Splunk Install Agent Splunk on Windows - Part 1

gani

Administrator
Install Agent Splunk on Windows - Cài đặt Agent Splunk cho Windows
Phần 1: Cài đặt Agent Splunk 7.3.6

Chuẩn bị source cài đặt:


Lựa chọn các version phù hợp với máy Windows muốn đẩy log.

0.png


Ví dụ:
  • Nếu máy cần đẩy Log có OS là Windows Server 2012, 2012 R2, thì copy splunkforwarder-7.3.6 vào máy cần đẩy log.
  • Nếu máy cần đẩy Log có OS là Windows Server 2016, thì copy splunkforwarder-8.0.4 vào máy cần đẩy log.


Kiểm tra kết nối của máy đến Splunk server

  • Thực hiện telnet tới Splunk Server tới các port: 8089, 9997
  • Nếu thông kết nối mới thực hiện các bước cài đặt bên dưới.


Cài đặt Agent Splunk 7.3.6 để đẩy log trên máy Windows server 2012, 2012R2.

Chọn Check this box to accept the License Agreement, sau đó chọn Customize Options, Ấn Next:

1.png


Chọn thư mục cài SplunkUniversalForwarder, ấn Next:

2.png


Ấn Next:

3.png


Chọn Local System, sau đó ấn Next:

4.png


Chọn loại Log cần đẩy về, chọn như sau, sau đó ấn Next:

5.png


Nhập username|password cho Splunk Universal Forwarder, sau đó ấn Next:

6.png


Nhập IP deployment Server port 8089, sau đó ấn Next:

7.png


Nhập IP receiving indexer: 10.72.252.160 , port 9997, sau đó ấn Next:

8.png


Ấn Install để cài đặt.

9.png


Đợi quá trình cài đặt hoàn thành.

10.png


Ấn Finish để kết thúc.

11.png



Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn install agent version mới. Cảm ơn các bạn đã xem bài viết
 
Top