Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 3

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 3

1. Kết nối tới MySQL Server:2. ENGINES:
So sánh ENGINES của MySQL Cluster và MySQL Community Server
MySQL Cluster có thêm ndbcluster và ndbinfo.
với Engine=ndbcluseter thì tables sẽ được đồng bộ và lưu trữ trên tất cả data node...

Code:
[TABLE="class: grid, width: 840"]
[TR]
[TD][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Server version:5.6.11-ndb-7.3.2-cluster-commercial
-advanced MySQL Cluster Server - Advanced[/FONT][/COLOR][/TD]
[TD][COLOR=#000000][FONT=Verdana]Server version:5.5.15 MySQL Community Server (GPL)[/FONT][/COLOR][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][COLOR=#000000][FONT=Verdana]mysql> SHOW ENGINES\G[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]1. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#ff0000][B][FONT=Verdana]ndbcluster[/FONT][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Clustered, fault-tolerant tables[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]Transactions: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]     XA: NO[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] Savepoints: NO[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]2. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]MRG_MYISAM[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Collection of identical MyISAM tables[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]3. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]MyISAM[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: MyISAM storage engine[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]4. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#ff0000][B][FONT=Verdana]ndbinfo[/FONT][/B][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: MySQL Cluster system information 
storage engine[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]5. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]CSV[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: CSV storage engine[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]6. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]BLACKHOLE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: /dev/null storage engine 
(anything you write to it disappears)[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]7. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]ARCHIVE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Archive storage engine[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]8. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]FEDERATED[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: NO[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Federated MySQL storage engine[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]Transactions: NULL[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]     XA: NULL[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] Savepoints: NULL[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]9. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]PERFORMANCE_SCHEMA[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Performance Schema[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]10. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]InnoDB[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: DEFAULT[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Supports transactions, 
row-level locking, and foreign keys[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]Transactions: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]     XA: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] Savepoints: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]11. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]MEMORY[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Hash based, stored in memory, 
useful for temporary tables[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]11 rows in set (0.00 sec)[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]mysql>[/FONT][/COLOR][/TD]
[TD][COLOR=#000000][FONT=Verdana]mysql> SHOW ENGINES\G[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]1. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]FEDERATED[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: NO[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Federated MySQL storage engine[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]Transactions: NULL[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]     XA: NULL[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] Savepoints: NULL[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]2. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]MRG_MYISAM[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Collection of identical MyISAM tables[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]3. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]MyISAM[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: MyISAM storage engine[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]4. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]BLACKHOLE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: /dev/null storage engine 
(anything you write to it disappears)[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]5. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]CSV[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: CSV storage engine[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]6. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]MEMORY[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Hash based, stored in memory, 
useful for temporary tables[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]7. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]ARCHIVE[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Archive storage engine[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]8. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]InnoDB[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: DEFAULT[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Supports transactions, row-level locking, 
and foreign keys[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]Transactions: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]     XA: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana] Savepoints: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]9. row ***************************[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Engine: [/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana]PERFORMANCE_SCHEMA[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Support: YES[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]   Comment: Performance Schema[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]9 rows in set (0.00 sec)[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Verdana]mysql>[/FONT][/COLOR]

[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


3. import database:
http://downloads.mysql.com/docs/world_innodb.sql.gz


mysql -u root -p world < c:/mcm/world_innodb.sql
(Lưu ý để chạy được lệnh này bạn phải tạo trước database world... [mysql>create database world;])
4. Import lại database world:
mở file world_innodb.sql và sửa lại ENGINE=NDBCLUSTER
với ENGINE=NDBCLUSTER thì các table sẽ sẽ được đồng bộ và lưu trữ trên tất cả các data node:

5. CREATE TABLE:
Tạo một số table mẫu trong database test:
Code:
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]CREATE TABLE svuit (id INT,data VARCHAR(100));[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]CREATE TABLE example (id INT,data VARCHAR(100));[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]CREATE TABLE example_innodb (id INT, data VARCHAR(100)) ENGINE=innodb;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]CREATE TABLE example_autoincrement (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, data VARCHAR(100));[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]INSERT INTO example_autoincrement (data) VALUES ('Hello world');[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SELECT * FROM example_autoincrement;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]CREATE TABLE example_timestamp (id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, data VARCHAR(100), cur_timestamp TIMESTAMP(6)); [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]INSERT INTO example_timestamp (data) VALUES ('The time of creation is:');[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SELECT * FROM example_timestamp;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]UPDATE example_timestamp SET data='The current timestamp is: ' WHERE id=1;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]SELECT * FROM example_timestamp;[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Verdana]CREATE TABLE example_default_now ( id INT NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, data VARCHAR(100), created TIMESTAMP DEFAULT NOW());[/FONT][/COLOR]

6. ALTER TABLE:
Sử dụng lệnh ALTER TABLE table_name ENGINE=NDBCLUSTER để chuyển thay đổi ENGINE của table thành NDBCLUSTER
Table svuit và example được thay đổi ENGINE=NDBLUSTER nên sẽ được đồng bộ và lưu trữ trên cả 2 data node:

 
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu