root

Well-Known Member

Cấu hình dịch vụ DNS trên Windows Server 2012R2


Ở bài lab trước chúng ta đã thực hiện cài đặt xong dịch vụ DNS trên Windows Server 2012R2. Bài lab tiếp theo này chúng ta sẽ tiến hành cấu hình dịch vụ DNS mà chúng ta đã cài đặt để đảm bảo hệ thống có thể phân giải được Hostname và IP address.
Sau khi cài đặt và cấu hình hoàn chỉnh dịch vụ DNS trên Windows Server 2012 R2 thành công, chúng ta sẽ triển khai cài đặt và cấu hình dịch vụ Active Directory trên Windows Server 2012R2 ở bài lab tiếp theo.

3.2 Cấu hình DNS server trên Windows Server 2012R2
3.1 Để cấu hình dịch vụ DNS trên Windows Server 2012R2. Chúng ta vào "Server Manager > Menu Tools > DNS" để cấu hình DNS server mà chúng ta vừa cài đặt xong.

Configure DNS Service on windows server 2012 (1)3.2 Trên DNS Manager, các bạn vào menu "DNS --> MS-DC01 --> Chuột phải Forward Lookup Zones > New Zone" để tạo một Zones phân giải thuận (Zone phân giải thuận là Zone dùng để phân giải từ tên sang IP address) cho dịch vụ DNS trên Windows server 2012R2.


Configure DNS Service on windows server 2012 (2)3.3. "Welcome to the New Zone Wizard".
Chọn Next để qua bước tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (3)3.4 Tại cửa sổ “Zone Type” chọn loại Zone là “Primary Zone” để tạo một Zone chính cho việc phân giải thuận.

Sau đó chọn Next để qua bước cấu hình tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (4)3.5 “Zone Name”. Đặt tên cho Zone DNS phân giải thuận mà bạn muốn tạo.

Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (5)3.6 “Zone File”. Đặt tên cho Zone File mà bạn muốn tạo cho Zone phân giải thuận. Mình sẽ sử dụng tên Zone File mặc định mà Windows tạo ra.

Sao đó chọn Next để qua bước tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (6)3.7 “Dynamic Update”. Chọn “Allow both nonsecure and secure dynamic updates” để cho phép tự động update DNS server bao gồm cả phuwogn thức secure và non secure”.

Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (7)3.8 “Completing the New Zone Wizard” Chọn Finish để hoàn thành việc cấu hình zone phân giải thuận cho DNS Server.


Configure DNS Service on windows server 2012 (8)3.9. Chuột phải Reverse Lookup Zones > New Zone để tạo một Zone phân giải nghịch (là zone dùng để phân giải từ IP Address sang tên) cho dịch vụ DNS.

Configure DNS Service on windows server 2012 (9)


3.10 “Welcome to the New Zone Wizard” chọn Next để bắt đầu cấu hình Zone DNS phân giải nghịch.


Configure DNS Service on windows server 2012 (10)3.11 “Zone Type” Chọn “Primary Zone” để tạo một Zone chính dùng để phân giải nghich trên DNS Server.

Sau đó chọn Next để qua bước cấu hình tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (11)3.12 “Reverse Lookup Zone Name”. Chọn “IPv4 reverse lookup Zone name” để thực hiện phân giải nghịch từ IPv4 sang tên. Bạn cũng có thể chọn “IPv6 reverse lookup Zone name” để thực hiện phân giải IPv6 sang tên.

Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (12)3.13 “Reverse lookup Zone Name” → trong menu “network ID: 192.168.1” các bạn điền lớp mạng IPv4 mà bạn muốn thực hiện phân giải từ IP Address sang tên.

Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (13)3.14 “Zone File” các bạn tạo một Zone File cho Zone DNS phân giải nghịch trong mục “Create a new file with this file name”. Ở đây mình sẽ để tên file mặc định mà hệ thống windows tạo ra.

Bạn cũng có thể chọn mục “Use this existing file” để sử dụng lại 1 file của zone phân giải nghịch mà bạn có sẵn.

Sau khi xong chọn Next để qua bước cấu hình tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (14)3.15 “Dynamic Update”.

Chọn “Allow both nonsecure and secure dynamic updates” để cho phép tự động update DNS server bao gồm cả phuwogn thức secure và non secure”.

Sau đó chọn Next để qua bước tiếp theo.


Configure DNS Service on windows server 2012 (15)3.16 “Completing the New Zone Wizard
chọn Finish để hoàn thành việc cấu hình zone DNS phân giải nghịch trên Windows Server 2012R2.


Configure DNS Service on windows server 2012 (16)3.17 Chuột phải Forward Lookup Zones → chọn Zone “svuit.vn” → New Host


Configure DNS Service on windows server 2012 (17)3.18 New Host

Nhập tên Host và IPv4 mà bạn muốn thực hiện phân giải từ tên sang IP address.
  • Name: ESXi01
  • Fully Qualified domain name (FQDN): ESXi01.svuit.vn. Khi bạn điền Name ở trên thì nó sẽ tự động điền FQDN cho bạn. Bạn không thể chỉnh sửa lại FQDN được, trừ khi bạn sửa trên phần Name.
  • IP address: 10.123.90.10
  • Create associated pointer (PTR) record: cho phép cập nhập IPv4 và tên FQDN vào trong zone DNS phân giải nghịch.

Configure DNS Service on windows server 2012 (18)3.19 DNS server sẽ thông báo bạn vừa tạo một record ESXi01.svuit.vn thành công. Chọn OK để hoàn thành.


Configure DNS Service on windows server 2012 (19)3.20. Bạn có thể tiếp tục tạo một Name và IPv4 mới để DNS server thực hiện phân giải như trên.

Sau khi hoàn thành việc tạo các record để phân giải tên và IPv4 trên DNS server thì bạn có thể chọn Done để hoàn thành việc tạo record.


Configure DNS Service on windows server 2012 (20)

3.21. Kiểm tra đã có record PTR trong Zone phân giải nghịch của DNS server xem đã có tên và IPv4 mà chúng ta đã tạo ở trên chưa.


Configure DNS Service on windows server 2012 (21)

Series các bài lab tiếp theo
  1. [Lab 1.1] Install DNS server trên windows 2012 R2
  2. [Lab 1.3] Cài đặt Active Directory trên Windows 2012
  3. [Lab 1.4] Cấu hình Active Directory trên Windows 2012
Tổng hợp các bài lab về Windows Server 2012R2
 
Last edited:
Top