Symantec [LAB 3]. Upgrade SEPM và SEP từ 14.0 lên 14.3

diephan

Moderator
5. Upgrade SEPM và SEP từ 14.2 lên 14.3
Thực hiện backup:
Start menu, click All Programs > Symantec Endpoint Protection Manager > Symantec Endpoint Protection Manager Tools > Database Back Up and Restore.

1.jpg


Trong hộp thoại Database Back Up and Restore , click Back Up.

2.jpg


Trong hộp thoại Back Up Database , check vào Backup logs, click Yes.

3.jpg


Chờ đợi quá trình backup database

4.jpg


Database đã backup thành công. Click OK.

5.jpg


Khi Backup hoàn tất, click Exit.

6.jpg


Có thể copy file backup vào nơi lưu trữ an toàn khác.

7.jpg


Upgrade SEPM 14.0 lên SEPM 14.3:

Đăng xuất SEPM 14.0
Tải về bản SEPM 14.3
Chạy file setup.exe . Chọn Next để bắt đầu

8.jpg


Nhấn Next

9.jpg


Tích vào I accept the terms in the license agreement Next.


10.jpg


Click vào Backup Database Now nếu chưa backup database và nhấn Next.

11.jpg


Chọn Install để bắt đầu cài đặt

12.jpg


Chờ đợi quá trình cài đặt

13.jpg


Quá trình cài đặt hoàn tất, click Next để bắt đầu Upgrade.

14.jpg


Cửa sổ xuất hiện cho thấy phiên bản sẽ được upgrade lên, chọn Next

15.jpg


Tích vào RunLive Update during upgrade để update nếu cần thiết, sau đó chọn Next

16.jpg


Quá trình upgrade đang diễn ra

17.jpg


Sau khi quá trình upgrade hoàn tất, chọn Next

18.jpg


Chọn Finish, quá trình Upgrade hoàn thành.

19.jpgUpgrade SEP 14.0 lên 14.3:

Vào Admin > Install packages > Upgrade clients with package

20.jpg


Tại cửa sổ Upgrade Clients Wizard, chọn Next, chọn gói cài đặt thích hợp cho Client, sau đó chọn Next.

21.jpg


Chọn gói cài đặt mà bạn muốn dùng để upgrade cho client, sau đó Next

22.jpg


Chọn group sử dụng tính năng Autoupgrade, sau đó chọn Next.

23.jpg

Chọn loại download upgrade cho client:

24.jpg


  • Để download từ Symantec Endpoint Protection Manager server, chọn Download from the management server.
  • Để download từ web server, chọn Download from the following URL (http or https). Nhập URL của client vào trường được cung cấp.

Chọn Upgrade Settings để xác định tùy chọn upgrade.

25.jpg

  • Maintain existing client features when updating: giữ nguyên các tính năng hiện có khi cập nhật
  • Include new content types in the client installation package: bao gồm nội dung mới cho các tính năng mà phiên bản trước không có .
  • Upgrade Schedule: đặt lịch cho quá trình upgrade

Tại cửa sổ Upgrade Clients Wizard Complete, chọn Finish.

26.jpg

Sau khi restart client đã upgrade xong.
 

Attachments

Top