never" allowfullscreen="true" allownetworking="internal" width="640" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id={vb:raw code}" /> <![endif]--></object><vb:elseif condition="$provider == 'dailymotion'" /><object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" data="http://www.dailymotion.com/swf/{vb:raw code}"> <param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/{vb:raw code}" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <!--[if IE 6]> <embed width="420" height="339" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/{vb:raw code}" /> <![endif]--></object><vb:elseif condition="$provider == 'metacafe'" /><object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="345" data="http://www.metacafe.com/fplayer/{vb:raw code}.swf"> <param name="movie" value="http://www.metacafe.com/fplayer/{vb:raw code}.swf" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <!--[if IE 6]> <embed width="400" height="345" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.metacafe.com/fplayer/{vb:raw code}.swf" /> <![endif]--></object><vb:elseif condition="$provider == 'google'" /><object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="326" data="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid={vb:raw code}"> <param name="movie" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid={vb:raw code}" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <!--[if IE 6]> <embed width="400" height="326" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid={vb:raw code}" /> <![endif]--></object><vb:elseif condition="$provider == 'facebook'" /><object class="restrain" type="application/x-shockwave-flash" width="576" height="432" data="http://www.facebook.com/v/{vb:raw code}"> <param name="movie" value="http://www.facebook.com/v/{vb:raw code}" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <!--[if IE 6]> <embed width="576" height="432" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.facebook.com/v/{vb:raw code}" /> <![endif]--></object></vb:if>
[/FONT]


 

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu