Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 6

thanhdc

Super Moderator
Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 6:

Nâng cấp mở rộng hệ thống MySQL Cluster, thêm mới 2 data node...

Mình sẽ nâng cấp thêm 2 data node. sql node của 2 data node này được triển khai chung trên con 192.168.1.106(blue) và 192.168.1.107(brown) nhưng với port khác port default.

I. Thông tin hiện tại của MySQL Cluster:
1. Danh sách processes trong cluster hiện tại:

2. Danh sách Sites, Clusters:


Hệ thống đã có sẵn 2 sql node và được listen với port mặc định là 3306. NodeID hiện tại của sql node là 51, 52. Nên 2 mysql node tiếp theo được thêm vào hệ thống sẽ là 53,54. Để kết nối được tới data node thì phải cần có sql node. Mình sẽ sử dụng luôn 2 con 192.168.1.106(blue) và 192.168.1.107(brown) làm sql node cho 2 data node mới nhưng với một port khác port default (3306) (vd: port 3006)II. Nâng cấp mở rộng thêm 2 data node:
B1. Thực hiện các bước chuẩn bị trước khi cài đặt như trong Part 1.
B2. Khởi động MySQL Cluster Manager agent trên 2 Server mới:
Mở cửa sổ cmdvà chạy lệnh mcmd&


B3. Add host tới site hiện tại:
add hosts -h 192.168.1.109,192.168.1.110 mysite;
B4. Add package tới node mới:
add package -b c:/mcm/cluster -h 192.168.1.109,192.168.1.110 pkg_svuit;
show status -r mycluster;


B5. Add process tới cluster hiện tại:
add process -R ndbd@192.168.1.109,ndbd@192.168.1.110,mysqld@192.168.1.106,mysqld@192.168.1.107 -s port:mysqld:53=3007,port:mysqld:54=3007 mycluster;
show status -r mycluster;

B6. Start process vừa thêm vào:
start process -a mycluster;
show status -r mycluster;B7. Kiểm tra hiện tại của cluster:
get port:mysqld mycluster;

Code:
mcm> get mycluster;
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| Name    | Value                               | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment  |
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\1\data             | ndbd   | 1 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.104                           | ndbd   | 1 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 1                                 | ndbd   | 1 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\2\data             | ndbd   | 2 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.105                           | ndbd   | 2 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 2                                 | ndbd   | 2 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\3\data             | ndbd   | 3 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.109                           | ndbd   | 3 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 3                                 | ndbd   | 3 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\4\data             | ndbd   | 4 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.110                           | ndbd   | 4 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 4                                 | ndbd   | 4 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\49\data            | ndb_mgmd | 49 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.106                           | ndb_mgmd | 49 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 49                                | ndb_mgmd | 49 |     |     |    | Read only |
| DataDir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\50\data            | ndb_mgmd | 50 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.107                           | ndb_mgmd | 50 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 50                                | ndb_mgmd | 50 |     |     |    | Read only |
| datadir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data            | mysqld  | 51 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.106                           | mysqld  | 51 |     |     |    | Read only |
| log_error | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data\mysqld_51_out.err   | mysqld  | 51 |     |     |    |      |
| ndb_nodeid | 51                                | mysqld  | 51 |     |     |    | Read only |
| ndbcluster | on                                | mysqld  | 51 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 51                                | mysqld  | 51 |     |     |    | Read only |
| socket   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp\mysql.mycluster.51.sock | mysqld  | 51 |     |     |    |      |
| tmpdir   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp             | mysqld  | 51 |     |     |    |      |
| datadir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data            | mysqld  | 52 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.107                           | mysqld  | 52 |     |     |    | Read only |
| log_error | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data\mysqld_52_out.err   | mysqld  | 52 |     |     |    |      |
| ndb_nodeid | 52                                | mysqld  | 52 |     |     |    | Read only |
| ndbcluster | on                                | mysqld  | 52 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 52                                | mysqld  | 52 |     |     |    | Read only |
| socket   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp\mysql.mycluster.52.sock | mysqld  | 52 |     |     |    |      |
| tmpdir   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp             | mysqld  | 52 |     |     |    |      |
| datadir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data            | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.106                           | mysqld  | 53 |     |     |    | Read only |
| log_error | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data\mysqld_53_out.err   | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| ndb_nodeid | 53                                | mysqld  | 53 |     |     |    | Read only |
| ndbcluster | on                                | mysqld  | 53 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 53                                | mysqld  | 53 |     |     |    | Read only |
| port    | 3007                               | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| socket   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp\mysql.mycluster.53.sock | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| tmpdir   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp             | mysqld  | 53 |     |     |    |      |
| datadir  | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data            | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
| HostName  | 192.168.1.107                           | mysqld  | 54 |     |     |    | Read only |
| log_error | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data\mysqld_54_out.err   | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
| ndb_nodeid | 54                                | mysqld  | 54 |     |     |    | Read only |
| ndbcluster | on                                | mysqld  | 54 |     |     |    | Read only |
| NodeId   | 54                                | mysqld  | 54 |     |     |    | Read only |
| port    | 3007                               | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
| socket   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp\mysql.mycluster.54.sock | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
| tmpdir   | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp             | mysqld  | 54 |     |     |    |      |
+------------+-------------------------------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
52 rows in set (0.08 sec)

