Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 6

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 6:

Nâng cấp mở rộng hệ thống MySQL Cluster, thêm mới 2 data node...

Mình sẽ nâng cấp thêm 2 data node. sql node của 2 data node này được triển khai chung trên con 192.168.1.106(blue) và 192.168.1.107(brown) nhưng với port khác port default.

I. Thông tin hiện tại của MySQL Cluster:
1. Danh sách processes trong cluster hiện tại:

2. Danh sách Sites, Clusters:


Hệ thống đã có sẵn 2 sql node và được listen với port mặc định là 3306. NodeID hiện tại của sql node là 51, 52. Nên 2 mysql node tiếp theo được thêm vào hệ thống sẽ là 53,54. Để kết nối được tới data node thì phải cần có sql node. Mình sẽ sử dụng luôn 2 con 192.168.1.106(blue) và 192.168.1.107(brown) làm sql node cho 2 data node mới nhưng với một port khác port default (3306) (vd: port 3006)II. Nâng cấp mở rộng thêm 2 data node:
B1. Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cài đặt như trong Part 1.
B2. Khởi động MySQL Cluster Manager agent trên 2 Server mới:
Mở cửa sổ cmdvà chạy lệnh mcmd&


B3. Add host tới site hiện tại:
add hosts -h 192.168.1.109,192.168.1.110 mysite;
B4. Add package tới node mới:
add package -b c:/mcm/cluster -h 192.168.1.109,192.168.1.110 pkg_svuit;
show status -r mycluster;


B5. Add process tới cluster hiện tại:
add process -R ndbd@192.168.1.109,ndbd@192.168.1.110,mysqld@192.168.1.106,mysqld@192.168.1.107 -s port:mysqld:53=3007,port:mysqld:54=3007 mycluster;
show status -r mycluster;

B6. Start process vừa thêm vào:
start process -a mycluster;
show status -r mycluster;B7. Kiểm tra hiện tại của cluster:
get port:mysqld mycluster;

Code:
mcm> get mycluster;
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| Name    | Value                               | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment  |
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\1\data             | ndbd   | 1 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.104                           | ndbd   | 1 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 1                                 | ndbd   | 1 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\2\data             | ndbd   | 2 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.105                           | ndbd   | 2 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 2                                 | ndbd   | 2 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\3\data             | ndbd   | 3 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.109                           | ndbd   | 3 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 3                                 | ndbd   | 3 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\4\data             | ndbd   | 4 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.110                           | ndbd   | 4 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 4                                 | ndbd   | 4 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\49\data            | ndb_mgmd | 49 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.106                           | ndb_mgmd | 49 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 49                                | ndb_mgmd | 49 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\50\data            | ndb_mgmd | 50 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.107                           | ndb_mgmd | 50 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 50                                | ndb_mgmd | 50 |     |     |    | Read only |
| datadir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data            | mysqld  | 51 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.106                           | mysqld  | 51 |     |     |    | Read only |
| log_error | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data\mysqld_51_out.err   | mysqld  | 51 |     |     |    |      |
| ndb_nodeid | 51                                | mysqld  | 51 |     |     |    | Read only |
| ndbcluster | on                                | mysqld  | 51 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 51                                | mysqld  | 51 |     |     |    | Read only |
| socket   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp\mysql.mycluster.51.sock | mysqld  | 51 |     |     |    |      |
| tmpdir   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp             | mysqld  | 51 |     |     |    |      |
| datadir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data            | mysqld  | 52 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.107                           | mysqld  | 52 |     |     |    | Read only |
| log_error | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data\mysqld_52_out.err   | mysqld  | 52 |     |     |    |      |
| ndb_nodeid | 52                                | mysqld  | 52 |     |     |    | Read only |
| ndbcluster | on                                | mysqld  | 52 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 52                                | mysqld  | 52 |     |     |    | Read only |
| socket   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp\mysql.mycluster.52.sock | mysqld  | 52 |     |     |    |      |
| tmpdir   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp             | mysqld  | 52 |     |     |    |      |
| datadir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data            | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.106                           | mysqld  | 53 |     |     |    | Read only |
| log_error | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data\mysqld_53_out.err   | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| ndb_nodeid | 53                                | mysqld  | 53 |     |     |    | Read only |
| ndbcluster | on                                | mysqld  | 53 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 53                                | mysqld  | 53 |     |     |    | Read only |
| port    | 3007                               | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| socket   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp\mysql.mycluster.53.sock | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| tmpdir   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp             | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| datadir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data            | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.107                           | mysqld  | 54 |     |     |    | Read only |
| log_error | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data\mysqld_54_out.err   | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
| ndb_nodeid | 54                                | mysqld  | 54 |     |     |    | Read only |
| ndbcluster | on                                | mysqld  | 54 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 54                                | mysqld  | 54 |     |     |    | Read only |
| port    | 3007                               | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
| socket   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp\mysql.mycluster.54.sock | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
| tmpdir   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp             | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
52 rows in set (0.08 sec)

