root

Well-Known Member

Config RIPv2 and DHCP relay agent


Lab config RIPv2 and DHCP relay agent là bài hướng dẫn kết hợp cấu hình định tuyến động RIP version 2 và cấu hình tính năng DHCP relay trên Router Cisco.

Chúng ta sẽ cấu hình định tuyến RIPv2 trong hệ thống mạng để các PC trong mạng LAN có thể thông với nhau. Ngoài ra, các bạn phải cấu hình DHCP relay agent để Router DHCP server ở subnet khác có thể cấp được IP cho các PC thuộc subnet khác.

Dưới đây là mô hình và hướng dẫn cấu hình bài lab này

I. Chuẩn bị

1. Sơ đồ lab Config RIPv2 and DHCP relay agent


- Dưới đây là sơ đồ bài lab Config RIPv2 and DHCP relay agent. Gồm 4 Router trong mạng LAN kết nối ra ngoài internet (vùng server của ISP) thông qua Router R4

config RIPv2 and DHCP relay agent (1)

2. yêu cầu lab Config RIPv2 and DHCP relay agent
 • Đấu nối thiết bị theo sơ đồ.
 • Định tuyến RIPv2 đảm bảo mạng hội tụ.
 • Các Router không gửi routing update ra các cổng không cần thiết
 • Kiểm tra bảng định tuyến các Router.
 • Cấu hình DHCP trên các Server như sau :
  • R1 cấp DHCP với mạng 192.168.2.0
  • R2 cấp DHCP với mạng 192.168.1.0
  • R3 cấp DHCP với mạng 192.168.3.0
 • Đảm bảo hệ thống ra internet
II. Triển khai lab Config RIPv2 and DHCP relay agent
1. Đặt IP theo sơ đồ
- Sử dụng cáp chéo cho các thiết bị cùng loại và cáp thẳng cho các thiết bị khác loại

 • Trên R1
  Code:
  Router(config)#hostname R1
  R1(config)#interface loopback 0
  R1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
  R1(config)#interface loopback 1
  R1(config-if)#ip address 1.2.2.2 255.255.255.0
  R1(config)#interface loopback 2
  R1(config-if)#ip address 1.3.3.3 255.255.255.0
  R1(config)#interface loopback 3
  R1(config-if)#ip address 1.4.4.4 255.255.255.0
  
  R1(config)#interface f0/0
  R1(config-if)#ip address 192.168.12.1 255.255.255.252
  R1(config-if)#no shutdown
  R1(config)#interface f0/1
  R1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0 
  R1(config-if)#no shutdown
 • Trên R2
  Code:
  Router(config)#hostname R2
  R2(config)#interface loopback 0
  R2(config-if)#ip address 2.1.1.1 255.255.255.0
  R2(config)#interface loopback 1
  R2(config-if)#ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
  R2(config)#interface loopback 2
  R2(config-if)#ip address 2.3.3.3 255.255.255.0
  R2(config)#interface loopback 3
  R2(config-if)#ip address 2.4.4.4 255.255.255.0
  
  R2(config)#interface f0/0
  R2(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.252
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config)#interface f0/1
  R2(config-if)#ip address 192.168.2.254 255.255.255.0
  R2(config-if)#no shutdown
  R2(config)#interface s0/0/0
  R2(config-if)#ip address 192.168.23.1 255.255.255.252
  R2(config-if)#no shutdown

 • Trên R3
  Code:
  Router(config)#hostname R3
  R3(config)#interface loopback 0
  R3(config-if)#ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
  R3(config)#interface loopback 1
  R3(config-if)#ip address 3.2.2.2 255.255.255.0
  R3(config)#interface loopback 2
  R3(config-if)#ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
  R3(config)#interface loopback 3
  R3(config-if)#ip address 3.4.4.4 255.255.255.0
  
  R3(config)#interface s0/0/0
  R3(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.252
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config)#interface s0/1/0
  R3(config-if)#ip address 192.168.34.1 255.255.255.252
  R3(config-if)#no shutdown
  R3(config)#interface f0/1
  R3(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.255.0
  R3(config-if)#no shutdown
 • Trên R4
  Code:
  Router(config)#hostname R4
  R4(config)#interface loopback 0
  R4(config-if)#ip address 4.1.1.1 255.255.255.0
  R4(config)#interface loopback 1
  R4(config-if)#ip address 4.2.2.2 255.255.255.0
  R4(config)#interface loopback 2
  R4(config-if)#ip address 4.3.3.3 255.255.255.0
  R4(config)#interface loopback 3
  R4(config-if)#ip address 4.4.4.4 255.255.255.0
  
  R4(config)#interface s0/0/0
  R4(config-if)#ip address 192.168.34.2 255.255.255.252
  R4(config-if)#no shutdown
  
  R4(config)#interface f0/1
  R4(config-if)#ip address dhcp
  R4(config-if)#no shutdown
2. Định tuyến RIPv2
 • Trên R1
  Code:
  R1(config)#route rip
  R1(config-router)#version 2
  R1(config-router)#network 1.1.1.1
  R1(config-router)#network 1.1.1.0
  R1(config-router)#network 1.2.2.0
  R1(config-router)#network 1.3.3.0
  R1(config-router)#network 1.4.4.0
  R1(config-router)#network 192.168.1.0
  R1(config-router)#network 192.168.12.0
  R1(config-router)#no auto-summary
  
  R1(config-router)#passive-interface loopback 0
  R1(config-router)#passive-interface loopback 1
  R1(config-router)#passive-interface loopback 2
  R1(config-router)#passive-interface loopback 3
  R1(config-router)#passive-interface f0/1
 • Trên R2
  Code:
  R2(config)#router rip
  R2(config-router)#version 2
  R2(config-router)#network 2.1.1.0
  R2(config-router)#network 2.2.2.0
  R2(config-router)#network 2.3.3.0
  R2(config-router)#network 2.4.4.0
  R2(config-router)#network 192.168.2.0
  R2(config-router)#network 192.168.12.0
  R2(config-router)#network 192.168.23.0
  R2(config-router)#no auto-summary
  
  R2(config-router)#passive-interface loopback 0
  R2(config-router)#passive-interface loopback 1
  R2(config-router)#passive-interface loopback 2
  R2(config-router)#passive-interface loopback 3
  R2(config-router)#passive-interface f0/1
 • Trên R3
  Code:
  R3(config)#router rip
  R3(config-router)#version 2
  R3(config-router)#network 192.168.2.0
  R3(config-router)#network 192.168.23.0
  R3(config-router)#network 192.168.34.0
  R3(config-router)#no auto-summary
  
  R3(config-router)#passive-interface f0/1
  R3(config-router)#passive-interface loopback 0
  R3(config-router)#passive-interface loopback 2
  R3(config-router)#passive-interface loopback 1
  R3(config-router)#passive-interface loopback 3
 • Trên R4
Code:
R4(config)#router rip
R4(config-router)#version 2
R4(config-router)#network 4.1.1.1
R4(config-router)#network 4.1.1.0
R4(config-router)#network 4.2.2.0
R4(config-router)#network 4.3.3.0
R4(config-router)#network 4.4.4.0
R4(config-router)#network 192.168.34.0
R4(config-router)#default-information originate //default route để LAn ra net

R4(config-router)#no auto-summary
R4(config-router)#passive-interface loopback 0
R4(config-router)#passive-interface loopback 1
R4(config-router)#passive-interface loopback 2
R4(config-router)#passive-interface loopback 3
3. Cấu hình DHCP
 • Trên R1
  Code:
  R1(config)#ip dhcp pool LAN2
  R1(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
  R1(dhcp-config)#default-router 192.168.2.254
  R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
  R1(dhcp-config)#exit
  R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.10
 • Trên R2
  Code:
  R2(config)#ip dhcp pool LAN1
  R2(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
  R2(dhcp-config)#default-router 192.168.1.254
  R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
  R2(dhcp-config)#exit
  R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
 • Trên R3
Code:
R3(config)#ip dhcp pool LAN3
R3(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0
R3(dhcp-config)#default-router 192.168.3.254
R3(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
R3(dhcp-config)#exit
R3(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

4. Cho phép LAN xin DHCP từ DHCP Agent Relay
 • Trên R1
  Code:
  R1(config)#interface f0/1
  R1(config-if)#ip helper-address 192.168.12.2
 • Trên R2
Code:
R2(config)#interface f0/1
R2(config-if)#ip helper-address 192.168.12.1
III. Kiểm tra
1. kiểm tra bảng định tuyến các Router

 • Trên R1

config RIPv2 and DHCP relay agent (2)
 • Trên R2
config RIPv2 and DHCP relay agent (3)
 • Trên R3
config RIPv2 and DHCP relay agent (4)
 • Trên R4
config RIPv2 and DHCP relay agent (5)


2. Kiểm tra xem các PC đã xin DHCP và xem ra net được chưa

 • Trên Pc0

config RIPv2 and DHCP relay agent (6)
 • Trên Pc2
config RIPv2 and DHCP relay agent (7)
 • Trên PC4
config RIPv2 and DHCP relay agent (8)

- Các viết Lab tham khảo thêm
 1. [Lab 5.3] Config DHCP relay agent and static routes
 2. [Lab 6] Cấu hình định tuyến RIPv2 cho Router Cisco
 3. [Lab 7] Cấu hình định tuyến OSPF cho Router Cisco
 4. [Lab 8] cấu hình giao thức định tuyến EIGRP
- Các bài lý thuyết tham khảo:
 1. [Bài 11] Tìm hiểu các giao thức định truyến mạng
 2. [Bài 13] Tìm hiểu về giao thức định tuyến RIP
 3. [Bài 14] Tìm hiểu giao thức định tuyến OSPF
 4. [Bài 15] Tìm hiểu giao thức định tuyến EIGRP
 5. [Bài 16] Tìm hiểu và cấu hình DHCP trên Cisco
Tổng hợp các bài viết lý thuyết và LAB chương trình CCNA của CISCO.
 
Last edited:

root

Well-Known Member
hi bạn,

Đã upload lại hình ảnh cho bài lab này rồi nhé!

Thanks bạn,
 
Top