mcm> get HostName:ndb_mgmd,HostName:mysqld mycluster;
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| Name   | Value     | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment  |
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
| HostName | 192.168.1.106 | ndb_mgmd | 49   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | ndb_mgmd | 50   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.106 | mysqld  | 51   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | mysqld  | 52   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.106 | mysqld  | 53   |     |     |    | Read only |
| HostName | 192.168.1.107 | mysqld  | 54   |     |     |    | Read only |
+----------+---------------+----------+---------+----------+---------+-------+-----------+
6 rows in set (0.08 sec)

mcm> get DataDir mycluster;
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| Name  | Value                   | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment |
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\1\data | ndbd   | 1    |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\2\data | ndbd   | 2    |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\3\data | ndbd   | 3    |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\4\data | ndbd   | 4    |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\49\data | ndb_mgmd | 49   |     |     |   |     |
| DataDir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\50\data | ndb_mgmd | 50   |     |     |   |     |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\data | mysqld  | 51   |     |     |   |     |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\data | mysqld  | 52   |     |     |   |     |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\data | mysqld  | 53   |     |     |   |     |
| datadir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\data | mysqld  | 54   |     |     |   |     |
+---------+--------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
10 rows in set (0.06 sec)

mcm> get tmpdir mycluster;
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| Name  | Value                   | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level | Comment |
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\51\tmp | mysqld  | 51   |     |     |  |     |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\52\tmp | mysqld  | 52   |     |     |  |     |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\53\tmp | mysqld  | 53   |     |     |  |     |
| tmpdir | C:\mcm\mcm_data\clusters\mycluster\54\tmp | mysqld  | 54   |     |     |  |     |
+--------+-------------------------------------------+----------+---------+----------+---------+-------+---------+
4 rows in set (0.05 sec)

mcm> get --include-defaults DataMemory:ndbd mycluster;
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name    | Value | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level  | Comment |
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| DataMemory | 500M | ndbd   | 1    |     |     | Process |     |
| DataMemory | 500M | ndbd   | 2    |     |     | Process |     |
| DataMemory | 500M | ndbd   | 3    |     |     | Process |     |
| DataMemory | 500M | ndbd   | 4    |     |     | Process |     |
+------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.03 sec)

mcm> get -d wait_timeout:mysqld mycluster;
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name     | Value | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level  | Comment |
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| wait_timeout | 28800 | mysqld  | 51   |     |     | Default |     |
| wait_timeout | 28800 | mysqld  | 52   |     |     | Default |     |
| wait_timeout | 28800 | mysqld  | 53   |     |     | Default |     |
| wait_timeout | 28800 | mysqld  | 54   |     |     | Default |     |
+--------------+-------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.06 sec)

mcm> get -d IndexMemory mycluster;
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| Name    | Value  | Process1 | NodeId1 | Process2 | NodeId2 | Level  | Comment |
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
| IndexMemory | 18874368 | ndbd   | 1    |     |     | Default |     |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd   | 2    |     |     | Default |     |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd   | 3    |     |     | Default |     |
| IndexMemory | 18874368 | ndbd   | 4    |     |     | Default |     |
+-------------+----------+----------+---------+----------+---------+---------+---------+
4 rows in set (0.03 sec)

mcm> list processes mycluster;
+--------+----------+---------------+
| NodeId | Name   | Host     |
+--------+----------+---------------+
| 1   | ndbd   | 192.168.1.104 |
| 2   | ndbd   | 192.168.1.105 |
| 49   | ndb_mgmd | 192.168.1.106 |
| 50   | ndb_mgmd | 192.168.1.107 |
| 51   | mysqld  | 192.168.1.106 |
| 52   | mysqld  | 192.168.1.107 |
| 3   | ndbd   | 192.168.1.109 |
| 4   | ndbd   | 192.168.1.110 |
| 53   | mysqld  | 192.168.1.106 |
| 54   | mysqld  | 192.168.1.107 |
+--------+----------+---------------+
10 rows in set (0.08 sec)

mcm> list backups mycluster;
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
| BackupId | NodeId | Host     | Timestamp      | Comment |
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
| 1    | 1   | 192.168.1.104 | 2015-08-11 15:08:51 |     |
| 1    | 2   | 192.168.1.105 | 2015-08-11 15:08:51 |     |
| 2    | 1   | 192.168.1.104 | 2015-08-12 11:09:34 |     |
| 2    | 2   | 192.168.1.105 | 2015-08-12 11:09:34 |     |
| 2    | 3   | 192.168.1.109 | 2015-08-12 11:09:34 |     |
| 2    | 4   | 192.168.1.110 | 2015-08-12 11:09:34 |     |
+----------+--------+---------------+---------------------+---------+
6 rows in set (0.31 sec)


B8. Kiểm tra data đã được đồng bộ tới 2 data node mới...

Các table có ENGINE=NDBCLUSTER sẽ được đồng bộ trên tất cả các data node...
 
Last edited:
Top