mcm> get HostName:ndb_mgmd,HostName:mysqld mycluster;
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| Name   | Value     | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment  |
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| HostName | 192.168.1.106 | ndb_mgmd | 49   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | ndb_mgmd | 50   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.106 | mysqld  | 51   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | mysqld  | 52   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.106 | mysqld  | 53   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | mysqld  | 54   |     |     |    | Read only |
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
6 rows in set (0.08 sec)

mcm> get DataDir mycluster;
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| Name  | Value                   | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment |
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\1\data | ndbd   | 1    |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\2\data | ndbd   | 2    |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\3\data | ndbd   | 3    |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\4\data | ndbd   | 4    |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\49\data | ndb_mgmd | 49   |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\50\data | ndb_mgmd | 50   |     |     |   |     |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data | mysqld  | 51   |     |     |   |     |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data | mysqld  | 52   |     |     |   |     |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data | mysqld  | 53   |     |     |   |     |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data | mysqld  | 54   |     |     |   |     |
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
10 rows in set (0.06 sec)

mcm> get tmpdir mycluster;
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| Name  | Value                   | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment |
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp | mysqld  | 51   |     |     |  |     |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp | mysqld  | 52   |     |     |  |     |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp | mysqld  | 53   |     |     |  |     |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp | mysqld  | 54   |     |     |  |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
4 rows in set (0.05 sec)

mcm> get --include-defaults DataMemory:ndbd mycluster;
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name    | Value | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level  | Comment |
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| DataMemory | 500M | ndbd   | 1    |     |     | Process |     |
| DataMemory | 500M | ndbd   | 2    |     |     | Process |     |
| DataMemory | 500M | ndbd   | 3    |     |     | Process |     |
| DataMemory | 500M | ndbd   | 4    |     |     | Process |     |
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.03 sec)

mcm> get -d wait_timeout:mysqld mycluster;
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name     | Value | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level  | Comment |
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| wait_timeout | 28800 | mysqld  | 51   |     |     | Default |     |
| wait_timeout | 28800 | mysqld  | 52   |     |     | Default |     |
| wait_timeout | 28800 | mysqld  | 53   |     |     | Default |     |
| wait_timeout | 28800 | mysqld  | 54   |     |     | Default |     |
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.06 sec)

mcm> get -d IndexMemory mycluster;
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name    | Value  | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level  | Comment |
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| IndexMemory | 18874368 | ndbd   | 1    |     |     | Default |     |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd   | 2    |     |     | Default |     |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd   | 3    |     |     | Default |     |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd   | 4    |     |     | Default |     |
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.03 sec)

mcm> list processes mycluster;
+--------+----------+---------------+
| NodeId | Name   | Host     |
+--------+----------+---------------+
| 1   | ndbd   | 192.168.1.104 |
| 2   | ndbd   | 192.168.1.105 |
| 49   | ndb_mgmd | 192.168.1.106 |
| 50   | ndb_mgmd | 192.168.1.107 |
| 51   | mysqld  | 192.168.1.106 |
| 52   | mysqld  | 192.168.1.107 |
| 3   | ndbd   | 192.168.1.109 |
| 4   | ndbd   | 192.168.1.110 |
| 53   | mysqld  | 192.168.1.106 |
| 54   | mysqld  | 192.168.1.107 |
+--------+----------+---------------+
10 rows in set (0.08 sec)

mcm> list backups mycluster;
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
| BackupId | NodeId | Host     | Timestamp      | Comment |
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
| 1    | 1   | 192.168.1.104 | 2015-08-11 15:08:51 |     |
| 1    | 2   | 192.168.1.105 | 2015-08-11 15:08:51 |     |
| 2    | 1   | 192.168.1.104 | 2015-08-12 11:09:34 |     |
| 2    | 2   | 192.168.1.105 | 2015-08-12 11:09:34 |     |
| 2    | 3   | 192.168.1.109 | 2015-08-12 11:09:34 |     |
| 2    | 4   | 192.168.1.110 | 2015-08-12 11:09:34 |     |
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
6 rows in set (0.31 sec)


B8. Kiểm tra data đã được đồng bộ tới 2 data node mới...

Các table có ENGINE=NDBCLUSTER sẽ được đồng bộ trên tất cả các data node...
 
Last edited:

About us

 • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu