Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 4

thanhdc

Junior – IT Sơ cấp
Aug 10, 2014
124
3
18
Triển khai MySQL Cluster trên Windows Server - Part 4:

Đồng bộ users và privileges trên mỗi node:


Nếu bạn muốn đồng bộ users và privileges trên mỗi node thì bạn thực hiện các lệnh sql sau:
Code:
 [TABLE="class: grid, width: 840"]
[TR]
[TD][COLOR=#000000][FONT=Courier New]#Setup mysql privileges synchronous replication [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Courier New]$ mysql -uroot -proot < C:\mcm\cluster\share\ndb_dist_priv.sql[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]$ mysql -uroot -proot[/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[TABLE="class: grid, width: 840"]
[TR]
[TD][COLOR=#000000][FONT=Courier New]mysql> SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_SCHEMA, ROUTINE_TYPE FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES WHERE ROUTINE_NAME LIKE 'mysql_cluster%'  ORDER BY ROUTINE_TYPE;[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]mysql> CALL mysql.mysql_cluster_move_privileges();[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]mysql> SELECT CONCAT('Conversion ', IF(mysql.mysql_cluster_privileges_are_distributed(), 'succeeded', 'failed'), '.') AS Result;[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]mysql> SELECT TABLE_NAME, ENGINE FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = 'mysql' AND TABLE_NAME LIKE '%backup' ORDER BY ENGINE;[/FONT][/COLOR]


[COLOR=#000000][FONT=Courier New]mysql> GRANT USAGE ON *.* to root@'%' IDENTIFIED BY 'root';[/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Courier New]mysql> FLUSH PRIVILEGES;[/FONT][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Last edited:

About us

  • Securityzone.vn là một trang web chuyên về an ninh mạng và công nghệ thông tin. Trang web này cung cấp các bài viết, tin tức, video, diễn đàn và các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này. Securityzone.vn là một trong những cộng đồng IT lớn và uy tín tại Việt Nam, thu hút nhiều người quan tâm và tham gia. Securityzone.vn cũng là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, sinh viên và người yêu thích an ninh mạng có thể trao đổi, học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp về các vấn đề bảo mật trong thời đại số.

Quick Navigation

User Menu